Page 5 - Pobeda 1968
P. 5

НЕП РИЈА ТЕЉ СКА ДЕЛАТНОС Т  ( / )


     > > Р а д и о н  ћ е  д а  о б ја в и

     б о м б а р д о в а ње «

                                            р
          и на т  е ришор и ј и  крушеЬач к е о и ш  ш и не реiисш о Ь а н и  йо­
                     ј
              ј
          куша и   (малобро н и  и g и л е ш а �1ски) еми i р а н а ш а  и њ и хоЬих
          , а зgа ga  изазоЬу забуну, с ш рах · и незаgоЬољсшЬо

      Да стр1111с  оба11сштајне  слуњбс ltHO, l j )il llc 1 1 1,1. ii 1 1 1  1 ;1 \1() (H'l iJ. I IJ  " 1 \01;1-.р< r на
                                        ?
     покушавају на све 11ачине да делују ! l i lL'()!J!/1\i!il. rва
     у 11ашој земљи није никаква тај11в .  Ов11 :1,у:111. 11" c·u11 11ар�в110, на ра •  П р екрUЈаfи
                                >
     То деловаље, искључи110 нспријатt'љ  11;1•111 11t· 1101,ушаRају 11t п р 1 1 ј а т  . , , .  Н ЕМЦЕ ДА БРАТИ­
     скс природе, појачано јс у ПОСЈtСl(­ lil ll" I J �  ! I PL'\!il 1/ilШUj .se�I.ЋII,
                          I
     ње преме и на територији крушс11<1ч  101 бр.ип , • с•1 р1 1 \ ј ) rr н1 п11ју- МИШ . .
     ке општине. Ситуација није аларма 1111. 1111фор\i а 1ор11 ,, 1 1 p ,шol\illl>p11 . .'1\1 ·
     нтна, али, и п ак. појаnа је ту. макар ! \ 111 "· 01//f  t1 \I 11 1! 1 1 1 1 1  ('\ 1·1101.:(.)611 1 1  "Б,н �ос-110д је решио да они (Не  О Ш Т Р И Ј Е К А З Н Е· И
     безначајна, na се на њено�, 11р.1f1с­ ( 1 1f>I il l!II «Jllil<HIO) .  1 1 1 / I H  .1011tJ Ъ l/1)  IJ(· · чнн) (ј� .:iy 11рв11 н а  свету. Нема ц  ће
                   1
                      1
     њу и сузбијању  поред  зоанич1 н х  1 1 1 1· 1  11 oii.tap,·н11 ча1< 1 1  ·н1 јrл111· 110- щ,ј.1 ·11шt' . а 0 1 111rп1 нспобо,юrе силе
     органа (службе безбедности ) анга­ врш11� н •1,•о �б:1.ы1� щ·11 р 11јатс. t,с1,1·  у свю� народ11:11а ... " Пос.1е овога до  П О М О Ћ М И Л И Ц И Ј И
     жују и друштоено - nолит11чке иr­ l ! ,Tl113IIO<.'I ,  јс:р ""i1y 11,/1 11;! 10,а нај- :1а.Ј11 пр<:тн,а 11.111 уп1· тство најверо
     rанизације и грађани.     Bll/1/t' 1,р11111111а.1;ща K()j !I l'BOjy ,.r:10- в а т ни је r1 { 11е1,ог  СС  r1р11ручника:
      Појава  појачане  11епр11ја гс.1,ске (i,ц,  ,apat,)'J� 1iр11хва1 ање�,. 11ај н 1 1 - .. 1 · ој11 '- <'  нађе: •1.1а11 11арп1је, ко.11у-
     де111атности није ништа нсобич110 н ,к� 11 11ај 11с110111 г"11нје прс,·е l ! OC'.'la .  1шс:та. с�кретар. предсе;�н11к св,· .1а  с т а tЬ � ј а в н о г  р е д а  и м и о а у к р у LU е­
     што не би могло да се очекује с об­ П р а в 11 110,·11оц11 11с11р11ја т с:1.скс  с-е о•а1ст11 �бог њега је.1ноrа .. .' ·  в а ч к о Ј О '"' LUт и н и  н и је а " а р м а н т н·о
                                                                            ј
                                                 r
                                   р
     зиром да се наше друштво ди11амнч­ в110,·т11 с, . �;;щ  IН) 1 1 р ав11.1) . ст а 1 1 ,·  Д�,.ъ". rю а у тору овог п11с, а .  Нем  а п и  н и је н и  задово,ьава у ћ е .
    но развија и постаје све ОТl!ореније ()0!1Bt'H!Taj11" С.l\ Ж'1С. стара С.\111Гf'1Ј ·  ш1 ће .1 а у.1аре t:a з а п а да, а коља­
    па су зато могући разни  �- 1·ицаји. 1t1:ja ( i ;ojoj 01н'т rазд� ју 1 1 ,сн11 дош1 ши са jyra. И, наравно, када се у­ Када се говори о јавном реду 11 о.111ос;1 на 11р11ватне уrост11те.љске р а ­
    позитивни пре свега. али II негатив 11111111 ) ,  а IIOJJIIL' l C  L� 11 ()C Гilll!I 1,.1ac­ Ј.р1-ж11 таква "снла" - до Б.1аuа н11  1111ру 1·pal)a1111 l') п11н�мни да, нрс cuc .1Њl: чнј11 n.1ас111щ11 н а стоје да с е  о
    ни·. Треба очекивати да сваки  наш J I ()!' lli'llj111ji1 T c· 1,1 у <е.\1 1,fl.  111тi'! ж11rзо нelie ,·тат11. 1"1еf1уп1,1 .  11с  r·n. осуде :11 11.1111111 ј 1 · 11 C.'1\';i;u�· у11у , pau1 ту•1а : ча 11 1 е ж11,1 п р екршајима (у ско
    успех пЬгађа оне малобројне �-ојн  ]-i.,1 1ю 1 1 р а к 1 1 1 чщ1 11:11·.1e.ta 1 1 c н p 1 ; j a - 1,ој .1.:.111 ( њ ој  ес  а рор l!!l('�!i1  11а  1ы1х 110с.101ч1 за све прскрша_јс 1юј1 1  j'I.J l'Bi1hOj ЩЈ3!ШОј ра.1њ11 ради JrO је­
    Још увек не могу да схвате (нли 1 t ·.1,c1;i1 pa:t 1\Ој11 ol . !11 r:1счс111 1 1  1·11ра  \ICCTa обраћа ) јавиће  се  се дo1·afJ:ijy 11Ј ) : 111uа� и .  у 1,афа1 1 а  ,а _јЩЈ н:111 :џ.е проб.1е:11<н11•1не жене) нс
                                                              1
    су так11е концепције њихових посло ;1, 1 1 ,авај\' 11,1 наш .11 1 e rc1 1 y  �южс нај час- .. катастрофе", п а  ће сав н а ро;�  11 .1o;iuв11,11a .  Гр<Ј/Јанн с� а т рају да су L'il.JШ.I.
                                                               1
    даваца ) да је политичко расI1оложе бо.ъс :l.t 11ок 1 ; ,;" 1::1с,10 ( а 1 ·тuр јо111 0.1 Блаца ло Крушевца 1,о_ј11 нсрv_·Ј·с  ,111:1111t11011ep11 !,f)ИBI! (јер Н!!С)' ДОRОЉ- Ј Је,1а HI! 11р11јава .Ј<1 1,оц!(у иако ес
    ње наших људи у огромној 11еЉ1ни уве,, lll'110 1 1 1 , 1 1  Ј 1,,1ј,· по гнчс 1 1 ,1 јrзсро· (ј, ' !  по111 геi1е11 :  111) i'IIПIIВ/111) НЈ 0  нас Сl!.'lеџиј l!fJCCpl' саоз11" .106ро ·ша ·111 �1асовност ово,·
                                                           1
    у складу са нашом политиком.  ва г1111јс 1 1 , Ja11a:u1c I k11 , l'1i;c, HCl{D- /\ за 11еnобожне: ,,Амернканци ћс !1у 1 1  у 11ај11ро:1н, 1 ·1111јнil! :, : 1 1 1 ца м а .  11;1- ,юро"а у нас 1 1  .1а су 1ы1ме, на ж а ­
                     щ, 1  1,1 1 1 1 1 % 011 r;paj) .  l l iioю ј с бомбард 1 ју Београд, l(pyшeвait  11 n a . 1aj} жr11r. што нс �южс н а  :1111ру :юст. обу,ва!н.'11 1 1  1 1  ош,адинци. Ме­
              Е
                           .l I I  fJIIO
                           O
                               l'fl('ШТl'Jllll<Y,
      ГДЕ СЕ Р ГРУТУЈ У     1 о ј 1 1 1 , 1 ј,· , .. s,1-1 11<1 као 1 . l) i 1 0c·т :1  још два града где се налазн внше цвета ч а к  11 1 ю  11щн,ов1 м 1 1 . .  1,ао нар) 1 ю1ш.11а ј а в н ог реда и м н ­
                                     ,. ј а � ' 11. /Јdд<! •1 1,,\it� ћс· !1 1  11 -
                                                            �;афан11. што
                                                                                  МЛ1ЈДНМа
                                                                      !1у г111 .  i,i!Дi! L'C !'ОВОЈ)!! О
                                                                        1
                          x
                          ,
                                                                .
                                                              1
                                                                         ш
      НЕП РИЈА 1 ЕЉИ?       1 , j ) {)IJOl<il ltllj l l 1 1,ill,O 611 ,'lj))'I i:J llll_ie) 11е11обож11п сила". Непозн а ти аутор  .i\el1yт11 . ,1. 1,а;џ1 м11.11щ11онер11 свс.1у Р • '  u1:1. ы1 ре!т .1а у зван11чним п р е-
                    11 .Lao 1·,1 11а :·11<, Грl'б1· нашој Pc:ta t ,·  (мада се може наслутити где је све сrзој го/t1111Јњ11 611.панс н., сукоба ,·а  1,ршајн11м  табелама она з а у зимају
     У lli!JUOj OIIШ Гf!IП! ( , ,iIO  ) t)(' 1 ,1. /()\I  1111ј1 1 .  ове глупостн чуо) чак п р ел:виђа зна 11рсступн1щ11, · 1а. ,юrу да до�;ажу дi! 11ос.1е:1њс �,есто! Највећн број nрекр-
                     Пос.-1l' �;онф) ,1101 11 ;ю ,:1абоп1 11е­
    И у цеЈIОј ЗеМЈЬII)  ова 11 11рнј,нс. 1,- 11 1/l')ICHOI 1 B0.1il о Хр11с 1·овој верн  ке распознавања за случај  једног ry доrзо.1,110 пажње ПОЈ\.1оннл11 овом  1111юца регрутује се �1еђу лицима ста
                                                     пробле�1у, а ла аларми некнх грађа­
                                                                       1
                                                                     р11ј 1 � 1 0.1 25 гuднна. ДО!( је број пре­
    CKII аr<тивност наро•rню     1 0 1 1 /!JТC/IIIX 1н1 п а"1,а 11с1 1\0 .\ I Y I I II.HI \I  бомбаrдовања. Побожна страна, ре­ на. нарочито када с-е радн о 11онаша­ "fН1Ј11011а \lel11· �,ла.1ю1а до 18 год11на
                                     1111мо. 1юс11ће "беле 11 модре". а не-
    3
    1 8 п р и промrн,1 м а  ,tр�ш 1 ·11с"110  е- н н а ш у  1l·11:1,) . ;iy /'(Јр прс:1а 111 н а  1 ю бо> ·на "а.,ене ,1ара�1ч11ће".  љу �цаднх, 1111су опр11вдан 1 1. Често,  l'l(Opo дваде,·ег 11у1 а мањн! Број мла
                                                     бар тако по1,азују зва1111ч1111 ювеш­ ;111х пrс1,рш1юца. 11nак. н 1 1је овако ма
                                                   . -
                .
        • •.

    l ' • Ј :  - • Ф '  ··,JI ,'  , . ,.. · ,         И н а � ; -<'1111 �ю1<ушај н н епрн ј атеъ таји , 11реуве.11 1 чава се 11 0·1зс11ос·1 1,о- .111. јер 1 1 с1(11 1ы1хов11 11ресту пн ( к оцка
    ';' .  ф                            с1,ог д".1011а1ЫЈ не са д рже у се бн о- ја претн од шт11ћ ннка Васпнтно -
             ·•                    ...  пако 11рс11,·110.ъне глупост 1 .  поправног дома.       1 1  11росја ч ење) 1 1 11су 1111 11рнјављиван11.
                                               1
                                                                      Да м 1 1тщ1юr1ср11, н а  i;oje rрађан11
             .. '· ;:              •           А. СТЕФА Н О В И Ћ                у1«1.Јују 1;;10 н а  крнвце за повеl1ање
               .• .                                      Омлаgвнци на        11рекршаји 11:1 јавног ред;� н мнра, не
             't                                        послеgњем месту!       rеде с1<рште11r1х pyi;y најбољн је до­
             I
                                                     Туче, сrзађс, 11е11р11стој110 11онашање.  r;а , 1 1 рош.1а. 1 9 67. rод1111а. Тада  ry
                                                    0�1аловажавањс државннх органа - службе111щ11 �;рушсв чк а е �111л1щ11је по
                                    У  слеgећем бро ј у:     то су нај чешћи nндоrзн непоштов а њ а  став 1 1 .111 11с . 1 а .111 рекорд откриrзшн
                                                                     624 1,рнвн ч них .1е:1а уз ндентифнка­
                                                    ј а вно,· реда 11 �111ра. Ова " в " l lр скр ш а
                                                    јн :· rюu,сдн,е в р еме с) у rюра с г у . у ·ц11ј )' око 800 преступника ! Ови резул
                                                    наређељу са 1 9 65. број  1 i рС 1< ршаја , п�т 11 б11 т 1 611 вероватно још значај-
                                     ТУРИЗАМ      М А СКА  у  1 9 66.  год1111н  је  1 .  о па дању  1111јн д а мн .1 1щ1-10нерн у својим а к ци-
                                                    док у 1 9 67. голн1ш 1 ю1,азује ос r та1 1 ја :11 1 1 нис·у усалr.ъеш r .
                                                    пораст. Меlјутнм ,  зван и чне бројке н е
                                              Ј
                               . .        ЗА ШПИ У НАЖУ      и.1ус-трују сасвпм реално ста ље ства Г ђа и н е  помажу
                   --· ,,.. -·--· . -                                         р а  н
                                                    p!i, јер М Н ОГ!! 11рекршај11 НИСУ уочеЈI/!  МИЛИЦИјИ
               ФАК С И М И Л П И С МА                          н п  п1 11р11ј11в:1,С'1111. То ес, прt> свега,  Реаговање грађана на кршењ�
                                                                     јавног реда и мира није увек испра
   ко1rомским и политнчюrм, шн1 у 1 1 0 -                                            !ЈНО, - каже командир Станице ми­
   ,оштре11ој  међународној  снтуациј11                                              ЈШције Александар Симоновић. У ак
   ( Б лиски Исто!{ 11 Грчка ) .    С Е Л О  и О Д Б Р А М Б Е Н Е М Е Р Е                         цијама милициоIiера грађани су уг­
    ((ада огромна всГнша . 1нщн11.1. :ьу                                            лавном пасивни посматрачи, а поне­
   дн н не обраћа пажљу на разне про  Недавно је на јсд11ом с1, у 1 1 у  1юму- в а ц умножио брошуру у ;;ојој су са- ђутим, ка�<о нам је рскао трапорнс­ кад чак и штите прекршиоца! Избе­
   вокације. патке и површне 11 неу­ ннста крушевач1<с општине, 11змеr1у држана основна упутства, права  и та Земљорадмичке задруге у 1(01 L -yxy  гавање сведочења, такође, је честа
   ке покушаје да се изазове нека 1<р11  осталог, рс 1 1с110 д;� 1 1 1нщ др1·1t1твс1111м д1•жностн rpaf1a 1 1 a  услучају рата 11 Радосла в  Пав:10в11ћ, ocel1a се nотре­ појава.
              1
   1а, ко онда и 1<ако 11е11р11ја· � ъ ск11  орrаннзацнјама стојн "ру11ан поm1т1111 слс:�1е11тар1111х непогода.  ба да се пољопривредни пронзвођачн  И сама 1юлпти1<а кажњавања прt'-
   дмује?             1(0 - стратсrнјсю1 задата": даље ја- Интсресопало нас је у којој мер!! детаљније упознају r<al{O са обтщи­ 1,ршиоuа није довољно ефиl{асна. Нај
    / Ј ије безна<rајна чнњешща да је чаље одбрамбене моћ11 н;�ше !(О�1уне, грађанн спроводе у живот ове nрепо ма деловања неприја т ељских елемена  чешће се изричу новчане казне које
   у нашој о п штини било насле рата као дела јуrослоrзе11с"с заједн11це. На ру1(е. И у том циљу разговарали смо та у ыирнодоr1с1<11м условима. таl(о и  micy тако 11исоке да би васпитно де
   с�чајева дезертерства. да је посто rлашено је да су пост11r11утн пзвесни са јелним бројем мештана из села са начином з а шппе људи, и м овн н е  ловале, док је казна затвором сас­
                                                                        а
   ја11а већа група одметника  (иаr;о резултати, алн постоје н  слабости, !(ољуха. Љубаве II Ј<аме � эа. На ос- н стоке у случају рата.  вш1 ретк .  Изгледа да би казнене
   ес у готово сnим случајевима ради­ i;ojc ако се 11е 611 от1,лu1111лс, �fОГј!С нову ових разговора. до!])ли смо до  Због свега овога, неопходно је уло  мере требало пооштр11т11 баш кажња
   .Јо о н а јобичнијим бандитима и сео бн Н!llЭТИ тешке последице у случају сазнања да су једино радне орга�1иза ж1нн више н а п ора да  се програм  в а њ ем затnором (за то су се зало­
   -1:ким полождрам а ) ,  11 било је и дос ратне 011асностн 11л11 већнх еле�1ента- ције (шI<оле, задруге. мес11е заједни- з11штнтm1х 11 одбрамбених мера не  ж и ли и одборници Скупштине опш­
   та јатака. Из нашег краја данас у рннх непогода. Ов11 пропусти у знат- це) планс1<и nрншЈiе справођењу ме- оrраничн само н а  градСl(О подручје,  тине Крушевац на недавној седни1(11
   1 r }· в:1н н � •·ТЮ!<<'Ј с 1 о н 111а емнr ра ној мери односе ес на  спроооt;сљс �а заштите и одбра пе друштвене имо већ да обухnати и сва села у нашој  када ес расправљало о јавном реду
    e
   , •  ·1 :1 9д rtojиx се �а д1Јадссет,1к з11.;� проrраиа одбрамбених 1 1  зашп1 rних в11не. За грађа ие. nar<, одрж а н о је не комуни. Јер, половичне мере не моrу и миру) 11 то у е1,спресном поступку
   .
   ..1.11 актв11110 раде у непријl!тељс;оЈN мера на сеос"ом поцручуј. Пuэ11ато �<олико пред,авања на l(Ојима су уrюз донети потпун успех ни у овом ве­ 1,а1<о би казна правовремено и еф•­
   •Јtrа ню11цl'!јам.а. неки наши граlјаая је ла је прошле јг,·2н11 СС'1,ретариј а т  иати са 110литИЧl{ОМ ситуацијом у све ома значајном послу.  Ј(асно деловала.
                                                '
   1леrа.1ш@ су 11oc.rie ра,а побегт,  у за н а р одну одбра н у 011шти� i1 руше ·ту и стратегијом импер и ј а лиза�а. Ме- Р. ГАВР ИЛ @ В И Ћ А . СТЕФАН О В И в
                                                                      Гsl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10