Page 3 - Pobeda 1968
P. 3

Пр д у з е ћ а  и за-ош1Ьав а tь     е: ._. Ц Р В Е W А з в е з д а "
      е
    У Н  Њ А Њ Е  r Р                      ( И  П Е Д Е С Е      Т
                                          М
    М И Л И  А )  А 6                      Н И Х Е СТ        А !

     Уклсt 11,:ны:,1  ;Ј 1;.1111 н,11  111чк 1 о р  �н:с 1 а чо 1111 11pa mor ,o.ta 11 1, ро,1.1ема. О1Је r о днне смо продали
    щ • 1юсрr,111с• r..111 11111t нnщ· ч1: 1111•nач1"· 111<' 1 1 ,,а r1ро11зно11а, а 11 11а111им 11ос.1ов- j)nue за D ne '111лијард и пет стоти­
            '
    конфеК!IИЈL' 11 11<'1 't't l : l h  Ч l !.1111)1/а ;111- 11и�, 11арт11ер11ма би 611ло ,1,а.1еко бо­ на милиона ;1,и11ара, маr;щннн нам и
       l
    11ара .. l p B('llil IIH' 1;1а" 611 \J (lf ,J;J  fH ' .1.�. - T H J ),llf ;111pt:H1 Cl[J Bt:Лll'lllf) ОО· нису потребни, а са.,,<>--� нашим про­
    корд110,1 ро1,� :1 а y 1 1n,-.111 11c.1r, ,, т,љ rо1111Г1  .1,;1н111щама ( • ,етири у Крушевцу; Бру
    IIJ)()ll l!I0.' 1 1 1 1 \  J)iJ.LI I И I OI il ,l\'('(' l i ll, \ , 1  ·  !а Ј1 Н ј1 Ј ·111.\ IIOtiJI \. f l j l ()l"l Ofllijt! {јр. с), Варварину, Чачку, l(ра.ъе�у-' и Ћ и
       1
            .
                                      у
    жGс•1111 1,а а ра !) \ll' , ,. 11 1 1 1 1 , 1,1·11,ер;1 11 lн il() 1 pt�Gнo с ,1,с, llt' .i1P\·t. 1 ·1 r1 �  ,1 н. нн,1: ti  ће вц )  пазаримо з а  ОО ю,лиона д11-
    тех1 1 1 1 1 1нрt1 1 1 <,,, Jt.' � 1,:1r1н,:1н');1 , itpa .,, ,1 ,l)lllill'ii \\;111111щ• 11 ll()B\ O'IP '�! )  1 re­ н;�ра, - каже директор Боровић.
    ( IHI а ИХ \'h \'11110 ·1,•11 1) П [)С.1) 1('11l' 61! ;1y н·l1!' 11,· ll,,6arн1 1 1 1  11 1  ,·0110 rlH't, II X  0l!<',n;1111!!11>II п.11111ира1111 бруто п р о  С.А М А Л О  П Л Р А  Н О В А Р ДНА М Е С Т А
    IЈОД111 .,о IIOI!\ ;1ро11 !II0,111) ,;1,1, , ,,pnc- ср.,·1, ; 1 1 1, .  П р ијL'h1 1ю р •ш,·11,� ;,· чr-11  . ' )  К r 0,'1 ДflC 11110 '1 l 11tjap;1  Дll!Hl[Ji!
                       1
                      i
    тopttJY н1 1· 1 ; ,.11111 11 1.1имб<·1111  нро<  1 1  r,1<(). ,1 у, hopv l1e Г>11 п1 · , , ,m 1 , .1 - ј<· остварен н;�кп пре.1_·Јеl1Р 11екол11- ,! � ,,,,, . r u :11111,· 11р,·.1� н·ilt' IIL' 11;1f,,, 1ч, ,hl ) 11 но ,н, 0. 101 _ i111.1c С\ да ;,роиз
                    0
    тоr, <:i!:t) .,а кo11<l•'-'PL't11t11jc 11 ;1ру1 · бора г Пп св,·м) ,·:, .1('!111 < ,,1н I rJ<.'11a 11  ко МР, 1 t 1 1 1111јс р,1.111.10 1бог усе.ъ ња  TII Т[)Нде,·,:та  IIOHl!X �,а1111111;, li • Ш•. > IJ>) tll,tl \ ' !Г•11'\Ј(' IIOl.!Cћ11, а за а.1е с,
                                                                        "
     J
   IJ('() I X()Д!I(' llf'O<'IOpilJ<'. ,Јо1 ра;111,а б11 r;i p a l h a  1 f вr<>1111 11а 11pi1 :ан •1pnпnr,  у нон� фабр111,� . Пор,'.1 свих обаве1а  ,, 1,n1 1·.,н111 н <'ВОЈ \13 1 1 1 1 11, hH r1< p h  1,оро 1; п.111рај� . П р ос к 0.1  75 00
                                                             1
                                                                 1
   з,111p..tuo омоrућ11.1:� 11013\' opra1111 1;щ11- до Бора 1 1ке н·ра 1<' � Чn.1 ;11\ .-\1' ПНЮЈ  1 ко Је 1111су у ово,, 11p1:.1y1eh) \la.'ll' )  1 ' l liljJ� 11<' 1 <)Ворн \l i!Ol'O O ORO\J пр,
   011у шему пре.1у 1el111. Пор<'д ста.1 1 10r \,;11' 1 11!   11;, крају гп.:1111е. како re рачуна, ос­ д О С ЈЈ Д Е Н А  Р А С П О Д Е Л А  1� ','1 1 � Jt:p JL 011 10 \l('C('l(II KЗ.ld. С)' р,
   н:1лож6еног lipoc r o p� у 11ов11м r1росн,          таl1е ч фо1щове 01.;о дв стотине ч 1 1-
                                                       :о
   рнјама 611 би.1а II чо,1с.1ар1111ца (сяд:'  Т Р Ж И Ш  Г F . О Б Е З Б Е Ђ F Н О   111011а ,1и11ара. 11 прос чн з�ра,1е cv  1 о [ Јi Н Ш 1Ј;, ;la 11  нарL у.ю11н•11,· ,  ·11:111111 н1 р ађ11в11. 111 1ю 1 5 0.000 дннар;
   се 11ала:Ј11 11� с11рат: Ј про.1ав111щ:� н  �lэ .111 111, 611 1 1 1  .101ю:1 ,11п к� 1 1 : :щ:, Ја  01<0 75.000 д11наrа.  ,10:1ер11и 1;щ11ју "Зне�џ " б11 п1 кор11с- - :1.;.11,к внше 0.1 :�нректора и ос га
                                                                       .
                                                               >
   o(\IJ Ci!.1011� 1d 1111111<'11 1' 1 1 0 \IP()II.  роб_ ко  г1ро11 ню.rи ово ,ю,1еr1110 пре  I lope,1 ста.1111�х IIOL .,oвa предуЈс!lе  110 у г rошене ( 1 1 ,а11ос.1� 1ю wer.1l'ct:· 111Х f1 KOB0,1ll.1Эllii. Прош.1  ГO.J,!IHI
                       у
                       Ј
                    . ty !L·IH:. je.l \ lU ј,· 0,1 llll l il ll,i! 11:1 !-.Ој  ЈС он r:ол11 нL· ск.101111.10 � говор са ua  так 110011 :t,_ ,111 ) Ј  и .10,.1 ,1н;� ра, . •1(·1 paJHlih?. ј .1обн.10 станов(:. а ис
    ШТА Д О Н О С И  Н О В А Ш Е МА?                              rю.1е.11Ј. rо. 1 1дн11 резултатн ) самоуr1·  " го 11ко 1,• ,·е 110 1е.11пr1 11 ове го.:н1нс
                                                         1
                    Је п о 1 ре6но дати о.11 овор. У "Uрве  р�нu.,· 1 1 1 1 011 1водrьа унифор. 1 1 1 )  и 11оз  р;:�в ъан , н l'\p11ra «! .ч1, 111г1н 11н  ,: ·
    _ Овом доградњом бн преду.�еће ноi 1ве,;щ" о то�, 1111w не ,1 1к.1е. нато\! беоrрадско,1 ко11фекш1јско�1 ку  Н, 1 1р,1 !< ' IО('Л('НИ\  Ј.Ј ,IL 11аре отнћи у c11ryr11 Р. м
                                                     1
                                                        Ј
                                                                              а
   добило 700 метара драгоценог прос- ј,•р су о тржнш 1 у · бр1111ут1 још 1 1 Pt' ћn,1 "2:2. деце;1бар" о спеuија. 1 1зацн­ нt: 1;:i бојазни .за11ошљ в ање  новю
                                                1
   тора који би омогућио најфункuиона  lll'KO. li1KO го.11111а 1\3.111 ('(' (1 '[.'1\ ' 1111111 1()  ј 1 1 проюводње и заједн11чкој продаји  Ра.111,' Ј ..1ин1щ на KOJl' Ј'-' пс,д..,,ъ . r,а.1шња ( р азу�е се са х и тн11�1 ск.qа,
                                                                     .,,1111,е" ,ас>�ж 11 )  је само питање дана
   Ј1ннја решења. Поред тога што би се  о 11 1гра.11ы1 нове фа6р11кl'.  ( .. Звеџа" ће прои1во ити само жен­ но пре 1_, 1ећ ( 1 1оред uентралног ра,1-
   предузећr rко,щентр11сало на јед11ом  ()ко трж11шта нема  никакних  ске, а "22. деl1смб11р" мушке капуте) , ни•1ког l'�Reтa фyнK!LИOHlf!IJ\f И ПОГОН·  М. И В А Н О В И Ћ
   Т У Р И З А М
                                     Н А Н О  » В А С Н Р С НУ I И «  Ј А С Т Р Е Б А Ц ]
                                    н а  трн �есеца одавно се говори, :t· ма прнмера да су мно1 и објекти сли 1аl\в� прил и к е 1 р еба израдн1 и и пре­
                                    ли нема никавих резулта а  који би чн11 овима на Ј а стрепцу (и у непо­ .1с1н11рат11 посебне плавове, цене  11
                                               т
                                    показали неко побољшање. Када се во.њ11ијем положају од њих )  потра­ аранж м а не, н бар покушати да се не
                                    сведу б11ла11си нз щюшле године (ме ж и ли ( и нашли) 11 ,, аз на другој ст­ што учини да Јастреба11 некако вас­
                                    ђу11аро;111е тур11стичке I одине) npol(e- рани схват11вш11 да нс треба очеки­ крсне 11з предугог н  нерен табилног
                                    11a 1· искор:1111l1с11ост11 Јастрепца кре, а­ вати само гос ге који доЈ1а·1с Jta кори ЗIIМСКОГ с11а.
                                    ће се око 4001Ј - у 11ајбо.ъе�1 с,1уча­ сте ГОЈЈIЈШЊII одмор.  Н а равно, н 1 1су н 1 1 у 1  ости·1с.ъ11 сис
                                    ју!
                                                     Н а iверnоат1111је да би II Јас треб,щ моћни. С1Ј11 покушаји 11 с 1 Је идеје ;r_o­
                                            1
                                    Што у Olli:!Kвoj с1 1 � , 1 1 1нји уr остите­ 11зашао и; свога веf1 традиц11011а11 11ог ;к 1111el1c унапред фијаско уколнко �­
                                    .'ЫI јо111 у септембру стављају ката­ мр r1mJ1a када би ес покушало ;1а ес on11�1 .111�1сh11м 11ан11ма рецимо пу, �а
                                    на11 11а врата својих хо·1е.1а 011равда 11еш1 0  _·ра,111 11 11а11 такозна11е сезо­ Јас1 рсGац, к.tо 11 сщ1 к 1 1 •tpyпt ll) T, t•e
                                    1;а ес жељом да се 11е1<ако са•1ува �ар не. У сваком с.1учају 1Јред11 11с111 1 о <> ) :1е оч11 ш l1е11 Olt свега. Ба111 од с 1 · ­
                                    ;.ico оног:� што се стекло преко .пе­ ,.ИЗМИСЈIIIТIЈ 0 ' 11 покушати.  раха ;1а им rостн не остану занеја1111
                                    та. Уосталn, , 1, када се ол. туризма О·  П р едЛОЖ('НО је 11а П[JIIMCp да  б11  �- 11.1а1 1 1 11ш уrосппељ11 ес 1111су c�tc·
                                   0•1екује "шта падне''  у, ост1пељим а  у хотеЈ1има 11а .Јастрепцу могЈ1а л,а  .�11 l]JJIIXl!a J IITII npr·a 1 1 1 1 J a1111je ДO'l!'hil
                                   с е  II ие нсnЈ1ат11 л а  у хо1ел1 м а  в а н  се организују прве11ства у билијару.  нове г о л II не.
                                                1
                                   сезоне. др)l<е , особље које б и  с е  тамо
          ,11 l� T J,I  Д О Б l ' \ Ј  , .  л ш·1 л. з и ,i.\ и :, пр:>водило као на I од11r11њем одмору,  Треба 11мати на у�1у да су неки угос  И n ah, чи1111 се да у поhуша_iс ;.r,a r
                                                 и
                                   а на њихове личне дохотке от ш ла  пнељи са преферанс клубовнма ус­ Јас I ре6ац а к ншара и нан ле·1 њег нс-
    Д11а ре11ре.1с111 а·1 111ша хп·1 �Ј1а на Јас  С1 ара пракса 1101101111.па се и 01ю1·а б11 веров_атно дела сезонска зарада!  пе.пи да 11ривуку госте, па би и б1111и риода не треба улагати lieкa вел11к:1
   1 репцу; ,.Раn111нuте" 11 , ,.Нlатор'', оста  11у га - чим се заврши сезона, а ова   јар трсбаiо прихватити поготово ако  средст ва. Треба свакако улож111 11
   ' л н·''су у Јl(НЈ Ј О Л И I U Ј ЬО-ј ·IIOfiи 11раЈН11.    · Међути· м·;' 11сдопустиво је да објек­ 10 услови да 1'1акар у једном објект у  много внше труда како би нај ад мо
        О
   · Нс .• , , ран11је ;1ва . аутобус\� 11у11а из­ нас, на ,1<а.1ост, траје амо преко п1 и ·даље· звр јс празни осам или де буде r·остију суботом и недељом. У- t_ли да се похвалимо правим тур1•з·
   "лет111 к а  из Врњачке Г>ање вратила лета, за туристе II г о сте Јастрсба11 вет месец11 годишње, да се 1н1шта не осталом, И Ј1, 1 а  још доста идеја ( п рог  мом, а ft зарадом:
     1
   су се са щrа11и11с, јер су 11сп1 оRи о- 11нше нс постоји. О томе, о 1 а коој предузима и да се чека решење од рам. зонска првенства у шаху, ко11фе
   6ј�нт 1 1 бн:ли зан.њучанii'!  ту1>ис1ично.i се·Јонн кпја r·pa i c нс11у- нског трећег. Поrото11у што данас и- ре1щијс. састанц11. семинари ), ал11 за  А. СТЕФА Н О В И Ћ
               е
   К о n е к т и в и  у Ј: Ф о р м и ----------------·--------------------------------
   З о  п е т rо и н о  д е с е т п у т о  в е ћ е  п р е ду з е ћ е !                              б) .1�·ће�1 рад), то бнт11 је>.дан од rлав-
                    -
              д
                                                                    1111 , 1адатаЈ<а.
                                                                     · За наш у нову ор11јентащrјv 11ео11
                                                                    · o .'11:rr су :1а�1 стручrьацн који моr:,­
                                                                    ;1,1 реа:111зују п р огра�r. У ·�юrућносrи­
   Эа годину две м и л иј а рде. Од пола м и л и ј а р де б р у то п р о ду к та близу сто м и л и о на за фондове.   :, 1  ою д;:� 11х добро пЈЈатимо па ве­
                                                                    1
                                                                    рујемо да Г1е:-10 их ускоро и ,1,обити.
   Пет �·одина у ж1шоту једног !(Qлек 1,рушевачког т р ж н шт;:� отстра11110 све вако брзо 11апредујемо каже дирек- О тк уд а ов н ко б рз ра ст м а ., о r ко л е Ра1� �1е се ква.111тетн11 стручњац11 ће
   гив;:� 110 правилу не значе м н ого. Зя 1<0111<уренте и сада као 11артнер Гра­ 1 ор предузећа Миодраг Илић.  ктива?  <311ти зашrтересовани за рад Ј<Од нас
   крушевачко предузеће "Електrоу1111ве ђеви11с1<0м предузећу . .Ј11стр 6ar1" ш­ [леЈ<троуrшоерзал ћ , к11ко рачу11а  Тајна брзог успона највероватније  боr адекватне расподеле, - каже
   рзал" последљ11 х 11е1<0Јшко rод1ша су водн све еле1,тро радове. О кв11.п11те  ј у у предузећу, постати шт1јардер лf>ЖII у доброј организацији рада, ст- да ректор И.1 ић.
   биле од изу 1.:т1101 з11ачаја. Од м а ле ту 11зведен11х радова ннје 11отреб110  1а неЈ<у годину а 11зме1111ће се и про ру.чним кадровима и доследној распо  Дос.1 ед11а расподела према резуЈЈта
   занатсr<е рад11он1ще са двадссст;�Ј< з;� 111-1 говорити, јер да су рс1довн лоши юводна оријентащ1ја. Поред услуж­ д<'л11 према резултатима рада.
                                                                  До ти��., рада (норме) омогућено је да
   послених <:творено је предузеће са 110 сарi!дљс давно t1c Gн 1111 611:10. Та са не делатности предузеће постаје 11 пре не1<ол11ко година, када је преду зе гrро11::еод1н1 радници за изузетно кв;�
   ла �шлнјарде бруто 11роду1<та сто �111 радња која вреди прсЈ<о три стотине  произво!Јгч е.1ектроматер11јала. Већ ће фор�111ра110, није 611 ,qo нн јед1ю1· ,111те ган II п р одуктиван  рад добвју
   лиона д1111ара фо11довсr<11х средст11ва. Ml"'JНIOHi! динара 11орсд оста.101· јс и  ес п р оrrзводе Ј<О�tандна и  р;�зводна c·r p y•rљaк;:i. Сада колектив в м а  1 2  1ш  щ,.1е1<0 в11ше OI! дпректора II других
  !ЈОВОМ YJIJ)IIПIIO�I ·11 ј)адол1, стотн11ак :ia стnорнл;� ов;�ј сот1да11 1<0,1с1п1111.  11остројсља 11 с11ојн1-1чк11 материјал за со1,01<валнфикова1111х  мајстора,  11ет руковод11,1аца у предузећу. Није м 1 1 -
                                   елгктрограну а коопсратнвш1 односн са стручном сн р-мом, једа II са впсо-
  110<.ne1111x II просеч1111м Јарадам11 пд - Наша сарадља са "Јастрепцом" .:а Електро Срuнјом 11 1 4 . октобра�, 1<0,1 11 1111з ква.111ф11кован11х :-1ајстора.  т1 број радника којн су н пре 11еко­
                                                                    ЛИI\О 1·од1ша (а потову данас) 11ре.1, - 1
  !s2.000 д1111а р а !  За само 11еколи1ю го­ је веома з11ачајна. Мислим да нам ( п роизвпдља трафо ста1111ца  Исп111а н сада у предузећу знају да з11. 1111 стотrrну хиљада динара.
   дина рада "Електроутшерзал·· је са је ова .поред осталог, помог.11а да о- тромагнетз) су у току.  је стручњак;� н дя,ъе ма.�о па t1e у  М. И .


  ПОБ�ДЛ, 1 2 . јануар 1 9 68.
   1   2   3   4   5   6   7   8