Page 2 - Pobeda 1968
P. 2

'i:Ijl -1,. ·
                                                                                -      у
  Са с1е й ш  ш u н с ке tоЬор н и и, е
  Ч е ш ћ и с и с темо т с н и р е r леди            Ка9 ее н а љ у ш    и   <'6D!'lе,т " н  ,1 · : · , .гi'Те р� "" ;1'1''.'I.Y'IHMa npo,-1np11ji: 1 (l· l'!t· се , 1 1 ,Ј I.'lнЈ 1 >< CJld
                        n
                                                    <
                                                   ,l\'l r ( 'f'D ! ] •·11 ·,_(,1 1 .Bf't'\l(>Шl!Jii .
                                                                               1
                                                                   •ншм а к r1шI 1 0ст1 м < 1. Ј lш1Щ1Ја 1 1ва 011
                                  кои 9 у к ш   е р       lbll U.11 01''1 ЈЈЈ , t1;, '  ,1( '" IIJH)111l1 KOil­ /!ОНИ к..,уба И JOI ou;;pa ! 11 0 li!Jt:ДHИ
                                                                          t
                                                    ,\�() н1,: .,;,
                                                             г
   П р о1 pd, 1 -,дравстве ое -iawrи 1е с а  :.а _ !О �бог  , .:Ј ин I ервNmса.л1, ре·       в 1 н· <: ране уч111111 1 е  ш 1 1 1Н('К<' конфсренцнје t.uци ј а :1исти,1
  ;юв11иштва на  територији 011ш I н е '1ечо на�: Је .1� Је 1111ар,1 1  у  кв<1ру Нен а 9  . . .  ш ю jt: , ro ,  i '  6,111 '(il с<: ооо убудуће ко1 l'<Ј!ЗС а - како се виделп н а  �ад­
                и
                                                                                 и
  Крушевац Ја ову го.:�.нн} , 611ла је та­ ( п рви п у r ) , о.1носно 11а Је у f;p·1 ryje­ 11е 611 дt.:шав: .10 а над.1е, ни да 1101, а.ој  ,·сд11rrш1  Ску11ш гннс 01ш11 1 1�
                                    ;
  чка која је 11обу.Ј.и.1а ннтересов<1ње auy (други п_ rJ  Ј.: н а  2-i ;џч1,·м()р11 1967. 1 0 .'tll',,· ' 1 )  pr11y поrтv·,ак rюпш поменутог ко н К р ушевац  11ри м љ�11а ЈЕ' с" од�ри
  одборника на последљој се.1ющи оба  ЖАРКО ЖАРИЋ .1скdр<.:1'а ,ю.чоil  1овао еач .1ока.111 1 м  ау1обу('оч коЈ1·  :1у"1гра p : i  1}: К1ЖiLавања Ја ова каu uањсм сви х  upиryтrr11x 1юlлзн11ка •
  скупштннска већа �, водно изла1 аље  о.1а [IJI0 пред став.Ђа акутан r1роб.1е�1  саобрг!1а на .111ш;ј11 Алексанщюв;щ . I I O•. J ) 'I I Э k.  одборНИКii
                                           ј
  поднео Је лекар Драгослав  Лукић.  У 1rослед1h вре�,е еве ,:у чсшhс са­ Kpyшc[l'l!I  С11uбраћ;э н оr r1 р�•ду 1сГ1а  Милос.пан ¼ И Ј1 0 1 :! Н О 8 И Ћ ,  ра,11.- Пред к.,убом ,у 1 1  11р11и кu111,,µе1 I I M
                                                           А
  иачеюtик орrаннзацноне ј е .111нице За­ обраhај11е несреl1е у  коЈима, баш  ,.Аутоr1рево !" Чач�к. Погон Крушr­ 11ик ю l(руше1ща, бр. л. к. 8796  1а:1а11н· c-a•tf 1 1 1 1 1 1 1 I1ро1 а � 1 pa;u1 1-Слу
                                                                        1
                                                                            р
  вода Ја щравс 1 в е11у 1аштиту у Ј\\е­ 1боr II ефикасне хнтне лекарС!(е :ю­ вац, којн ,ю p�;ty вожње у K r  ·1иЕ'я;щ  ба (У о::1а.1у с!! 1ю1 ре6а:-.1а нс1ше 0 I I ш
                                         .
  :tишшско� центру. :1p,11h јР ис, акао  чuf111, c r p:1, ;, вс-. I 11к11 l>fIOJ  11, Дfl 0- е1 11жс око 1 7  ,, н·ов11 По оn:1щ·1н 1 1е - г,,н ) ,  реа:111 юuатн г;� 11rто је ...,о,·уће
                                                                    е
                                                      е
                                      r
                                                1
                                                            р
  да ) . циљу бржег и ефf1касн11је1 рс­ ( 11�1 тога. r· р) ш 'Bil 11 Јс 1·рм1 са ра 1  11,: . .  1е,к1 н о  :,\ · 0Сн с1<0Ј ,· 1 а I 1 , 1 щ  Мес ч н е  ка ш е  t-ф111,a\'1111jl' 11 н а ј в 11њ 1 111јс: 11аi1и се че
  шав�њ11 здравствених nроб.1<:,1а ) на  1111јс11ом 1111: } с гр11јuм ко Ја II ин-кује н  n y roGyl ј .  ,!Щ!IЈ { ' ('1 l!l 1 1 р ,·к11 r,, 1,ш шће на \fсђуеuб11 1 1 м  ,tогооор1Ј"1а и ме
                       1
                                      ј
                                          1
  редно�, иериоду .10 1 9 70 го.tнне. а1,,­ рад tlO O1с11· \ \ а .  Ако ес нс органl!..1)  29- 1 8  ко н  I јс 1 1 1р1 в . џ,о 1ю нI•1 .\\ 1 ro­ з а  и е ш а ч ење  !)у б11рач11 \1 а .  Гr> ('У 11  oчe101fli:1Њil
                        1
                                            r
                                                                    1
  тив11осr ·1драв,·rве11е с.1) ,кбе и ncт;i­ Jt' ефf1кас11н1е 11р, ,ка њ с ncкapcl\e 110- .1par Здрав11!1. ,Ј ко11;1у,; c p јР 1\110 l lc ,·11 1 ,  б11р:Р1а, б1uю _,;1 <'(' ;,:·ЈLИ ') 110<·
                                                     •
          1
  ,111 x  3аI11пересован1 х  организација  ,юt111 ft \ к,н·111I111,1 са п1 м а ,  .,� к о се  на.1, Јеuрсчов11l1 � ч, 1 1 1 , I I 1 1  1 1 , 1·t•.1a r·,1г.1011а. кој11 rю­ :Iа11I11t11ма. 611 -ю нн ,·с ра:1I1 11 ,џбuр
                                            ,
                                                                              1
  треба да буде. HJ\lehy ос1 а .1nг. уо1е­ �IОЖ,· .101 O.:.tll 1 1 :i;I М 1101 И rа.1НИ1!11  �, 1 0 1,,у IIOЖI!,(: f,,CJ!I.L� ! I  · р .lcвp<· �1 ,,- x : i h , 1 1 1 · ('РС' LЊ<' 111kn.1C' \' Крушсrщу, су  111I111Iма . .  Ј е р. 11 јел, 1111 11 ЛР! 1 1, не мо
                        1
                                          I
  рена на обезбеl)нвање ш r о 1ют11уније  1() 1,л,. 1 с ,Кl!ВОТО�1.  8 1 ih ЈЕ' дрско о •о' И 11 ,:10 пу11111к' -' .'til !IC'.Ull\llcJ (111, 111 iipHttyfJCl!I\ ,1,1 с С Н I I O­ 1 у ес пол нн 'IIITII, OLl l \ 1 '13(:l!I X  Н'!у.1е·1 а
                                                                              I
  Јдрав ·1 вене ,аштите жена - rp� д1111-            ноf)у 1111 1,1д, јер ,·у 11утн1щI1 I 1 р 1 1 ,,1 ;• 1 1 1 1 pC;L a 1 "1 0 Gy ,·a t! � 1 1.1,1ће11е мrссч11е ау­ 1,а. да С\·  с1Јој 1 �Iа 1 1 да т11у обаве:�у,
                      \
  uа и 1юрод11ља, одојчад11. 11 р е_1шко.1- PA.'l,()Л I I P  .\\ИЛ l : ти 1 1  r 1 � , 1 1 � 1 , г и на r1p!;',,Њi1 вра, а. Један � , �1 ,а,1 1 1 ' "  , ·о тобу('"'' :,. I р  1 , • ко;\ кр,·11Iева•1r;оr "Лу­ за 11rгм 1;;1ко јс: обав.'1,ају, осим прн
                1
  ске .1eue II ом.1ад11не. на \ на11ре1)1 в а ­ ,ak да Х н r11јс11ск11 3;ню.1 11нје � ('ВН:1-1 11а11љно ЈС :1а 11ођс I1,1·1а . 1.. а 110111 1 1 1  о­ I 0· I р <·Iн> 1а ,·I1,1.1а ,с ка1<0 111ају II у�1сју. суствп11ања на CC!Lllrll!; м a .  нарпчито
                                                                             l
  ње ·1дравствен.>r с r ања и Ј.1равс I в е­ - �.н1 ча са 1ю.1 је.1.11ако�1 Пii ,I<љо�1 111- ваЈ 1111је 1 1 ошdО, нас 1·а 1 1I10 jt' IюI1I I I11,:- ,\y m Г>\-r 1"1j f1 raoбpaila  11,1  .111:rнјн  ;�обро 1!11 f ' I I Jl!ЛII
                                                                       1
  не Јаштите радника II по.ъо11р: в ред­ вршно ,111а.111 1у воде. 111то �юtt,e .1а 1111�1 1 0II0M ,ta I а l)II0\1 II I1,C. 1:1 1 1 1 \1 1,il 1\р\ II1,·11i1 It  Р11Г>,1rкка Б а њ а  1111јс
               1
                                                 1
  них произвођача, ефикасније сr1ре,1а ­ ,1(>i3t:.!C .10 .1раст11чннх 1 1 ослс.1Iща. 1: - Ј 1 ;i гура ) , 11рс1 11,у и lll'(Hlh.� l l oш 0  хтео .1я н х  11р11ми и ) Ч С111щ11 су 1<re·  О.1. К.1уба 1юс.1;111 1 1 1 ,а 11 ,Јдuорш1ка
                                1
  вање 11 су1бијање тубеокуло •е 11 tl'­ 1 0  611 611.10 11еопход110 ;1,;i Х н 1 ·11је 1 сk11 С )  lly г11ннI1 све [11-!ШС 11р11Дола.111.111 ;1- ну.111 псшн ц е II закас11и.111 на ,,асове.  CIJII \III0Г0  Ч 1<ује�10. ( ) ,1скује)IО I
                           1
  rиx Јара:�них бо.1ести.    JilB0.1 ощ1е;111 нпву ск1 1 Iу кој;� бr, .1е­ у 1 о бус јс 6110 скоро п р еIIу11. !( 011л, ук- Та,1,а јс r1еша ч 1 1.10 оса�, к11лометра 1 4  да hc се 1rоводом а 1 <туел11их .\оlатерија'
                  т а . 1 ,н11је об:н111.1?. oRaj носао. 1 е р Јевре� о в11ћ у овакrю�t ст:11ьу Iю- v•1е11 1 1ка. Пос:1с два да11а учевнц м а  ла које .1об11јају од свај 11х већа пос­
                                      r
                                                                и
   АНАСТАСИЈА Ј\\Е.Ъ!- ! И К О В :  Juo:            1,,а1ао је себе �rоГ11111�1 т11мс шн1 _ii: ,·е ДССIIЛО да 1 / Х  аутобус· 0 I ICT  н и ј е  -�а111щ11 чсш!�е са,:та � ·п1 с>< б11ра•ш�1а
                                                                           ј
  сти�1ула1 11вних средстава, пре;1вн!)е- Pr\,20.\H t l '  РАДОСАНЉl:В !  ! Г1.  11. r e.1fю во 1а•1Ј· :ta н н 1 де не с т ај..: ;ю 11rн1м 1 10 иако с у  1 1 � 1 а .111 упляће11е ме­ и 11рr . 1став11111111ма rа м о,·11р;;111111 � ор1·а
                                   1
  11их rалftfщима кој 11 нс II ю,1 э ј у  (·а  1 lашн ш 1,, о.1с 1,,н 1 I р о111IсI1 п р едв11f)ај:  1·.I, в 11е аутобу,·ке ста111ще_ И а к о је о­ сечне Кйртс. О11ет су I I џ I I р ав11ли 11.10- 11<1. рад11 договора о эајед111Р11<им сrя
                                   1
  посла. м н оге же11с - р а . 1111I 11,· н,'­ 1а <:е .1е11а 11ре fl0.1ЭCKil � IIJK0.1)' 3.1·  кп ,1 ва.1.е,·ст 11у·1 1111кя треб;�ло да с11- стан к е II rrrшa 1 111.1I1. 11 ,·а II юста11щ1 м а  вовюн1. О1tбор111щн бн. с .'tpyre с·тра­
                                                                                 ј
  радо се пдлучују л.а 11.1у 11а :1е1,;1 rкkr·  1 . а вствсIн, :ipeI ле .:.tају. Здравствена слу ђе 11а усп у 1 н I 101 с.1ан11ца� а  0,1 1 1 1 1·1 .1\'• !1с 11ајоероват1111јс 10Т111 1 1  :ю .1011111ј('Г не. тrсбало ,н1 се:tничкс .,1,нер11 , ,.�е
                                            1
                         м
  преrле,tе. 1а, о 611 1ю.-1н•.1,1ю бf1.10 ;ta  ,кt'i11. щ:fЈу 1 1 1 м .  не а  та•1а�1 ув11.1 :, 1 0 . к а  ,10 Кр\ 11Iсrща. овакв11 11 I I O CTj I 1 \ОМ усIIс,а у шко.111 11 111(1('(' п r C','t б l l [ Ji\CIE' • .  13 Ji1J;,1:JL' l\!IIJIC
                                                I
  Медиш1нски нентар ппврече1I(1 11р1111·  !бог 1 о г� бнх а11е.1овао да се 11pcr.1e  ко11.1уктrра н,II�1 ; 1 је то уск р а l1е110, а  у C'i-lM0\' I 1Jl�IJ!IC 0!)Гil llt' 11 ра , м еном '! И
                                                               t
                                                        П
  лекарске п р еr:1 де 110 ра.1н1 1 , ·  ор1 � ­ .111 шl\0,1O.е ;�сце врше још с11с1ечат­ �1еђ1' њима јс 611 10 жена и деце кGјн  Десимир · А В ЛО В И Ћ , учеt и к  t1Iљсња до,1а·1е до 1I реппога и ста[lо­
                ·
  ни1а1шјама.           I и•111нје н да пос.1е прсг.�еда Ј;�вод           Гаг лово
                                        �
                    1
                  шко. а , 1а .1ос1 ав11 1пвсuлај о 11а:1,!·•11- с:, �1Орат1. вр; l 1ајућн се назад, да пе  ва које l1e 11:тоситн на  се;џшц;:�ма
   САВА СТ А! К ОВИЋ: ,Чедиuинскн ч а , како би ('е 1Iре,1у 1с.1е 1 I р еве11т11в­ wачс н I ю  неко.1I 1 к о километар;�.  С1,у11штн11с 011шт 1 н е. ! Јека да 11е бити
        !
                                                                          1
                                               O
                                      J
  1Ј,ентар би треба.10 да указује лек ар· не мере заштите обс>.1е:111 х учсн11к11. } {а CTi ! l l iUИ (')' CIIII ,.KH;111i\ll I J;\HII  поводи  1ю I реб1111 11 ,'t0Гouop11 ll�-�or Клубя о
                                        �
  ску по. юћ становништву са 11ер11фер11  С:ЮБОДАН ЈОВ г\ 1  IOK l ! Ћ . .  \\ате­ 1Iут111111и  у 1 1ут I . 1 1 1 C't' ј ка1111с.1ар11ј�
                                      а
  је Крушевца исто као и грађанству  р11јал за ouy cc,1,1111uy јс I1рн.111ч1ю .Ј.О  шефу ст 1 1 1 I 1 1 .е 11 I,ада су с»с ово с11- а Ь н и ц и  а к туе.111ост11 11pf11Jpeд11or II друштвеног
                                       ж
  ужег дела града. До сада ови нрш1  к� менто[lаt1. алн 611 \'U\·дyl1c греба.10  01Iшпu111 де у рII0\1 де,·н.-,о се ,1юро П ре9 с ш i1,11во·1 11 у комунн. А.111. 1,,·1 0 та1,о, и
  нису били у мо1·уhности да преко 110  да бу,1е сяжс1 11јн 11 кп111,рс 1 1 1f1ј11. ,'\\а­ нето. Дсљур11н. к<,ји 1 1 1 1 н11 .1ахтс11 м 1 1  Бир а ч а  н а  бнрач11 611 т р еби.�о да 1ю1,,и, у " ви•uе
  ћи траже .1екарску гю�rоћ.                   .11щно11сра ннје хтrп ла к;� tt,i: ('lloje 11 -      111 1 1 щнја гивс 11рема свој ш 11 ,абµа11и
                  тернја.�\· ll<'дocrajc 11 ,uc111 1 ај о томе  1с. !f(>•·.1r краћег об а 1 1111,с11,а је I ю ку- за;еg н и ч к и м
                                          ј
   СП.'\СОЈ Е АНЂЕЈlКОВИЋ � �1а ­ шта јс урађено и ш r а тр<'<>а ;џ1 rc у­ 111ао на с11лу ;ta 11ас 11·1ба 1111 и� !\i!!I·  нима.  i-1 такf!их је 11р11,.1с:р:1, б;�р .1,0
  теријалу .1а ову сед11 и u у е тврди да ра.111 у 0111)ј 1·а,1111111.  11е а р 1 1је. 'Тек 1111 r 1 11терве1щ11ју м 1 1л!l­ за9ац и м а  <·аю1. 611:ю м а . 10. Cf\e (·е, угм1R110м 'la
                                   л
  су на територији крушевачке општи- Пос.1с ;1искус11јс. одборшщн су дo­ шю11ера .'1.0611.111 t·мо репI,·I р е-ки број  uршяuа.10 крит11кама. ,юје. Н( к1>е1ю
                                             и
  не н1врше11и систематски n р ег.1еди.  llt'o1Н одлуку да се нрограм здраве rве  кола и и м ена во1ача и кондуктера.  \\,рајем ,1с1tсмбра у Крушевцу је ос  pcч�II(), l!IIЧC�IY IIC џ1у ж с.
  Ја ('е. мећутим .- ве бих с.1ож1rо са о- не заштите сп111ов1111штва на терито­ О овоме 110re1tyjeм потписе три 11а­ нов;� н  Клуб rюслани!-.а и одборника.
                  рнјн општине К р ушева11 .а 1 9 68. го-
  вом 1<0нстатацијо�1. јер щ1 је добро  дину заједно са до I у11ама 11 предло­ <'СТ пут11ика који су ме обавезал и д,1 О1111х .1а I 1 < 1 К:1уб !1с .'Юб11т11 и своје  Дра1·аи Ћ И  РО В И Ћ
                          1
  познаrо да већи број грађана и1 Ста зима одборннка усвојн и достави Ме
  ре чарш11је Hftje 6110 уопште по.н1р- .1ищ111ском центrу на реа_ 1 1зацнју.  ИЗВИ"ЬАЧИ
                             1
  1Ћут ф.1уорографско�1 r1p г.,е:,у. К;,-        Р. r.
  Ионституисоно Оnштинсно нонФевенциiо                  С В У Д А       П Р И С У Т Н А  А К Т И В Н О С Т
                                                                    Преко педсс<�т акциј а: такми,,ења,
                                   Између већег броја заслужних гра некадашње 1I.пera. r 111e Парт11јске штам
     (паста вак са ·1 . стране)  је, те су ови 611.111 у ,rоrућноспr да  ђана Крушевца II неколико колекти- пар11јс у Т11ковској улици.  меморијалннх приредби, хуманитар·
                  ставе своје п р имедбе II ут!lчу н а  фор
  сав МftЈ1е11ковиh, Ми .. 1адин  Мијај.10- щ1р ање п р едлога канл.ил.анноftе ко�,и  ва. овогодишњу похвалу општине до  За осму чету ПЈIЭНИНКII "Пл ава  и н х, nол11тичких н др уштвених актив
                                       .
                                     .
      ·
  вић, в-.,аднмир -Михић, Миливоје Ми­ сије. На овај на•1и11 обс:-�беђен а  је  била Је и Једна мање позната орt·;ши  1ца незаборавн дани с 11ости, стручних сем инара, основн и х
  ·л(iјёвкh, Душан Милошевић н Радо­ ст1н1рна демократичност и широко ко  заци ј а у нашем крај у - одред изви- птt "  l!  у б нли 0111 1  течајева, мал их трибина , а изнад све
  О?"Н Х�џнма1н1l1.        нсултовање чланова у  п р едлагању  ђача "Вида Обрадовић ... Али круше- које су оне п р ове.1е н а  " Мајском су- ra омасовљаваље чланства за преко
   Ре1�нзиону 'ком 11с11ју сачињаваl1е 1 1 руководећнх ор1·ана Ко11�ре1щије.  вачки извиђачи ово највеће општ1111 срету" У Н 11ш у када су Крушевљан• 25 одсто од садашњег броја - да­
  чла- иов•а: Јов-ан Гајнћ. Михај,.10 Дани­          ско пр и знање нису ' добилн случајно, · ке'. у.6едљнво освојиле прво место и је охра?рујуће наде да ће извиђачи
     ·
  ·,,овttћ. мнлија Живанчевнh. Илија           Р. Г.  а ј<>.Ш мање неоправдано. Активно� . t� �г,11е �� резултате и . од му�, 11 · у идућој . години . показати . ве . лике' "
  В.ул;та, С.,�11иша Јовичић, Мнрослав             млад11х  извиђача,  распоређених , у ·к11,,� · ек11па _ из скоро свих градова ју- 1 реэу��1,е:·у .,свом раду, можда боље
  Јович11h, Мирос111:111 Исаилов-иh, Н и к а­          шест нзвиђачкнх јединица, била је жне 1 1 ]утонсточне Срб11је! Некима но ов· е "rод;ше. у том ће им, свака­
  да Мил· ,у тнновић. Буди-мир Перић, Мо  НАГРАЂЕНИ МИЛИЦИОНЕРИ nрисутна и необично корисна при м н о ће сигурно у 11ајду�ем · сећању о<. 'Та· ко, помоћи новоизграђени Дом 11з·
  м•\и.,о 'По11ов11ћ и Милан Обрадовић.  Пос.ледњег дана nрошл�. 1967. го­ r11м политичким, меморијалним. ху- тн многобројни суср,ети са 11зриђачи- 1.1и �а ча који ће би т и ж11жа активно­
  . За делегате а МеђУ.011шп1 н ску кон  дине, представн и ци Тргови11�t<оr пре·  м анитарни м  н радним ак ијам а  м а  �1 а нз друтн х rр а дов.а Србије, до_жиц ст11 чланова ове орrанизацнје.
                                             ц
                                                 л
                                                      ·
  фереtщију Савеза комуниста юабра­ дузећа на велико и мало · ,.Круше­ дих у крушс-в11чкој општини.  ' · ·  �!i\Ј и �1.\ бивакц, излета н 11poc.,asa. n. П Е ТРОВ И Ћ
  ни су: Јанко Милојевнh, Ми.1анка С11  вац'' ПОКЈЈОНИЈIИ су двојици милицио­ Које су акuнје извиђачима остале
  мовнћ, Слободан Јованови!�. Љуоо Јо  нера - позорника Константину Са­ у најсвежијем сећању? Да ли је то
  вановић; Ми.�ан Здраз1<овић, Драп1- вићу и Сави Марковићу два rрамофо њихово масовно одазивање у добро­ Просn•••
  ша Лукић. Драrомнр Раду.повић и  на са плочама. РадничкЈII саве·r "Кру вољном даваљу крви, када је само
  Чедомнр Марковић.        шевца'' донео је одлуку да се и убу­ за један да н  ( 1 1 . марта 1 9 67. rоднне\  И у с е А и мо - све ч о н ос т и
   У току рада конфере1щ11је а к л·амэ­ дуће за новоГQдншње  празнике 11а  пре1<0 20 извиђача дало уку11но 6,5
         а
  цијом су изабр н и  чланови који ће свечан начин предају поклони најбо­ литара крви, или је можда то њихо­
  раднтн у сталним радним телима Ко љим милиционерима.   во учешће у вршењу службе дежур  п о в о д о м  Ји, о в о r  i Y D И A e i o
  нференције: Комисија :ia идејн у  изг­            ства у со11м tрадским 11збор11им је­
  радњу и развој СК, за друштвено - Милиционерft позорници су рад
  еконо�1ске одно е 11 самоуправљање ници који с вој личи н доходак о ст ва­ диницама и службе везе између из­ У се.111м а крушевачке 011111 1 1 1 1 1с о- 11·1 ;ю"у�1е11 т а р111 1 х  ф11,;1 �1ов,1 о ..кн1ю- ·
                                   борних пу11кто11а II rлав11оr саб11рно�·
  и за међународне односе II п р аћење руј у , можда . те ж е не г о дру г и а при  �,ec-ra ( у чествовало ЗОО 11звиђача)"t ш1х ес дана одржав11 ј у  �ве,1<111с I ! р о  1 у 11 раду .1руга Т11та, ре1111та,1е пн
                               ,
  1юлит11чк1Iх Јбивања.      ликом оваквих празника 11aw11 људи                              .�ot1a 1юt·оеће1 1 1 х  Т11товом  pa,Ly 11
                                                                         1
   За1111м.rь11во је ко11статоват11 да је II н а  њих 11екако заборављају, - ка­ Некима јс нзвнђачнма. с11гур1ю, \'  ш11ре11е сед11нuе св11х др\'штнеIю  ,I11t·Ј и м 1 1 н фото 11 1;10жб :  .:Г11то -
                                                                              а
                                                                     1
  у юбо1 у I 1 р[111Х органа новоформнра- же директор " К рушев1tа" Божн1\ар  н а јдражем сећању остао марш "Тр�  rютп1Р1ю1х орга11из;щ11ј а  које су 1 ю   30 го:t1111а на •1<':1\· П а р 1 нје".
  не О11шти11с1<е конференције 11р11мс- Радооа11овић.     гом Рас11нскоr парти ;шскоr одреда". <:већенс прослав11 ЗО-rо.1,f1ш1ыщс до­ У 1 ю јс;1111111�1 · .11crr I I 1 , I орг11а11з111111-
                                                                          I
  њен нов метод. l ! а11мс. орнјентацио- Гест " К рушевца'' је за с11аку 11ох11а l lекн�1а учешће у све,1 а 11ост 1 1 м а  с.110- .паска лруrа Т11та нн •1<:.'ю Ко�1у1111с· ј а щ 1 С а в е 1<1 1,0�1у I I 1 1 с т11 .1ас.r1ужеI111м
   н и  предЈ10I· :1а юбор органа II радних ду, јер се ради о људима кој11 нежу­ боде на Слободишту, ,·де јс стално 1 н чке 11ар т11јс Југо1·:1 r 111јс. �- В :111 - 11 <I K Т IIL I II\I ,,.,a11ufl l \ 1 3  ск б11!1е· 11р11
                                                                           l
                                                                      Н
                                                            а
   тела конфсернu11јс. којн је сачf1н1ю рају у свако доба и по сваком врс­ дежур,1ла груп;� ол l : i 11зв11ђача нз :<111(0;11 0I I I X  Cl\\''la l l(JL:TII уручене CIIC­
                                                                       J
   О11ш тинс"11 комитет досадашњег са- мену обезбеђујући, између осталих, чете "Храбри". Појед111 1 н м а је сва­ 1\Юt Куп щ rма, Вел111,ом 1 1 1 1 1 ;1, r·atщ\ · ,  llllj a:111(! 1Iox11<1: I 1 1 I 1tc- ( у В 1 1т1111ов11у,
                                                                          1
   зива. достаnље1-1 је раније свим орга- и магацине и прод а внице овог преду како то акција " И легалац", односно Коњуху, Пепељс1щу 1 1  Па11ежу одр­ 11а Iтр I I щ 'р ) .
   нн а uиј а м а  II делегат м а  ко11ференн11- зећа.     nробнјање обру а  "непријатеља" 01<0 жаће се посебан nporpa � 1 с-аrтавље11    1 1 .  П .
           и
    з
                                         ч
                                                                        n n r:: r n .,
   1   2   3   4   5   6   7