Page 10 - Pobeda 1968
P. 10

Уз ЈубиnеЈ О   к тобар к е  ревn n у ц .,. , е                       IIJ)C/\CT,Љ, Н;. ПI•ИЈ•( лfi< Ј\<)ЈI;,·к Ј1(:- 1 1'  \ t J \ 11 1 , ; i J1:tj(HJ i 1 / l ljO.'\,! t'!'0\0 � \I ру
                   с
                                                                           f
                                                    IЏ1 са ся�1х стртт .  .   , k<I' < 1 1 1 1 · ,1р, ·1 11:t, IЧ 11(·1,()\1, L')t,; ('МО ,
   И   з  М    о с к о Ь с к о i         g н е Ь н. и к а              свсту са прl'паrир:111им nримсрци­ • \!( I 1 1 ,•но О 1 I 1 I ,0llf , /',l!jillj,I 1 �  Bl'l<Э
                                                                                i
                                                                            Џ >  �() 1 , l \ 1 1 1 l l f )C•
                                                      1
                                                     Чи а в  Једт1 ДС! · пр,11см.ља 110 ·­
                                                                    "' 1 1 1< ll< kOH<' ( ! �
                                                    ЕРhен ЈС ГЈИЉl!ОМ и )IПJl!O'l'Иll,C'KOM 1 !Ј' l.! 1 1 1
                                                                        Ј 1 li!ll<' I il. ,·н, , 1 1 1 1 0  jl' r)IIДC
                                                                     I
                                                    ма живrп:m,а 11 п1·и1џ1, као и )Ки­
                                                                    10 1 <Jfljl l •  !,<' 1:· 1 0\,·. 1,1 Ll!II 1 \ ј • :t 1 9 ,
                                                                       '
                                                    ви кутик са чањнм зоокутком, док 111 1 ""' ј,· , «i\ 1 1 1 1 1  .1, , 1 , 1 1 1 �  1,а. Пред
                                                   ј(' �  1i< ,р1111  ,f ) ( ) . f () J l f ' , 1 1  11/ ! 1  ,·; 1 1 : 1 1 1 1 1 1 . \: ( ) 1 / I I \ I C I .  l l t l l ,1 1 1 l l 'IJlll,t'III! 1 1 росто
                                                   вРлиКН'-1 жнвоп1rьама. Ту су и ка­ ЈН"!. •Iy:tc,·1I0 Jlt l l llC 1 1 , 1 j 11t·l111 /'ј < 1,11 ('ЛИ
   , .                                               апаратима за испитиваље биљака. 11 .,, , , rn , I I .  Jl ·•l•11:1yjy. l 1 1 a 1 1t)IJ t'i! СПО·
                   Пише: Л л а м  Стпш
                                и ћ
                                                         и
                                                   бинети са :-.r к р оскопима и друrим 1,а р I у 1 1 } 1юј ,·uojoj р1,· 1 1 1 1 1•11,<1Ј с11азн
                                                                     1
                                                                             !
                                                     -У поссбно-1 одељељу ес налазе
                                                                    ј 1 1  \1 "1 1 н 1 ,\11 1 1 1 ч ш�:I 1·110�1 "Ј,111. 1,r < 1 1 1 1jc Хри
                   ,а11ко:.1 који прскри�а читав тре"' д11Јипр<>Ј<>кторима и другим апара­
                                                                     ..
                   чоти�;рrа из д чј r живота. Она п 1�1а кnЈи х  има на сваком рад1юм p;i 1 1 1rн11н·1111 а I 1 , 1 р :, 1 1 1 «1 I\Ot'.\10I1,I\ ·, 1 1 - ,· 1 :1 11 !() eI,r·1, 1 1 1a 1< ""'La 1 1  ,, 'таљ;� ) ,
                                          1
                   се наставља у облику слова Т ви­ ч,·,· 1 :  ,� , 11 �1 у ню1 1 1 1 1 tу  ,а  1,ру,кш, ку. Т у  с е  пионири упознају с а  свим  .\ј в ;1 101н·1,11 1 1 1сј ,;1 ,1,11 \101111 ) ,  Перов
    "Сокољники" бележим збоr јед                                          припремама  (1·1 . 1 , ;1 •11,11 11\11110 · 1 ) , Флnв,щ"" ( К њеr11·
   ноr специфичног доживљаја у ње  шеспратним крилом где су с:.rеште щ:,тача у који се прЈ1премају деца физички:-1 и другим  1 1 ,,1 1 ;�p;i1,:111011:1 11 ,Lp.) . Kpa\ll' l <Oj .  Сје
                   не просторије за рад неколико сто 1 1  ученици од 5-1 4  rnдина и распо космонаута за лет у космос, а мо­
   му. На самом улазу уз позорницу                               гу и сами испробати дејство неких  / f <JIJ, , 'l'll)I I '111. B,l<'Jl,\'111)11 (t'fl('JI('  113
   окружену зеленилом седела је или  тина кружока и група пионира.  реГЈУЈУ у групе: Предавачи су поз  пд тих апарата. (скафандри, апара  Р: t·1 I 1 x  r,a j 1 , 1 1  11 u11. 1 ,1 1 1 1;i ) ,  Всрсшча-
                                                                     ,
   стајала велика група грађана раз  Од�rах у улазном холу нашли  l(tl'I 1 1  .11 1 1 \0 B I I I I  Y \ l ( ' I  H l l 1�1!, (Ј 1\(1() ,t(I ·  1 I 1 , r ( 0 1 i ' О ч 1 I 0  щ1а 1 1 10 1,1 1 1 1,е н а  Ulнш-
                                   каз њиховог резултата служе и ти за дисање у васиони и др.).
   ноr узраста и певала руске песме. смо се у :чалој шуми тропског би­           Обилазак дворца завршили смо  1\ 1 , .. ,\1 1 \ ) I C () 1,1 р а  , а " - l'. I I I ЧIIO lli:IШOj
                                                                    1
                                                                                 1
   "То је место где се уче нове песме ља које је , 1спуюtло мали базен и  :<-шоrи лепи и оригинални цртежи    · 1 1 r. ll'·l\� .111 1 .  С : � р 1 1 1 юв ( G oja p 1 1 1 1 : i 1\\оро
   и пева заједнички·', рече наш лек читав хс1. остављајући места за  по зидовима учионице, као и чита 1I0,·t·то�1 " Г р ,ц,1" :1: iil 1 ,;i .1:1 ·1,ре:11 1 1 1 ,u­ 1011а 11 .tp.) , Рје111 1 1 1  ( l  l в ,111 1·рп 1 1 1 1  и
                                                                                 1
                                                                снова
                                   ва изложбена сала за радове мла лску децу, једном царс1•ву
   rop који је пошао са нама у оби­ пролаз степеницама на галерије  дих сликара. Ту је и радионица са многобројним играчкама, лутка­ , · 1 1 1 1  11 :t . )  - ,\а 1Iочс1Iрч  н а ј б оље
                                                                       p
   лазак града. Прикључили смо се које окружују хол nриз мља. Док  за р збар11Јум у к ю Јој, како рече ма, разннм композицијама железни  :щ·l_1у 1 1 а ј ( iол,1 1 м а .
                . .
   r·py11 1 1  којп t:тон 11 ,:i  1 , 1 1 1 1 . ..  , .__tll· сл;о nос.чатра.пи разноврсно расти­              Све 1,,1,: 1 i;I 0,1 ж 11nо·1 а ,  боја .  ра 1110-
             1
   шта и посматрали. Са отворене по ње т�:;оnсю1х пре.цела слушали с:чо  мајстор, старији уs1еници раде 6, ца и многи;,r другим стварима које  врt· 1 ю,· 1 1 1 .  ( :11:1 1 \ 1 1  �IOTIII\ 1 1 /JIIIJ.'l i l ' III 11
                                   а . 1лаlји 4 сата н дељно и постижу узбуђују дечју машту.
   зорнице у облику шкољке (све по ннсј::юр:1-1аuију симпатичне жене, во                          l\il() ,Kl f l l(} f 11 1,;io )'Mt'TIIOl' Г. То је О·
   зорнице у парковима су такве, збоr дича која је и ca,�ra наставник. Дво  леп успех. што ес види и по радо­ 2,5. Ј У Л - Трет јаконска 1 а Ј1с1н1 ј а  1 1 а  t· гара. фсу:t:1. 1 1 1 , 1. ч 1 чс1 1 1 1 ч I <а. али
   акустике), си:.шатична, млада де­ рац. каже она, обухвата 54 хекта­ вима пионира. Па опет изложбена         1 1  ,,·1юit·l(;1 Ру1·11ја 1,ој:1 ,·с 01,упрла
   војка дириговала је маси, хармо­ ра а радили су га ударнички ста­ сала која служи и за дочек Нове  .\\o,·1, 1\'I 1 1 \ 1 ; 1 . l l'•'( ' l  I1II<' ) \ll' l'll l l t f l ( f l .'(  ,· I I1; I 1 1 I \ 1  ,:111ој ·1 а ч 1 ш а  II у1111t11т11ла
                                                                     i
                                                                           1
                                                                              I
   никаш поред ње свирао песму, а риј11 ко:-.-1униста и грађани за нај ­ године, павиљон за аеромоделаре,  1·a,'l<'p11ja , · BIJ\';LII<){' 1·11 ,юјс ј\' I t · 1 I 1 1 ю  ·«I0с · I·;i:I,11 1 .  За r·o l1c у <1(' 1 1,1t"I с-ов јет·
                                                               i
                                                      1
   друrи младиh преко једног пулта :-,.1 ађ од 1 9 60-1963. године. Преко  одељење за љубитеље географије  II/JOIL\' 1 1 I 1 I . 1 .  \\cl)I Њll \lil t·В,I f( l l (() 1 1 a j ­ ,·",' r I 1 0.,t· _1,;i , 11 I11 11 I ,е t·11с·1 :ю<· 1 1 1 и за·
   одвијао платно са текстом  пес!V1е 250 предузеhа прихвати,rо се патро  са -занимљивим цртежима и слика  l l J I I I I JJf;IЧlfllj II објс1,а1 I I р (·ю· 1 а в љ:1 Трс  )1()( (t II н р:1 ·tll,t:. i-1.'11 1  �601 ('l"I \TIPIJ н x
                                                                                  ,;:
                                   ма (пр. географскЕ: �·решке - Ајфел
                                                                 1
                                                              а
   како би публика могла читати. Не наже 11 пружа noмoh овој инсти­           1 j:i1,n1JC'f(il r а.1ер11ја. 11;ijt· 1· р 1 1 ј а  .' 1 1 1 ,ов­ ·1:I ko1 I �  t·tщpc·,l.'I I I ,1�! ; 1 11 �1 : I I I ,с у,1С ГШl'I·
   како је дирљиво деловала та соли туциј1 1  у којој ради 630 кружока  у В нецији и сл.) итд.  I�;1 fl'J, f();f,;t)if II oCialJC l<ill I L ll.'I, l'III I X  ,·о  1, ,·11a I·r о ·\ r,ю�с' l ' jc11 1 1 1 1 a .  Версшча•
   дарност непознатих људи које је за науку, технику, уметност, спорт.  Врло интересантан је II део п 1 1 ј 1 · 1\\0,·"u 11 ;юч, 1 ! 1 1 1 х  11 ·тр а : I I 1 х  Г l l l l : 1 11 :L/•)T I X  рс·а:II I , · 1·;1 1 ! ). IJ('f(il. 0
                                                                         I
                                              °
   овде песма ујединила. ,,Давајте, то Завршава се и стадион за 7.000 пи : l нop!L,t J;t KIII I O 1 1  ф<) f (), l,yr)l( ГC.'l,C'.  1\\,)('f(OfJ.'l,al!II ('У IIOIIO <'flll н а  I1,у. �lil.'I()  с н а  111 .L1'.'IOl1i l l l ,a 01111 \  l'.,I 1 11,a ('IIC)lOЧИ
                                                              1
   варишћи, сложно! Не дозволите да онира са зградама за спортске сек Ту је киностудио у великој сали  1 1 х  јс 1,ој1 1  јс 1111,·� I ю сст 1 :11 1 .  а јо111  lf ј ,Lйl l  .'LOI ii/)aj t'il i ' jl'II I I IIOB I I M  ПЈIЗТ•
   жене лепше певају од вас!" храб­ ције (спортске школе). -У Москви са рефлекторима, киноапаратима, �lilll,C ()1 1 1 1 .'(  I\Ojll 1\3 \ f јс IICill' KilO 1 1 р I 1 - 1 1 0\1 "1 1 1 1 : 1 1 1  Гро. 1 1 1 1 11 ,·11 1 , ·· о 1(,1мс нам
                                                                          1
                                                       1
                                                             1
   рила је девојка диригент. И песма нма 28 пионирских двораца, исти­ столицама за режисер и другим  ј i 1Т('Љ 11: 1 1  ,·:,) чај1111 110з 1 а 1 1 1 1 1 , 1 1 р r·,о­ је 11,·1IJHl'li:O IIO;(ll'I. 1 Ј н  l':II I I L II јс 1 ! 03·
   је постала сложнија rромкија.  .на, :1,1ањих од овог, јер су то реон­ реквизитима које карактеришу ј е ­ ру•1ит11. 1-! ,1с1111 ,·у је, н 1 1 оре;1 утвр­ 1 1 ; 1 г а  снс11а у 1,ојој щ1р 1 1 1 11 1 r  Грозни
                                                                               1
                                                            1
    "А сада, да поновимо нашу пес ске установе. Овај окупља сада 8 дан киностудио. Ученици сами пи  f1с1юг рас1юрс,1а 0611: а с1,а. 1 1 р с·•пру•111  ;1рж11 11а 1,р11:1у у м 1 1 р уl1сг с1111а, кога
   му, коју смо раније научили "Же­ хиљада чланова у разним секција шу сценарије и снимају уз помоh  :,а два слу'lајна саговор1 1 1 1 1 <а (':-1 сас­ јс JICt,;Q.1111(0 TJ)l'lly'TKi! IIJ)(' ТОГi! у сва
                                                             1
                                                                  а
                                                                               1
   ле ли Руси рат!" Хајдете сложно, ма са којима ради 400 сарадника филмских стручњака (ове rодине  в11,1 J)il'\III I X  IIIIТ(\'ICl,T)'З, 1 1 I 1 .'(  1 1 1 1 1 3О :  1)11 li а ф екту у.1<1р 1 ю мст;�. 1 1 1 х  царс­
                                                                                1
                                                                  l
   да покажемо наше уверење!"  И и 200 сталних наставника.  је план снимити два филма). Ка­ �1.1il,'lil Тат:1рl\а. •111<·т;�ч11ц;� llil Псдi ·  I,1 1 ; 11 ;i,c:1.10�1 1 I n  и1а в I 1 .  Очој у очнма
                                                         г
                                                              а
   уз прве звуке хармонике заорила  Кренули смо затим у обилазак  бинет за хор и оркестар направ­ гоI111\О\f 1111,·п, у г у  1 1  ет р н ј 1 1  1 1 н ж с - ош1 СВ('с1101· ;t:1 је убио с111 1 а  јсл,ннца,.
   се позната песма Јевтушенка, која  зграде.  Одмах са галерије изнад  љен је у об.пику малог амфитеатра  1 1 ,ср l\ora са,1 rpco на Upncнo�1 трг\·  н 11ссвсст:11 1  сп,с,1 I, рукамп крвавоr·
                                                   у 11с•1ср11,11 , 1 часовю1а.
   је потресла срца и певача и нас  хола ушли смо у изложбено оде­ са степеништима за хористе. Зави         ;11ща, делује эаис1;.1 страонч111Ј.
                                                      �
                                                               j
   слушалаца са стране. ,,Xohe ли  љење о .ТЈету у космос. Ту су фО'I'о  рили смо у вежбаоницу за балет,  1 1  з; 1 1ста. 1111ою ес i1oi,;a з :111 што
   Руси рат? Питајте хумке изгину­ графије космонаута, подаци о узле  у сали за луткарске кружоке (има смо мора:1I1 (. бог оптереhе11оп11 11 р о И1 Пеrн11ч1а1х py,rnfiuca
                                                                   ,
   лих ; _и сестре и мајке ; и поља и  тању сателита и ракете, земљина  их 1 8 ), драмске групе. Све ове гру гра�: а )  у l(i!CIIO I I O I IOДIIC ;10/111 у 0IJ0
   села спаљена . . "  Вио сам тронут  лопта са обележеним местима у  пе су повезане са профес�налним свстилн1111с руске с.,нкарске умет110-
         .
   до суза овим искреним песнико­ С11бнру гд..- ,·у се коо 0 I 1 а , ·тн спуш­ позориштима која им пружају ст11. Нско.11!1\О r,атн јс потребно д;�  ТЬој шрк йiЬој џiqt<
                             1
   вим речима и још снажнијом ин­ тали, ту је кабина за Лајку и низ  стручну помоћ у раду. Уметничке ес с:ню " 1 1 р 1Јтр•111" 1,ро.1 rалс у сутс­
                                                                     ,
   терпретацијом мелодије која је ду  других заю1мљивости из ове об.ла  групе гостују преко лета у пионир ре11у II на с11ра ,у препуне с,,11кэ � 1 а  О п е с а м те с њ о
                                                                         а а
   го одзвањала у мени као _порука  сти. У овом од\!љењу' се приређују  ским логорима.  буква,1110 0,1, пода .1,0 плафона. ( В о­ l( а ко трчиш преко равн1щt·
                                                                  р
                                                    1
   једне генерације и ј е дног �арода  изложбе текућих догађаја. До ње  Погледали смо и тзв.- одељење  .' 1 1 • 1  11ас обаnеш тава да јс ова з1 а ·  Н
   КОјИ 'ЗНа више ОД друГИf шта је  је велика сала за свечани пријем туризма.  П и онирске групе праве  да поста.та n11ше магашт нсrо галr­ а в р х о в и м а п рсти ју
   ТО рат!        .·    пионира у организацију, искићена маршуте по стазама појединих ве­ рија због orpo�шor броја с.,нка, зато  Радо с и пуна
                                                                      .т
                                                   се :,авршава 11ова мо;1,!'рна згрn.'lа :i;i
    2•. jy,r - Дворац оионнра.  сликама совјетских руководилаца. ликана и прикупљају податке о  ооо 11r1 з , 1ер110 б.1э г о) .  Вихор твоје луде плетс,,ннt
                                                      1
                                                                           и
                   Водич је искористио прилику да њима, а затим их овде обрађују,  З а 1 1ю1.ы1в је по,1нта�,; ..1а је згрэду  Ду ва о · ј е д а по лет м
                   нам саопшти цифру од 22 милио­ сређују и излажу. Тако су прошли            Вијорио м вајао мс
                                                                        е
    Још један сведок изванредне                     прогонства Пушкина и  ове га.1rр11јс саградио у 11рошлом вс·
                          1
   бриге друштва за · васпитање нај­ на деце од 1 0 -- 4  година која при­ путевима    1<у тргов;� ц  Треrја1-.ов и ,·<ао мсttева Uд де•,ака до облака
                             организацији ,1р. I I OlH:I ГIЈ Х .'lll'II I OCTII 11 1 11стор11јс 1 1
                   падају пионирској
                                                                 1
   млађих. Пионирски дворац на Ле­ (млађи се налазе у организацији 11ПС'р:t 1 ) Г'l'.   с111карс,ва створио вет1ку :�б 1 р к у Oблa•tatt уоi'iл11че11 за11стн�i
                                                                 1
   њинским горама недалеко од чуве  .,Октјабрјата" (,,Октобарци").               с.111ка коју је теста�1е1по�1 ос т. в 11О  Луком 1\ЛОUИО Ci\�1
   ног -Универзитета Ломоносова, као                Прошли смо затим поред пио­ државн 1 ю с:1е своје смрти. ( Н ,с110 бо  И:.над тебе лако
   да симболично спаја пут којим се  А затим је почела шетња од ви нирске аутошколе и ушли у вели­ гатство се деце11 1 1 ј ю 1 а  увећ а в а.то тй-
   креће омладина ове земље: од за­ ше часова кроз дуге ходнике и о­ ку концертну дворану са простра­ 1<0 да је лi!нас већ не;111 1 н овна гютре· И о п ет бих те х тео
   баве и игре са учењем до озбиљ­ дељења са разним функцијама. ним светлим фоајеима на чијим зи б.1 1 1 рошнрења ове ra.1cpf1je.  ( О впј Са те и сате
                                                                       к
   НЈ:1Х наука са изванредним радним  Пажњу нам је -са прозора ходни­ довима су у фрескама приказани трговац јс rва к а , ю 11ску1 1 1 1 0  своје тр­ Твој тр твој ток
   резултатима студената.     ка привукла купола на ј е -дном де разни мотиви. Сала има 1000 седи­ говачке . грехе  остав,ъi!јућн наро;1у  Било шта било кaiio
                   .;iy зграде за дечју опсерваторију шта и позорницу за 600 извођача. ову ливну граtЈев11ну и.. · л11�,;ов1ю бо-
     Зграда дворца својим улазом У којој ради - учи о планетарном Ту се приређују концерти за пио­ 1·атство) .   Само да тс
   не фасцинира посетиоце грандиоз­ систему и астрономији 200 учени­ нире, од причања бајки. уз.�узичку  Због кратl\оl1е врс,1е11а во,1. 11'I нас Не досањам
                                               драмских јс _т1ста.ъ11нјс упозшtо ,  110 1111шој ;к·с-
   ношћу грађевине, више дивним мо ка. Пои1едали смо салу за рад са пратњу до музичких и                      Ра110�1ир А Н Д Р И Ћ
                                                                    •
    Разв11јан rю ће.111ј!'ком· lИl1ему, П;Јр М р е ,ж а , ·о а р ш     Uј с к и х  ћели ј а                толог11ј11. Једна OJL тих несам а  .има
   з.                                                                .,1,с 1  у П а 1 1луров11!1свој 1юз1 1 атој а11то­
                                                                     1
                                                                                   1
                                                                    11аслов »Ослобођење« . а nocвeђi1ia ј�­
                                                                       1
   т,ијсю1 р_ад је' под руководством Ј\\с­                                           IIур11ур1 1 1 � 1 ·застава)1а ,  · сва је 'caTK,!IIJ�:
   СЩЈГ f{о:,11пета _ УШ<!О у ,,врсте оргя­                                           0;1 слободарс1шх тежњй, Jui·o .се· jac­
                    1
   н_1:1зац11011с фор�1е, 111 1,ојнх је rеЈул­ с; ч 1 1 i1,ан,1�·1�1 г"р1 1  р.а;1 н н 1 ,,1 :  'Ј�1 1•аВ1<0 Цypal\on11l1:i. , Радослава Сiнднћа  1 1  I t 1 1 p L:1,c •1111ювс. U:i. ком у 1 1 11<,;та 11 11 ;1, ..:- 1 1 0  11 г,.�аст11_•1t1О ,�зраж а ва.ј_у у _-лел-у.ја
                                                       0
                         l
        т
   т_ира:ю пос 1 1 зщьс кру11 11 1 1 х  рс1у.1 I ;i. Ђорl) п11i1. l н a 1 1  l<.111 1 к  11  Paдot·JJilIJ 1 1 1 1, др 1 пIх, ,i II r а м  сс1,рстар 1'vlrc1 1 01·  ЊСЈЈЭ 0UJ)i1101Ja11a је ПOCe611il lil'Л l lj a. B ll )I 11 JIC'lj)l l l,I I J l l _:l'i .CTIIX·OBJ¾.м,a.·:·
                                                                         .
                                                              1
                                                    у •111ј11 саспш су ушЈ 1 r :  М11л11iа l l r
                                                                       ·
   T,?· Са,1а ч1111,е111щ,1 .Lil је Iюс1е 11з13с­ '.il!I.LIIII. :Ја <'Cl(j)C r;1pa јс ( ) ;!pCl)CII Ра ­ 1,0;<1Iпста Мнхајло :Јrвтнћ ус11со је :la . 11,щов111l, �\•\11л111 1  Toдopou11l1 Ј(ок111 и 1 .  , П О РА � �- · А Н Сl;Вд
                           1
                                                                           r!
   с1!� стаг11аш1је, 11яс·т,1.1е 110 ·� в  I J eiЫ'  :шr:1ав Ca11;t11l1. l f .1 : ю ј 1 1 1 1 1 р у 1\),1ГУ С-С vбЯILII, ·Г,11\0 ilil t:)' 1 1 ; 1 тај · ,1a i 1 1 -1 1 1  - { , ·  ·  ' ·  :
                а
    �е�тој_а11уарс1,с ;11 1 1 патурс 1 9 29. Yt'· ry 11 1 : 01 1,сО110 \f:Ip:,,·i1, , 1 "1ю1 обра·ю· СТ13'ЈР 1 1 1 1 11:tc·a.11111 V('ЛOOII : 1 а  1 1 а р т11ј- а 1(,111дндат јс 6110 Обрад ГаЈ1 и l 1, f(Oj l l  Pait 11а1н11ј..:1(е· . рга1н1з а 1 t11је oд�'i;I"· ..
    -
                                    1·I 1 1  pa;L у ТО\! З i :JIJQJlY, 1\Ој1 1  јс )'1 !0 111· l1� 6. а п р
                               ·
                                                        11ла 1 9 -1 1 . пр11.1111,О.\1 бо�1бар-
                                    ,
                                                                      'u au
                             1
       1
    п.q.став:_ье 1 а  веэа <:а в11Iu11:,,1 11ярт11ј,·­ ваI1,с. у 1 .I..:о јс :ta 1 1 p 1 1.: a .1i1 .ъ� д11 � 1 а  1 1  јс \ I у . �svc�·e фо1Јме. С а  lLИJL>e�,-�-
                    1 1 p 11;toб11jn I 1 х  . . 1а П11р-п1ју, п I 1 11сао ј  .ЫIIJaO IJC.'1111(11 број paДlfHl(a, Од I\Oj l l X  :\QOill l ,a за,ю;tа IIO ГI I I I YTI I .  Ова 1 1 c: 111j ;i ,'l i l · се бб ра ;уЈе ћс.: 1јfа" у ф аб р 1 щ 1 1  ва·
                                                     0
    �f:!М . РУ"ово.1.ствоч бн.та_ јс o,'l огро�1                         I I OJ3Чa11a 1с I I J )ll�latbCM у  'l.'1311t:1 BO .  � ·  Ј
                                                        ·
    ног з11а 1 1ај а .  јер ннј· ад су nо11ово ус­ 11 ГlfCBflr 11 (.'.\{С 1 !\НО l l  !ICl.'.\l C  С I I C l'\0\1 јс :11 1 < 1та 11 број 6110 са села.  1 1 1 , ж с,1,ера Ђорђа Петроuића, по 1 1 1 1 1 1 у  I·011а ј е  створе110 ј я " о п а р т·1 I Јс1ш упо, ·�--·
    п?став:ре11н 1, н а .111 1 1 p cl\o 1<ој11х ЈС у  C'CTIIO'\ I I OT0,11 .  1 Ьс, ou OTill� В;�а;,я. 1!0  Ту, у тој эанста врло I,011т1юл11са- р l l ш тс. Гла в11у улuгу ту je .. 1 1 :, rao да.
         а
    °
    Крушсвац �юже .1il  11р11rт11жС' 11:re,·a .1;i1111;1i;111,\' " ' "ар. јс.1,а11 јс o:t oc1 1 1 1 1Ji1·  1 1 ој ,·рс;.(I111н. фортrран а  јс 1 9 35. l1r­ �,а јор, 1 1 1 I а чс стру, I 1 I ,а" за гу,\1е. Та- о ди гра Јое11п [;11 а11. �· . Парп1ју је-
    л11а п а ртнјс1«1 .111тера·1 ура II рад бу:tс  Чil COILlljil:l-;LC;lfOl(J)3TCl(C 11 арт11јс. 6110 ,111ja. у <111ј11 састав су у1I1:11 1 : 1\1111.�о­ 1(0/ Јс јс l 1 c:111j1 1  п р 1 1додат М 11ла 1 1  С11- 1 9 :З5. пр 1 1 �1.-I , е1 1 а Б р а 1 1 11с·лава  Ја1 1 к о ­
     _
                                                                 .
                                                               .
         '
    уо1.ераца1 1  1 1 ; \ О СНОВ\' jr;ЏII! ПЈСIНI.'( ·1 ·  ic u11111e . !L\' Га х а 1 <1 1 Iс11 1 1  .:щGро 110·1- r  јс З а 1 ,111'1. 1шј 11 је одре/јен :ia ссI,ре­ �1 1 1ћ, 1\њ11говоl;а фабр11кс »М ср1 1 �1 а «, п 1 1 1i, служ бе , 1 1 1 " нр11ват11с ба нк е Љу-
                                                                  _
    путстава .           11ат ,,рушсвачl\ој 1 1 0 .:111ш1ј11. Вс:Ју тара 11 1,ој11 јс юврt111ю 0I·ро.ч а 1 1 ути:  1,ој11 је н 1 1 1 1 а ч е стално 6110 у ,1.рушт- Ое Рисп11iа. Б1 1 :1а јс одi11 1 ::1  Партији'
       .
                         ·
                    I-:0�1 1 1 1 ето:-1 ова tтс:11 1 ј а  rцrжа1нI:1а јс цај н а  111-1томце BOJIIO-TeX!IJIЧl(e шко­ 1 1  rа"оI1рсгор1 1 а  у ра;,у .
              :
     Састав сва"е 11 .тије c·c1t r ojao се 0.1.  IIр :ю Ја н ка .\\11.1ој,·011!1 а .  :,е, зат11�1 Ста11ю1нр Раде1 11<0в11ћ, као  1ЈУ 1111жењера нз »Об11.1ићева« и, ;11а-.
    т,ри до 11ет •1ла 1 1 ова . . Скоро rвак11         11 . Свето.Ја р  ,\\1\јатов11ћ. зва нн !(алеја,  да недовољно плодан, бавио се пое­ ( 11астав11t1е се)
    ,,лан морао је .1.а 1 1 pCJIJe кро канд11- П А Р Т ИЈА У ЗАВОДУ  110 за111 1 . \1i1 1 I ,у обуl,ар. Исте годнне у з11јом, 11а је са две песме бно заступ-
                                                                                и
    датскн стаж, тако .1.а је његово уч.1;�  »ОБИЛ И Ћ Е В О« Партнју је примљен Ста нко Гаврнло­                  Ант оније М а р нк о ви ћ
    њнвање 611.10 уједно з11ак њ гове зре  У 1 1 р а в н 1 1к вој1 1 0-тсх11 11 11 1 ,ог  1аво,1;� в11'1, хс�1 1 ! ' 1 а р , 1<0ј11 ће, 11евероnат110
    лости, да јс добро I 1 роверен, баш као  >-Об11.1нhе110« 1<0.1  Крушевuа 6110 ј  агн,1а11, саi<10 I I р егоран. сагорети у рс­
             1
    да је ПО,10ЖЈЈО IICПHT, 1 а  коме су уо­ Г нера.'( B.13;Ll1\111p К р  т11ћ.  11031131 во:1vн11ј11.  Год.на 11  Број 1
    чене све 11., ,·ouc кому 1 1 1стич1< врли­ 1<ао п.1е�1r I 1 11т •IOIJ\'K. щ·1,рен ро..10.ъуб,                Ypeljyje редакционк одбор:
             1
    не, 1<ао гара1щ11 ј а  ,1:-i ћ б11тн (·0.111- 1 1 о всрњ11в, т;il\o ;1а ес ,.- 11,I1м :чогло от  Ћ Е Л ИЈА И Н Ж Е Њ Е Р А
        l
    лап ilKTIIB l t' T�.                                                        Драго мир Лазиk, l<pCT<'I Миао­
                    flOpeнo I I O " IИTl\'1 1 (11 ра ГОRЈ р атн. Пос:,�  У :1 о оду »Об11:111ћ по<< ра,111.·1а јс сављеви!;,  Миомир Р.-стовм!I
                                       а
                                                1
      Ћ Е Л ИЈА У Ж Е Л ЕЗН И Ч К О Ј  једног вс:11 1 1 ,0I· от11 у 1 .uтњаа ра.1.ш11;;1 .  •1iпа11а 1(1!па оео�1а способ 1 1 : х  н11тс­ (уредник), Ан тоније Маринко-
                       1
                            С
         РАД И О Н И ЦИ    фор�111р1 1 1 а  је 1\О"111 1 1 ј п .  i,;oja је. на :1ектуал,ща. �,еђу i,;oj11:v1 a  су с 11з;,о;�  виk н Богдан Попадиll
                                  н
     MclJy 1 1 рв1:1 � 13 образована јс hсл1 1- .1:1узи�1ањс I1нжсљсра .�\11:111јс 1 !е а - ја.111 1 1 1 1жсњсрн, којн су као вој1 1 а  �2. јэ11уэр 1968.
    ј а  у жс:r 111 1Pft,;Oj piiДIIOIIIЩJI. 1 Ьу су .1.оn11ћа. 11р1 1 :- 1 11.1а у <·:1\'жбу  .lова 1 1 <1 .111 1 и1 11ос11:11 1  1·1111формс 1 1  11 ч а.,11 оф11 -
                                                                         ПОБЕДА, 1 2 . ј а н уар 1968.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15