Page 1 - Pobeda 1968
P. 1

Крушевац , 1 2 . ја п  а р  1 9 68.   Цена 50 п ара (50 (" .  �ияа р а )
                    ________ iiii __ _

     СаЬез    ко у и и с ш   а
             м


     З А ВР Ш Е Н А  З Н А Ч А Ј НА                      ЕТАП А
            О
     У П Ц Е G У Р Е ОР Г АН И З А Ц И Ј Е

       О д р )К а н а  О п шт и н с к а к n н ферен ци ј а  С а в е з а  tсо м у н и с та
       К р у ш е в а ц. Н о н фР р е н ц иј и  n р и су с тР о  в а n а  и Л а т н к а
                                                и
       П е р о в и ћ ,  ч л а н  И з в р LU н о г к о м и т е т а  ц к  с к с
                                                               � Ч [ ( Н И U 1 1 �-- о н Ф Г Р I  Н U И Ј !
     ДC.•lt I tTII 0111111 !!11< !,,• hC111фeГJCl!Ltllj(·  1  l l  <) t) l t  , г .  1' 1.1 о'  ' 1 f)(i. \ ,  1 1 1  1
     (,c111L ,,1 ко,1,·1111( , 1 Кр_ 1IIL'Ba1,, у  ) Cio·  1 ·  " \ 1  1 ,1 ' 'Ј • ' (/' 11 1  1(  .,.1 ! I I I I IIL rpн Ш.JII ) .
           1
                        1
     ту 6 .Ја11уа 1. 11 1абr,1.111 l'Y 11uu11 r > 1111 \1 )  )с .  lt,,t \ kCl\ tfll  \11 1Н)\
     ГIIIIL 1,11 КО\1 1 1  ('Т, KollT[I0.11 1 \  11 Р{'Г\11 , 1
                 1
    О Н У  1,0�1 111 I I J �  TJIII t il.1 lf'  ј),1 1 1 \  ko  1' '1 1 ( Н И U И � д (  i-- 1' ( �1 НЈ
                              t
     м 1 1 - 1 1Ј,' 11 tL' 1L·ra ,•  1 .\\!·l1yo 1111 1111< ,,,
     ко11<\н:rс-111t11Ју ( 1· 11 на т;1 ј 1 1 , Ј 1 1 1 1  1  1.,
    01\f)_'ЖIIЛII JL' " IIIY C l i l I у 11 /IOU '< Y f• l'l1P
     1·a1 l ll.lil lliljL' ( 1\,  kJl, IIIL'A,IЧKOJ О 111 1 1 ·  1 (
             Y
     1111 Токов11 orюr 11 рtн ,., 1 .  1 1  {' ов , · ч н  1 1
    1',Ю 1 1  1 \ 111 111111 Ol'll('T:l,<'1111 ('\  11L'< 1 ·  t,' l<'H;!I! ·1
     /'.111,) h,tiю \ 1 ( нр· 1 \)\' 11 \I\L'III , 1 ј у  ()  1 ,  . 1 , 1 1 1 1
                 1
    11:·1 1111ch1JI r.o,1 111c· l'a .Ј) \'11_ тр.1111 11,, ,.  1 1
    )i,!l!l()T ' 11 О 111 ! 1 1 1 11,ОЈ ill, I I I I I IOl'ТII ,нн ,1
     111• ,.11111 1 , 1 С 1-. опш 111 11е Kpywcn,111 11 •  1 1 1,k<'  l l j < jc l 1111  IL ,Ll ,1  I J ,  t
     Mt !Ју ;IIIL' 1-.()llr\'('plleltlljl' ' 11 у 1\(1,tl!O\l \Н.·� i(' 1\t11 , ф\. )\.' �i Ј\  1 OllOJHlr) ј\. \) ' , t
    pl'фt·p.1 .  којн ј,• 1ю;:11L'О  1ю.1111 1 1 • 1 1 ,11 L\ ч  1 нr1Htt ( !\ , , ,  1,,.,в11 ,1 , 1 11ов,,.1 о; 1 (1  Li 1 1 11 1 • 1
    cckpL rap .Гћуuа Jona1 1 oш1l1. та1щ 11 , 111 "'' ,11 1 1 1 .  " , 1,.1 1 .111 1 о.1го1ю1 ,1 ,.  Т ,Ј 1) l\l) , • ,  tl , ,
                                                             1
                          '
    р,;1 шmзр,·110Ј II богатој 111скус11 ј11  \ '! 1 1)f1�1H1., �  Ј  1 1 1 IHBf'lllclB1 I I , \  1•  Jlt} l!t'f � i.l..' L I IL' l t \ 1  !'p� l� l ,1 11 , 1 1 1 11.  Н \ P F Д H l-t  З \  .\ U И  \\ \\ , Н И С
                                 1
                     l
                               .
                     L, l c 1 1  !, t\ciO 1 1  ( \1 ' 1 0 [0 J OI I I J II � � t.lcJ  111 . 10 (' !11 IL 11 1,1 ор! 11 1 \  , \ •
                          1
     Р Е Р Г Л Н И З Л U И Ј Л  - У Ч Е Ш Ћ Г  ! O h  \ .  1; 1 1  1 f'\ UOl1, (t'.'lt'! ill I l l l f : ·  p,tH f,t!P,;! t lfJt! \ Bt'h. l'J' ·t, , l l i,t ( ) 1  oI t  1 .  1 , 1 1 1  1 , 1 ;,,11011а 1 1  ,,,1 } ,
                            .
                                                     f ,IJ . 11:i I О 1/Jl'lf\;J ,! .1,1 , с• \ 1 1'» < 1 1 1
                 и
       ФОР М И  РЛ У  П О Л ! П к r  . Ј 11•11, 11 1 1; 1 1 , 1  l 1,  \ / 10111) )"Н ,, '"� •1р,ш ъn1 .а H I IJ(! коа ai!ТL тан  Ј 1 \  ' I IJ, 1 1 \  фору Ј а  l L  ,, О
           Њ
                     р .. ' . ! \ t 1 ,1 НЈ Ј 1 ',J\t(• tJl,t :: 1 11' - t1 •it�,J  p� llf �rJ  1, но�· • t.1l  ! 1,11111\1 Oj\!.ll l! t,J l(llj•l \1,1 \ L <l"j \ (:1 1 1 f)a <ВОЈ\ 11 f 'OpГll<III <,11111 11:  (
                                                        �
     �- lll'J)ll(Џ \ 11 1\1 ·11} "tll<' k011(\JC'j)C'llll11· ,f\P 1 1  jl.' llll'I PI t'' ! 1 11t)ll'I 111). 1111 1 1 1 \Н lt)· •<ЧJll!•,11 h() � !VIIJICT3 1 <' ..'10B01,<J:t  r'\ltltJt ... j) I\ UBOfil ll)il Н \ IJ'i11PI,� ' (1 l 1 1 l.k)  1 1 01! 1 ,11\TIIIIIIO<' ГI! 1-.0\1), 1111< 1 И
                            1
                              ·
                           t
                                                                          1
    јс, /!\ '1('111) jt• \ 11 Шl'IJIT,lj\, 1/ЈУ IIIТIH'll<1  \10 1  4 1 ЈЮЈ ра l l<>J ор1 а 1 1,1 tiil!IIJI  fJl'll,I u .:џ:\1(11,f',1 1 1 1 ] 1 1  , i ) l ,111, Ј<' 11,· 1 .11,,НЈ  •о� 1p,11111 t \l ра.1н11,1  орга1111 1,.ц11ј
      .'
                                                                         1
                                                                                  1
                      ..
                                                                                1
                                                       !
    1ю:11 1 Т 1!ЧhУ a r - ПШIIOl I  ск ј 11а111ој 0:1·  , , 111. \ 110 I0 1 lt'h,I \l\.'J)l' јН. . .'фUјl\11 1 Н  О •  U Б Р  З О В  Њ  О \Л Д И Н  t) t 1. 111.' \10 � \ lf \lt' l(. \IOJ,f (1 1 Hjt.' 1,p­ 1 ''L', 11\ 1 1 �,;011фере11ц11ј:� , а ,  к 0  11 h
                                                               .'
            '
    WTIIHII h a p a кTCf111L'il,10 ј  ЖIIIIO , 1 1 1 1  a­ l l l l lll" lla!IJ1 '.IIIL' rl' !\ ,ll i! ГC 11 \ OlL',J,,J З Ј Е Д Н И Ч К И  ЗАДАТ К К О ­ llJII I II ,11Kl l l l l . l l l l la l l  <', \\()\ I I J ),1 !1. J"J 'lhll �рсп11 1 ,  no. 1 1 1 1 1 1 1 1 i -11, Ја,1ата1,а орг;
                                                                   ..
                         1
              l
                 1
                   ;
           '
    )h()!l<IЊL' hOM\'ll lll l : 1  ('B l \ l ()U. ; 1('111\ ' 1  1111ч ' < ·. ю1 I 1 , 1а 11рн1irrђ11в:111,а· Грубор  � У Н И С Т  И З  П Р И В Р Е Д   И  рад јер "н \1,1 11r;1 11il UL' I 06,1 11, , ,., . О, ,,,щ1ј� О1шл 1111 ·i,,a ко11фсрс111t11Ја 1
    Ж I I B () Гfl. T:i ilh П IAll(i( Г 1 1 \ 1 '1.'lil jt' l'I\O l' JL' 1!< ollp '\1\'11() 1• \'I I Т IIKOIJ;)O l l\il , ! l  П Р ОС B E T F  врl1� lн1 «.' 11а 11роб.-1,·ч 1.1 1 ( 1 1 1 1 ,., 11,1 1 1 ,а, , вр,111.1 1 јс в а , к 1 1 1 1ја п 1 1rањi1 hOJ ,1
    реа.1 1 1с- 01-.в1, р  , ра,1� 11а ('11 ро11оl11•- 110 ' О  "t· 111.'\\;1 01lpc1B�ttt ll"t �·1111 ј ;. 1 1 Н 111\  UII је ('JIO\!el!� () IIL'.ll!Kc' 11 '11( 1,op11111 IIL'II(' р,1 1\1 1' р 1 1 11 ) r ср1ю,1у .10 \" / 1\0111
    1Ь) у ,l I I IJOT KOlll({'!!lllljil 11 ,1ера :1р� 111 ,1ар, ! В О  ,1 .I J'IIO f 'L'palн111.1 1J1,o 1 1 1 1 1 11  Г l о щраиљај 1111 Ко11фсре11111 ј ) ,  В 1 1- чо, , l11ю, тн � по. 1,<>1Iр1111рl•.1I1 •111јс 1,о· , а  !\С. 0 1 1IO( IIO у првој 110:1001
                            l
       <
                                                 1
                                                                         l
    тв 11с 1 1  11рџвреднr рс-форме, рсорганн          1 о м11 р Ста1юјевн'1, д11ректор  Ш к оле  р11111lн•њ,• 611 110,ю1 ю p,•11I ; 1n,1 11,� 1 1 p o- 01\l' l'OД l l ll' �- 11рв11 11.1а11 l'Ti!B. l,t'II
                                                           ,
                                                       l
                                                     6.1(·\ a  llt.' ,t 10,.. H·f!( H,.' 1 1
                                              ·
    з;щ11ј  ,}( 11 за;�а 1 1 1 1 ч , 1 11а ,1а.ъсм ра 1    ) ч е1 1 1ка  привреди, nозвао је кому            ра 'В()Ј l ош1ј,1.111L'1 11'!1, 1 1 \ ,1/Ј) IUTBCI
                                      1
                                                                              !
    ооју rа,юуправ1111х 0111юс:1. У 1I 111L'111-         1111сте из привреде на сарадњу са ко            < ! .1IIOL a l!il  ,·.,� . .Јi Т ! ! Ч  ра 1 , 1 11 1 р а
                                                         3
                                                  1
                  .
    тају јс т11кође. дат оrорт 11:1 ;, 1 ;1 1         М) 11исп1�1а нз просвете  заједн1 ч к ом  ПО И Т И 1 3 Н U  О Ц l:: Њ  ' 1-i И  , �ања 11р11врс,1{' 11 оа11nр1шред1111х
                                                                       1
    HOl'T кому1111ста ) 11 1врш њу :� 1-.н110-         послу образовања  квалификоваю,х  Н Л П О Р И  КОМ У Н И  ,Т  ,а 1 1ос тн ра.111 саr.,едаваља нд.сј но
                                                          =
    н11х п р оrра,,а са,1оупраn1111х орI ··!1.:.         радн11ка. О звачају образовања како  К Р Уш 1 в ч к  о п ш т и н 1 ·  0 1 11т11чк11, проб.1с\lа н а  pe.1au11j11
    ат1 је ую1�я 110 11 1111 тс11лс111t1•је 1,n {'       оснонно1 , тако н  I р чtю1 , говорили            IIURII I I �  !!НТ I I U l!ja р форме. ' 1 1сtов
    <'  • тој об.1аст11 јао.ъају, 11:1 11 1 1 1cc11l'     с; 11 де.�егати Милош П.�ао1<lfГ! 11 М11  Као I о, 1 1,011ф,·pL'llltllJl'. , .,I1с1,� ,·11- щ•1ю 11 !!]рш11l1е r ана.11 1  а 11Јбоrа
                                                               1
    потсшкоh  11а које с  11, 11.1аЈ11 � с11-         ,1ад1111 Ж 1 1в1sовић. Наводеlнt nодатак  J I I  ј • \ 'll'l ГВОН,1 1,1 1 1  ,·] 1  llllk,1  П('/10· Г · 11 1\ОНL'Пtту нса ња конферсrrш1ј;;
    ро1Јођ њу �1 ра р форм<' у n 111 c:i · 1а        ;1 а на поче г к у оьс ш�-.олс�-.с г о  11не  011!1 •1 1а11 i 1  шрш1101  1,оч 1 1 н · 1 , 1  UK (';f\lO} ПPilBIIII\I ра.11 1 1 1 , 1 opraHIIJ;JUl1
                                                           1
                                                 ч
    nou1:1,a1Ja11 , ,1 . са .1ахт ВО\1 .1а бр ж 1 1 \ 1    у 11ашој општ11ни хн.ъад  де а к а  11  С К С  Оне11 11111 1 1 1 по 1111 1111110 11а 1юр,' i-.o ,1а 11 ,1 с11 1 1 ч  Јаје,1н11аа ,1а·,�1 ран1·61
                                                     \Ј\'1 1 1 1<' 1 , 1 0/lll! I IIII(' l ' p) Шl' l lil lt да ) 1 1 р о !1е
                                                                        11ацрт11 ,1атсрија.1а-
                                                                                 а \' 1 , i;(
                                                 Л
    м,•1ы11ы•,1 ка.1ровrкс прук гуре у ra 1           .tевојч11ца 1111је пошло  ШКО ) ,  Плав            rtC'l кс
    1-111" opr·:-i1111.1a tt11j a � 1 a . 1ют11у1111јс�1 а 1 1 - k 1 1!1 јс у1sа.н10 на 11есхоа1 ање -1а је  1 t ,·, � 1 1 р ,·uбр.1"'аЈ,1 opra1111 1a1111j,'  с 1 1 ·  L 11,1 тога. Ко11тро.111а. 1,о,111с11ј
             .
                                                     11ро11аГ1� нај ц,1 о,11111ј,• 06.1111"' 11 ,1\' 0
    гажова 11.,у 1 1 сIю ·рс-,11111.х са�юу11рав11I1,       1111\Олонањс еоскс деце јед11а од нај  Н '  1t\ l01iclll,i.l iil rfl \1 \1111..'.llt l t  � l i. HJOIH' nрш11ће а11а.1111у 11р11�1 не ва рнтн
                                                                                ·
    тс.1а 11 споро�� развоју си�юу11ра111111\          11сl1их  тековина наше  револу1111јс,  11 111,• 1 • у ,1i 1 ,•p11 a :111 ,1,1 којн � 1ю.1.11с ,1cr.t 11 11,·1rнтат11 nojao, · iнп1 шт11
                                                            j
                                                          i
                                                    с
    ,ол11оса у јед1ю,1 броју орган11за ,01ја           док је Ж11вков11l1 указао на нужно т  1 1 1 1\0 1 \Џ('P(')ll!lljll 1 1  Г 'll' ·111111 1 , 1 11,·110. I,(' СК од појсдннаца, док 11е-=•Р вш-11
                                                       1
                                     у I врђиuа�ьа потребе 11 проф11ла стуру
                                                         ,
     Посеба н а 1 щс1111т стао.ъ 11 jl' н,1 1 1 р о      ч 1 1 1 1 \  кадрова који ћс стр) ч110 LIIK<'JJ·  11.1 у 111, 1 � 1 11ЈЈ1 . .  l a 1 1 1 1 1 1 ,;1 Псрон11l1 јс ко,1 11с11ја прат11т11 11 врш ње �таrуЈ
    м 11с  орга1111Јооа11.,у, t·-н,,рж, ј у  11 ,1,·      с , в о образовати.       � l \il t(1.lcl 11.1 llt.'l�0.11f l\t) к;1 p:thTt·JHIC l ll'I­ llll'i обаn 1а ч.1а119ва ( п о)аве н ' ред<
                1
    тоду рада  К за кој јс 11аг.1;1шсI;0             о \l'IIL'PlljJ 1 1 1 1 1 ч  11роб.т ,111,1а ,тт,1- IIII\ 101-.011,1 1,11j ll «' ј а А Ћ:Ј ј� \ ОЈ11'311I1 1юr 11.1а �ања ч.1а11 ар11не, 11р11rовор
                                          .
    ц а У доб11лс сачо ол.рс!) ну орса I 1 1 1 -        11011,1 � 06:1;1,·1 11 Г!рО<'ВСТС 11 1,у . 1 1 � р С.  1; 1 1 t11ja\lil' С К  ( Р CpбttJL'  в11сн 11у ч 1 а 1 1ар1111е 11 {)дно орrана,
    зацно1_1у ф11 11101ю,1 11ј I I  oc1101111r 1,011-      1 011·1 ,110 1,• 11 1ютnрl','(сс.111111; Ск,·11111111  1 / 11 1 1 1 1 1 ,,1 11 1 . 1 1 1 1 111ј11 11р1111Ј1(' tlll' 11  1,11ја tJ огрз н а hа rlj1e,1a· 0011 , 1 поја�
                                                                             .
    11enu111e ,а да.ъ11 ра.1. IIIT() 11p1!!iTIIЧIIO       111' " 111 1 ·11,l' r :10Go.1;1 11 .l111•,1 110111il1. 011 tp:, 111 r в,·I1� p,ч\>i'P'I(', а  1 0 ,1 1,()11 1 , •1 - , \1,1 )1 L.1 ) .  · -
    � 11а 111 да !Јс 11110нсс· прсобра ж,1 ј11 тр,1 -      ј(' \ k it !;i() на I L 'll,1Clllt11JY ( \ 11111,,•11,,I \ ·  1 ,  1 1  \1(',Ј \ 1 I, lli,Oll!l.11111 0,1 1 0<'11 , ,(;! ЪЈI  Пос.тс УL'Ваја њ а 11ред.1ожr11оr 11т:1
      •
                                                                1
                                                                                 1
    Ј а т н t-вс ло r.1е ;ю1, l' 1 1  110с I 1 1 п 1  110  <1('11 1 1,1 l!'lllljll' ((' � /jll! l l , l l ! ('lljJi! I Ь� llll,  ра н юј 11р1 1('11(' 1 ( ' 11 1\� . 11 уре. � · шр111l1с­ рада којн !Је 611111 доn\·1ье 1  закљ,
    тп уна тра 11сфорч ан11ја •1:1 а 1 1 l 'ПЈ:1 1,0_;      ,'IL 1 1 1 1 , 111 1 < 1  \10Љ!' 'lil 1'(' llt' 1l)II0.bl!O 0.1 Њl' ра t l l l l \  Jl'.ll l ! l l l lt:J. p.1c'IIO.l('.1H .(0\0·  1111, а  Конферснunје к6frtт11ту11са111,1'
                                                                       1
    тр�ба да 1-.ара1пс-р11ше nrl1a са�ю1 1 1 1 1 1 -       ра ·,1 11,1 1,11.1 . 1 111 L'T о()р,1 щнан.а Јс'р број 11,;а 1 1  \ н у  тр.1111 11,11 0,1110, 11 у 1 1 р1•;1� 1rћ11  110011 opra1111 Општинс,-.е коя.ф р 1i1
    ц11Јат11 оа у акн11ј я м а 11 .Ј11:�пю 11111р11       1 • 1,·Jlllk'I \ IIIM>, l �\la IIIIJ<' , \!.IЊL'II С,10  1;1 ,  10 ј1• 1 < '\IHTlll"I !,Ojil i l c' to\1 11· јс З а  ,·с;.ретара О ш т 11нскоr ко,1 н·
    11,1,сјно  110.111 r11111\11 11р11сту·1.            6(1 1; 11 Jo:i.lllO!Jllil ј<- 110 <!1 'О 1,0\Ј\ I I I L'· 1 I 1 1 р а I I I � р� 1го1юр1 1 , 1 а  KO\ly 1 1 1 1 , · ra  ,,  тн ю;�бран ј ,Ъуба Јовановнfl. а
                                                   I
                                                        1
     Про1,ес р ор, а1111.1ан11јr C f \ 01111 1 1 1 1 -     11' .1,1 l'l' < Вс'(' 1 р;, 110 у 1,.Ъ) I 1С � pcи.111- 11p11 1 1 p c, i l ч , 1 , 1 11pc.1L·1ojel1e 1,0111 рс с  11.1;)/Ј(')IОГ 110,111Tll'lhOГ фу11кu11011сра
    н  !(рушевац, 1-ој 11 ј  c11a;i,110 1;�Iю­         1,ll(I J Y  11 1 101 р:1 ч а  111ю,.-1авс ОО-год11ш- CaBL' <1,0\1_ 1111,та, щ· т;1 1,. 1а ј  • ;iт1111- ! · 0�1 �пету 8 у hад101 Аранђе.1ов1111
                                      I
    чсо. створ1ю је нову атмосферу 11 110-           11,1щс IIOLTOj:iњa !(р) Шl'ВЦа, hOJ il l н • ha Гll'/IOIJ!III, IIC \ЈО,Ј,{' да с '  Дlll'T:111· �,;011ф рснuнје у упућ 1111 поздрав
    во.ънс ус.1овс за 1юп1у1111је у ч  шl1с           ('t' 0Ge:1e,h 1 1  r11 1 9 7 1 .  1·0.11111с  н11ра 1111 01 jc,111or друштвеног проб· т �еграмн Uентралном комитету С
    ч.1а11ства у формнрању теку!, по. 111т11            а , юупрао.ъање 11 ра 110,1t>.1:i  11;1 . ll'\li! кој 11 11ре.1,-таn.ъа 1 1 1 1 т ср 1· n,111;1or 11 другу Тнту 11 ЦК С К С.
    ке. Организације I I  конф рс11101ј  !            11111ю, ра.11111.\ ј д1111111tа б11т1 су пре Ч()R('Ј\:Ј         Р. Г А В Р И Л О В И '
    у опюп11111 више 1 1 11су скуповн �-ој и
    само одобраnају рал Коw1пета I I  бн­
    рају руководства. 01111 су ес кон т11-            ИэБорu у С•Ьеэу ,rомунисша
    ту11салн на шпрој основн као opra1111
    којн разматрају 11деј110 - полнтнчка  Љ У БА Ј О ВА Н О В И Ћ
    п 1 1-:-ања 11 заједно са Општинском ко пр11јоч. 11:њо ЈС 11р;�кса 1 I 01\а "1.-1а ,,а Н О Н С Ј И Ј У И С АН А  О П W Ј И Н С Н А Н О Н Ф Е Р Е Н U И Ј А
    нф рснuнјом  формули ш у  пол11т11ку
    за коју ће ес бор11т11 и  11ос1п11 од­
    говорност. Комнтет је постао 11звр111·  јс IIY.-1{11:1 11 1-.0J)IIL'lla.
                                 1
    н11 орган Ковфер 1щ11јс. Његов11 •1.1а­ Прс 1с .111111\ 011111 1 1 111ci-.01  1,0, 1 1 1 е 1 ; 1
                                  Ј
    нов11 11 делегати Општинске ко11ферс11  аосза О\1.1'1 .111 11С PaдOIJl!II  ТО\ , 1 1 11\'·  1 la П11111 l ll lll'hOj 1,011фe 1 н.:llltlljll С.1- 11/Юl/•,·, ор. ( fll' 1 О 1;1р Гrа11д11/1. ('!(0110· 01111н, Радо .1а в  П а в лов11ћ, трактоr
    ц11јс б11ћс позва1111 да 11з1юсе нс са �ю 01111 (С ,а.-юж110 1а бржl' p,·11Ia11·111 L' BL' ta �,,о,1 � 11щ·та 1 · р � 1111с•11.11,, ,-.оја јс о· ,111t I а  у нр .1у1 11) .,Л\. Зак11/1", Ж11- та 11з Коњуха, М 1 1лисав С11м11ћ, 11ол
    своја м 1 1 ш љења, већ 11 м 1 1 ш.ъсња 11 11роблсма 1а11ош.1,а оа11,;1 ,1.1а.1,11,  1 - .tржа11а 11110111.1<· c , Ci o r  . 11 шrш 011 ј(' oa11111h,1 , а , 1 ј ; 1 11ов 1 1 / 1, мед1щ1111с1<а сес пр11вред1111 п р онзоођач, М11ла11ка (
    тавове орrан11заuија које су нх де.1ег11 р ·•111,ака 11 1а рс, рутовање 11ов11х ,, 1 1  1 1 1бор ор1 a11ii II ос 1 ; 1 . 1 1 1 ,  ра.1, 1 1 1 1 --:  ТС'· тра. 'та 1111с.1ав .Ја1111ћ11јев11!1. 1юљопр11 ,юо11ћ, службе11 1 1 к  у " 1 4. 01побр
    рале. То he представљати нов ква. r 111- I I OBa (;Ј Ве 1а Ј\(Ј\1 ) llll('ПI 11 1 /ЈС'.1()13;1 11\I·
    тет у ралу најв11ш11х партијских ор­ .lil,'(1111 .    :,а. 011111т1111c1iL' i-011фepl•111111j,, ).' 1юв11 (Јрс- щ11 прон100!1а•1. Љуба Јооа1юв11 /1, Радован Томашев11ћ, пр д едн1 1 к  С
                                                �
    гана у Oll!UТIIIIII.                      ( )11111 1 1 111, 1,11 1\0,\111 Г<'Т 11 1;1бр: 1 111 ,·у \',l(' 1 l'hj)t' I а р  l l !IITl!ll('!;()Г KO)I IITCTa ск. шт1111 ког ком11тста  ав 1а ом,�ад�
      реферату је кон татова1ю д.1 јс  М Е Д И Ц И Н С КОМ Ц Е Н Т Р У  Ј Е   . ti:1111 кo\ly1111L пI: ;Ј, 1 1 111,;о . -\.,,1 ,юG11l1. Обрад Крстић, д11ректор Завода за Крушевац, 11 Драгољуб Торб1ща, 1
    11р1т р е� 1 1 1 1  11ср11од у р орган11заu11ј 11  П О Т Р Е Б Н О  Л К U И О Н О   1111ж њс-р у " 1 ·1 .  01, 1 0 Cip� ". C:.1 a u 1 ;o Л11 кр,1 110 бнљ , ,\'\11.1а11 Ер11/1, рад111 1 к  у соко1ша.111ф11коп:1 1111 р � ;о11 1 к  .. \ш
       1
    С К  трајао скоро год11ну дана II да  Ј Е Д И Н С Т В О  1р11јсв11ћ. днр i-. гор .Ус:1� гс · ·.  Byi-.a- Ш !  ! К "Uросна застава". Н 1 1ко.1а Љу­
    с у у ТО време l!Ol'TIIГIIYTII з11ачај1111  r--                                       ј у  Зак11ћу".
    резу�тап1 : створена јс нова демокра­ �;K,I уј у/111 11а р Ч'-��:Ј ТС 1юј1 1  ( \ · О  ;111н Ар1111ђслоо11ћ, rю.шт11чкn фу11кu110 боја. рад1111к у ., 1 4 . октобру", Сава  У Контролну ком11с11ју су 11за1:>1
    тска атмосфера у орrаннзаuнјама СК,  <'Т! !'11)' ГI! :ЈВД!ЫIХ l'OДl!l!a V OU.'I 1 11 нер У Општ1111ско. ,1 ,-. о щпсту С К. д. М11т1/1ев11ћ, 1 х1111чар у " 1 4 . октобру", 1111: Олга Боrуповнћ. Бра1111м11р Е
                               ·
    изврu1ене у з11ачаЈ1 1 е п р омене у 11е­ драоства на гю.1ру•1ју  крупн�вач 1 ,с .10јЈ Бслнаш, оф11 101р Ј! !Л,  Драго- Петар Н11кол11ћ, днпл. пр11в1111к - на чић, Мнодраг Весел1111ов11!1,
    посред11ом деловању чланства, разви Ollll!TII IIC  (интеграција м ДIIUIIII Ю!Х
    јена широка дис1<уснја о месту I I  У· установа, paUIIOIIЭ.'1119 IIOl'.'IOBЭ!Ll', !ЈО·  слао '3лагојеонћ,  11утомеха1111чар у челнпк СУП-а, Жноојшr Обрадовић, Копаља, Радмнла М11лошео111i, М11Ј
    лози СК и, што је најважније, нарас вољан олнос 11 1мсl1_· 1a nnc. 1 111 1 ,  , ра .. Јзстрепu) ", Драгослав Гаврн.1ов11ћ, в11сококва.111фнкован11 радник у трго- (наставак н а  2. тра нн)
   1   2   3   4   5   6