Page 4 - Pobeda 1968
P. 4

Закони                                                                             ' .
                      -


       о
    к р и с и и и,и м а    u _, 1 u С Ш а1нБ е и м ?
                                   о


     М и на Ђуриk, савезни посла н и к , одожао консултати в н и  састан з. н са представници м а
     ааинтересова и х  n р е.цузеhа. Сви rледају с в оје усне и н тересе?
            н
      Поводом предстојеfiе дебате у Са- t,J ,, 11, 1 тн;� , бrан "  0.1 ,я1,у11i! п()r � и боље би одржават1 1юсгојеhе.
     везној скупшп1нн о предлозима  10в1111· 1 1 р11,·тор11р1 11<' \'.1ажу У 11ЈГра­ У прошлој годнm1 с ю 1·а,111 11 град11-
     измену законских прописа по који­ lЊ) 1тв11х 1ока.1а С r:1�1бе110�1 нре·  1н тр11 нова локала, а од uс.побође1t,8  - К О Р И С Н И Н И  Т В Р Д Е : Г, И Ђ I' r,ољ 1: К Л Ј]. Ј1 0 К дЈ\ И Б У ДУ H Л III И
     ма су пословне просторије у друш·              .10 сада смо добили само пет.
     твеној својини предате Стамбени"I  ;1y;er1y ј з<1чере1и :i,11 10ше о,:�ржавн  И представници других предузећа
                               н,11хrЈву адап
                                                           ,
     nредузеfiима, а не корисницима. Оп-             у te изјаснили за нзмену садашњих ('.Ц>,1''1111111,с :10 · 1 0J.:l111x 1 1  1 1 11 pa.t11,,·  •  ;,  ,!
     штинска конференција· Соција.nнстн·•­ , ,щнј) а чо.:�ср1111 <,ЈЦНЈ) 11 да са�юс:та  ,аконских прописа којн лншавају ра 1 1 01111, :1<жа:1;1,  . рскао јс: 1 1 iн•;t•· i , 1 1 1- l l o  снс.чу сулеlн1, најбитније јс обе
                     ·111е трошкQве трговине у QBO�f 0111с-
     коr савеза Крушевац је оrrанн.<о,1а.�а  1 \ · 11rl11;: .ta 11r11·нia. Критнкопяно је 11  .:.cнe људе од права газдовања и влас 1111,( uво1· 1 1 р  ·1ty.Jcl1<1, С об 1 1 1 ,нЈм . t ;1  Јбе1tн1 1 1 :џ1 ес с 1 1а средства од заку­
     консу тативни састанак nредставн11-              ншнтва над пословним  простором, 010 11м:1::fl 11 срсдс гоа 1,оја r} 11а 1 1 , 1 ,  н111111;� Ја r10c, 11ou11c просторије нскл;у­
                            1
     ка заинтересованих (трговине, угости  11aj 111JBIII'' 11овrh, њ е 1ак) 1ш11на пос 10- "()iИ ,с у трговини, угоститељству y•1rщha ;,а1111:1а п p c:ipcha ·1а 1 , o:t11 «1- •1иво уЈ1ажу у одржанање, МОАер11иза
     теља, отамбеноr, занатт1ја, коморе н  ;11ю1 н р о тора н 11аг.1аш но да су ки­ а занатству С"•tатра осонuн11,1 сре11с·1 - ње llrJtшx ЛОl(ала �111 010 11 1 а  c p e;t  1\нју 11 изградњу нових .вокала ( ме­
                                                                   •
     /•ру1111вено ПOЛflТIIЧhll � ()[ЈГ<!НltЗац�ј:• )  ;тјс 11()вri11шс 1а 70% , .1ок је промет  Е!IЩ!,  1:1 в;Ј у:юж11ла у uвс cnp, е. ] 1 1 ,Ј1 � 1 а  њати зако11 у том с м 1 1с;1у) " омогу­
     са савезним послаником Миком Ђур11  \ r1,1·ов111111 li()Beha11 за С'а,10 7% .  ПредстаЕ1шщи неких маљих 1 1 реду­ с.10 до С',ща више да.1 1 1  ,,юкала, а не  lнпи отварање трж1 1 1па -· за1<у11
                                                                               1
                      -- _\\11 010 ,,1 пrЈ:111з:�ље 11ов1 1 х  ло1,,1
     fieм и републичким послаником Ра­              зсћа ( .. Занатпрома" на пример) , мис к и м а  ман ' 11 б11:1а 611 1 1 е11раода 1 1 р с·  ;10каЈ1а са унапрс1t одређе110м наме­
     дованом Стојановиfiем. Каква с� се  li! , - 11, нн.ао је пре..t-:тав11111, ,,J"py­ .ie да бн предаја ло1<ала кор11сници­ МсЈ н,нма ако 611 се сада прсдал11 ло  ном .nицита1111јом под истим услови­
     мишљења чула на овом састанку ?  'IН'OЦil  -- :ta.111 (Ю митюпа д1111ара  �1а ус11тнила расположива средства кат, IIO\HICl!I I Ц l ! . \la. Jc:tll!IO е;1 щ 1 1 1 1 1Ы1  ма за rвс у граду и ra с т ране (оне­
                     1 1  г11�1е .1е�1антовали произвољне оп· од :,акупш1на, 1<оја износе 01<0 1 5 0 мн 1<с11•н·1пр:щнја средстава 1 • t зi:1Kv1,•111  могуl1и т11 ЈIОКд.ПIIСТИЧКС тенде1щијс).
                                                                 .
      Представн11ц11 Тrговачког п р е.:�:) "". 1 у ,;,бе .1а 611010 у случају да нам се  .,нона старих динара у rраду, што на �ю;1,с д а  обе беди 1 1 : i�;ia; . 1 ;  _1 1 1 , , .
                                                                      Кад;� rc 1 0  омо,·уГtи споредно је да
     ћа "Крушевац" сматрају да су .1ока­ предај у  .1ока.111 средства од 11лаћања  би по друштво 611;10 штетно. Због ПflX .�01<.1ла. Закуп1111ну смо 1юн :;:1 - ,1111 1 1 ' гаЈЈЏI локаЈ1а б11п1 с ! "амбе�ю
     ли средства за 1 1 роизводњу 11 да нх заку1111и11а "поје:111". Средства  која  то1·а су они пре за кориговање посто лн због 1юраста 1 1 юш1,оо;� 11 11 р,џ11,L'  llj1t'l!Y'{C)1e ИЛII ЊИХОВИ КОЈ)ИСНИI\И. У­
     у духу уставн11х на 1 1е.1а тrеба пре­ сада .1аје�ю ,а зак) пн ину употребн- јећег закона у смислу ограничења за ноnнх локала. Ка1<0 бн L ад;1 1 1 1r.;1еда­ ОС пrлом, 11с смета  11ишта :ia уста-
     дати корнсницнма. Онн су иста ·,�и 111 611 1� 11 sгра 111,у в11111f' 1юв11х .�ока  купнина 11 11рецизност у наменсl\ОМ ;10 да један објека г ю1а ;ща 1 1 :111 1311·  11на 11.1чсла бу/Ју поштована, а пре
                                                          .
                                     ;.;оришћељу сре.'lстава (за одrжав љ е ше вл;�с11111{;1 - је,111ог шџ L· 1 н � 1 6 с·  , в ега сампстално располагање корис-
                                                   а
                                                                      1111ка локалом као основним сре1,ст-
                                        '
     Објек ш и                            Ј, ; .1:111 ; !џtју ·1()ЏIOBHIIX ;1Г'ос1ор11ја l!Ј!М 1;ростро,1, а :tpy1·c 1 1 , 1 : 1 1 ю с,1011- 11ом за рад. Уrюзорење савезно�· пос­
                                                  .1обнја 1 1 1 1 , 1 1 1 1 · m·тор11ја�1 а ?
                                     11 11 !ГjJ;tflll,y HOIНIX ,'l()l(ami )
                                     , ,  YTl1l'i\l( ;Ui !ipC,'\C l i: I B IIIIЦl1 :1-1 i iH,11 �  !,;�ко 1 1 оћ11 o:t l'UIICTBCIIIIX 1 1 1 1 1 с рсс;1  , 1 1а1111 к а Ђуриfiа Ј\а, ако се вeli гледа
     У п о дру м и м а  н о в и х                  .,и на ред" да добију .,юкалс па и 1 1 ,а - 6110 је 11ајве1111 1 1 р облс�1 01101·  с а  позн�tија локалних интереса, тре­
                                     i;pc;,yзeha сматрају а  с у  најзад дош 11 1 1 ред:юж1п11 u11штс 1юр11с11а рсше-
                                             д
                                                                      ба комплетно r·ледати-и са и н тереса
                                       "
                                                     договора. Н11су ,111 11 01111 1<ој11 су :Ја
                                     .1а 11нс11сп1рају н а  уставности!!
                                                                      домаће трговине, уr·оститељст11а и за
                                      Представник крушева 1 11<0r ста�1бс­ уставност ,;1ич1111. јер ю1 усаг,1ашаt1i!·
                                                                      натс т11а, али и наше при111>е11с која
     о б је к а т а  - в о да                    ;юr п р l.'ду,ећа Је нста1<ао да у граду ње закона 11 п р е.н1ј;1 ,1окала на к р 1 1  .паз 11а 1 р жf1 ш та Jlpyr·иx rр,щова, ол.
                                                                      је и тс како заинт ересована 3а из­
                                     ннЈе било трошења средстава од за­ ш!1сље m!'11ю оiЈ,говара? З а 111то он11
                                     ку�:шша пословних просто,,: : · - · �:i нз 1<ојима 11е од1·овар11 с-1яб.ъеље nо:тци
                                     ,·радљу станова и у дру1·е сврхе.  ј� с1 11.чбсноr 11pe.11· sei1a нс 110.1111њу  нос110 11а доСl уп11ос 1 ;1окала у њима
     У коуw вачном стам б е н о м  насељу .Драгомир Гајнk" по­  - Сва средства од за1<упнина пос у,·:-,нн11к 1 ' J(a 1,n ,·;i1 ,  Н'.tнт11 1 1 p oii,1r',1  - 11:11 леда веома умсс110.
         "'
                                                        н
     друми сваке д - v r e зграде у водн              .1с)ВНУ.х прос:торпја смо утрnшнлп на у 1 : i· ... 1 1 ЈЈ  .Ј           с. с
      Овогодишња кишна сезона је до­ Нама су сре.Ј.ства 11eor1�0..t11,, ,в па­
     нела прве невоље крушевачко I cra,,1 ре, дотрајале објекте, г не, за нове
     беном насељу "Драrо�н1р Гај1i11". Во О•1екуј м щ1 lie "Јастреб,ш" учш11пн
     да је почела да продире у подруме 1н' ;t;i се во•t" i 1ю:1р ,.1 \111а вншс 11е
     скоро сваке друге четвороспратнице, 11oi;:iн ·1,\ јс.
                                             ж
     Када је дотицање воде највеће (за  Ове недеље је и Општинска грађе­
     време топљења снега) станари само винска инспекција извршила званичан
     са чизмама могу да уђу у своје по \Ћllhaj 11 да.1я 1 1 а.1ог 11нвеститору да  З о  ло н о  у ље и д о љ е  н о д ))Ју r о п ет р о ло{(?
     друме. Шта fie да се учини и како •:pc:ip:.ie х11т11с ,1сре како 611 се 11с­
     да се спречи даље продирање воде? ЩЈ1 1 Ј1а вода 11.Ј 11одру�1а ста�1G 1 1 : 1 '<  об
      У ynpa1111 Стамбеног 1 1  ред)" сћа Kil· јеката и затвориш� rлавн,1 1 1 ро;1азн
     жу да и � 1 jr с:1у 1ај 1 1 оз11ат 1 1  :(а им површинске воде, Она је ,r;.ы.1а рок од  Р,нношење .1о;ю101 уља 110 ку!1ащ1 ою 611.111 спремни да -1а ·1 у сврх) 1\ој1 1  јс торсн 1 1 Ј  0110�1 �1есту, 1 - \а
            1
     11ричињава 1, ·111ку 1 л авобо:ьу. Јград1с: шест 1ес:ец11 да се 11 ргд11 ,юсеб:!11  које обавља сервис предузећа "YCJ1y­ нздвојюю •1ст11р11 возн;1а ю11ю 611010 \'Ta1 1 1 1 1t11 11�1 а  ��еста за отварање још
     су као нове још под :1вогод11шњ11,1 11ројс1,ат за спречавање да,ъег проди ­ ra" ,11зr.1еда да није много одушеви- сасвю1 1 ю дм11р11ли потребе граlЈа11а, трн 1<11оска. Интересената има много
     гарантним роком II треба да 11х дове рања ооде у обје1<те и 1аврше неон­ 10 Крушевљане. До сада је ссрв11с али н ю � је сада за1юс.1ено само је,\­ ( 1 1 рсдузеl1е "Црвена звезда. Меюа
     де у исправно стаље 11звоtЈач радова ходни радоон . .   !(Орист110 врло мали број (око 1 2 0) но. Ја нпак верује�� да јс то још 110· ., 1 - 1. октобра'' IJCJIIIKII Gpoj Г!ОС.'!асти­
                                                                                  "
     - Г,рађевинско предузеће "Јастре­ Технички директор  Грађевинског  а дуги редови п р ед "Југопетролом" •1етак 11 да ће се 01т> 1щ11ја у 11ајr1ю· ч а р а )  на ће I ад11 1 -Рш11 сnвет Ауто-
                                                                              ч
     бац". Овде истичу да су они о чита­ предузећа "Јастребац" дипл. инж.  су II даље остали. У ,.Услузи" не зна рије вр�мс по11ра1111 п 1 . 11рсво1а" ускоро од.1� 1 п11 коме ће до
     вој ситуацнји обавестили предузеће. Душан Мијовић, истиче да м у  је слу  ј у  шта је узрок овако малом и н тере­   зво,1111т11 отварањ
     - Ми не можемо да улажемо сре чај познат и да ће ових дана юаћи  совању јер су до скоро грађани тра  TEXHtHH<A СЛУЖ �А
                                                                                   У
                                                       А
     Ј1.Ства у тек завршене објекте, да по на лице места једна стручна ко:.111сн  жнли да им се ложно уље нспоручу­ СТ М ь Е н n r  П Ј-> Е Д У 3 Е ЋА О К О  ТРИ Х И Љ А Д Е Љ ДИ
     ново радимо изолацију, 11л11 систем ј а како би испитала стаље и утврди­ је на ова�<ав начин. Он11 су на време  - У ЦЕНТРУ! ТРР Ж Ј.1 Л l Ј П О МОЋ од
     одводњавањя. - каже Здравко Јан­ ла узроке плављења подру�1а.  били обавештени (за ту сврху су шта  Просторије бивше Градд<с б11бтю­ СЛУ Ж R Е П t" А Н Н Е
     ховић, директор Ста�1беног предузећ .  - Не сме се догоди да вода прод­ мпапн и плакати) а ни цена ( 1 0  ди­ теке добиле су недавно још једног  П О М О Ћ И
                   а
                     ре у подруме, - рекао је технички  нара по литру) није висо1<а, (Преду  станара .Друга п р осторија (у 11рвој  Близу трн хнљаде људн обратию
     Станови             днректор Мијовић. Ми ћемо, пајверо  зеће је било спремно да цену снизи  је текстилна nродав111ща  "Мода") се за помоћ у току прошле године
                                     за половину уколико би број корис-
                     ватније, предузети одговарајуће ме­
                                     1111ка бно велики ,  ова1<0, уколико се
      ОКО 2.000 Д У Ж Н И К А   rе како би зграде чији су подруми  и н тересоваље не повећа "Усдуга" ће  припала је Стамбеном п р едузећу 1<0 Служби правне номоћн, То је вели
                                            )
                                                     Је је ту сместило своју техничку ,лу 1,а ц11фра 11 ова служба је имала за
                     11ун11 водом довели у исправно стање.
     Стамбено 11редузеће је средило сво  Судећи по овоме неће доћи .11' су­ морати да прекипе са разношење��  жбу (техmР1ка пр1111ре�1а, р а дов11 н,1 нета 11у11е руке по .1а. Она јс н а писа·
                                                                     1 а  укупно 648 жалбн од кој1 х  је нај
                                                                                 r
                                     .,ож уља jer су трошкови вели1<И. ю1вестиuио11и�1 1 1  текућю1 1 ю с;1оnн�1а )
     ју евидешџ1ју о плаћању станарине ;;оба Стамбено предузеће - ,,Јастре­          З а  адантац11 ј у  11росторије како кажу већи број (01<0 ] 6 0) 11.1 области рад·
     и устано11ило да око 2.000 станара бац", али ће зграде бити залечене  - Немамо рачуна да  разноснмо у пре узећу су у тrоше 11 а  ннх односа, док је нз областн кри­
     у граду дуг�е станарину за два и тек идућег пролећil када буде могу­ ложно уље за овако �,али број људи,  д н ез натна  в11чно1· права 11с 1 1 1 1и 1 10 62 жалбе.
                                                                              1
                                                                             1
     в11t11е месеца. 1 lеуредне пл'атнше ду­ ће шшођење радова на изолацији. Би каже директор С;1ав1<0 Андрејевић,  средства.
     rују ово�i предузећу укупно 24 �111ли­ ло би, међутим, неопходно да се не­ Мн смо на пример за 6. 180 лнтара   - Мислим да је наш рад б�ю при
     •н• динара. Иако су опомене уруче ка искуства са одводњавањем повр­ уља (колико смо продали за седам  Y C l< OPO ЈО Ш  ТРИ КИО­ лнчно ефи1<асан. Алн, успех би б•о
     ае свим дужницима. мало их се одаз шинских и подземних вода користе у дана) добили 61 ,800 старих динара,  С КА Н А  А У Т О Б У С К О Ј далеко већн када бисмо ми имал• и
     вало и нспу1111ло своју дужност тако будућем пројектовању стамбених на­ а трошкови су износили око 140 хи­ С Т А Н И Ц И  свог заступ1111ка (адвоката) 1<оји б •
     ,1,а ће 11редузеhе ов11х дана све неса сеља како Re би дошло до накнад- љада. Јасно је 11:0;1ико ту губимо. Јер,  пор о�.ончао. Ова1<0, наша Служ б а
     акне дужнике предати суду. Ме�у 1пl)( радова које нико' не жели (ни за камион који разноси и тројицу  Н а оо вој Аутобус ко ј с т аш щ11 ,,По- ј е  с ам о један кор ак до суда, itaжe
     еvи�1а који дугују има и оних који станари, ни стамбено, ни "Јастре­ радника који опслужују утроши се литика" је овнх дана отоорнла киоск Слобода,  Петков11l1, 11Јеф СЈ1у»сбе
     еу свој ду1· попелu на преко 200.000 бац") 11 који знатно коштају.  дневно 20 х и љада. Нащi'пи смо се за продају штампе. То је други ки- пrаnие помоl111 .
     .
     ., арнх динара.                     с. с.  �а ће одзив грађана бити ееликя па 0ск (први је предузећа "Тргопапир")    с. r .
                                                          • �ј ••
   1   2   3   4   5   6   7   8   9