Page 6 - Pobeda 1968
P. 6

к
                                                            ч
                                                Кроз р у ш    еЬа к и  к р ај
    О С Н О В А П А  У П Р А В А  З А  К А Т А СТАР СМ Њ Е Н  П Р ЕАСЕДН И Н  И З  Ш А Н Ц А!


                                                           I
     Од 1 !овР го.111нt Скупшп11н , о п ш  .1ан, , � в р111Р11, f\,.·1 ,m11pa11,.  -.,нсч  Ч.11:111<:1-вn Соц111алип 11чког rащ- ,11  ,\ Щ·})I l ! l � l l ' 1, H l 1 '1 i J Jt MiJ ОК(Ј  2()(/ h 0 \ 1 1 \• 1,1 1 р 1 1,· 1 Но) 1i1  11 f IIL'  fl() 11\ТИКI!
    тине Ћ н ћеваu ;rча norelSнy  :V п r�в, pd f1спrч·.1 ..1,,щ, к ,1 1 1  ypr II  новог у Шанцу с-мени ло је прошле недеље радн11 ка  ,illЮ<',1 'IIП\ у 1<pyt1rcrJ1Prr10J 111 L" I\I' 1 ll"ра-1умљ1rвР) 11, 1 1 il ·t<'
    за катапар ..'lo kpaJa r1рош:1 гол• Реl'тоrан,, \ :, к\·111rоЈ дуж111111 од 70 предrедн11к11 своје Месне орrанюаuи 1111дустр11Јн и rr11јсд11ог у 11 рте 1 1им r·а­
                                                                     Уп, та;10-..,, rюј а ч а н а  ,11,1нв1юсг Извр
    ие ова с.1ужба се на.,а �ила у Вар четара Р, .1nв11 ry фннаrrr11ран11 rtJ jet Управо, тако: људи  пrеко 200 ћ�Ј м а  1ur;, 11ре1џ·Рд1rи1< C 1 r ;,coje1J1rf1
                                                                     шног олЈiора О11шт1111ск,· кт1ференци
    ва рину 11 љ не yc.1vre • ко rипн , и с1  Ф'>нд;� ,;э rryп·L•e С:О Ћ н ћевац и њи п р нсутних, није више жел е ло да слу  1 r окуша11,1 •1,�к 11 , вntP "f1'1111 , 1 1 1e ,1,1 \
                                                                     i (СР! ! \" ко11·r :�ктн , а  ( а  Месним
                                                                              1
    мештани нз об  cyc1e.�Hf'  n·1штин� .�ова вре.1нос1 пr е.11< щ 1 , :5 м 1 1.111он ша дотада њ ег председника Месне ор Gел1 1 ! '
                                                                          ,
                                                                    1 1 р 1 1 1 1 1 1 1  н1111rј;1-.. : 1  1 1 .-1 се:1у rю1<<1 ;аће да
    Одвајање КатастRрrке vнраве 1а 011 r , я р;р, :�1111·н»,  rанизације ССРН. llиcy хте.1и, како
                                                              1
                                                     !-! r н  ъ _  1н н1t,·у .tn 1 ют1л11 ;t:-i 1 1 а ·11 1  10111 11Pr •1с ро11:1р11 н.-к11 Л1�а,1 Спа
                                                         0
    шти ну Ћ и ћевац .1ош 1n Ј" н;; 1ахтев          с у  с а м и  на том састанку закључит1  KOIHheJJCHflllJИ , \, \E'Lff OJ)Г'lflff l'lll !IJ 0 (,1  сnј,,внl1
                                                                  .
    одлуке о.1борннка r:куншпrнr> опш- Нови р е стор а н    да слушају његове демагошке исту- 1111ј,1.1истнч�-.ог •'ане 1а �· 1 1 1 а н ну прош  Лht) ra нм,1, 11, ј в сроОi1 н нЈе !1е 11
                                                                  ' "
                                                                '
                                                              '
                                                      1'
    више ,борова бнр,�ч,, 11 Јешrог.�аtне
                                                                               r
                                                                            1
                                    не.
                                                        .
               1
    тине. ;v\енпа нн ов!:' n11u1н 1 1  В fll/lP                         .1,, 11,',1<' t,, 1 1 r11•.tceJ1111к ;1.1:1.,· 1·01юр1r rч'r '1 ,·т11!111 ryдбrrrra ш а н а � , )1 ,fp('1'·
                     \"оцн нпвnгоднw1r,1tх празника в;,  Збоr чега је председник смењен'
    не морају .1а 1а сваку ситниr1у о­                             1 1  1 1  с,1 ч ото одv 1е.111 <'\' -,, м а 1 1 1 1,11 ,·,·.ш111<а.  д. с
                    r()ш11н11 Је 110G11.1a нови "fОдерин ре­
                                                                            п
    ко 1e\1љ, 1 11нnr пnс,>_1,1 n · tлiн(  R ? ­         Чланов1r Месне орrани:зације ССР! 1
       r
                                                                о
                    rторян. �-.аr,ащпет;� 25 сто.1ова, који у Шанцу најзад су одлучили да п р ед
    рварин.
                     C\IPIJJТC'II у rtС'нтру Ћ и ћевца Рес седннку Адаму Спасојевићу кажу да  У иnушевочноi п ш тини - Оез е тоолеiки!:
    Дом култу р е  м е њ а  изглед то а н  је оrворило Уго тнте.ъско пре  је iteлo вр ме говорио о раду Изврш
                     r
                                    ног одбор;� у селу, а није се рад11ло
                    д\•1еће "Жупа·· 11� К р ушевца н он
                                    ништа, ;Ја' приват1111м, �11111!'р('1<11.,1 р;,.1-
    Радови на адаптаuнји дела Лo�rii по својој опремљ<?ности спада у нај
                                    говор м а ,  нредседник је, чак и 11а се
                                      и
    културе приво.1  се крају. Сматр& Ypeђer11rje објекте ове врсте У  кру
                                    дници Извршног одбора О.1штннс1<е
    се да he пре про.,ећа ueo једа 11 дn-
                    шева чком крају. rесторан гост11ма конфере11ције С РН од 23. депРмбр;-�
    rрађени .:teo 01*'  п р остране 1гра.1  нуди богати избор топ.�их и хлад- прошле године ( И звршни одбор се
    бити способан .1а прими прве тана             о радио  од његове дискусије) крив110
                    них Jt.,a и пр дје.1а и а.1кохолна и  ,
    ре: руково.'lства друштвено - rю­
                                    чланове Савеза комун11ста. омла,11r:r-
    литичких организаш1ја, Раднички у­ бе.залкохо.,на пићй
                                    rк1 и борачку организацију у ce.,v
    RИВерэитет. Биб.1иотеку са читаонн­              д;; онемогућавају рад Ј\-\�сн  ор а -
                                                  г
    пом и друге. Од -,,ах пото,1 почеће  Још јеЈна ,,Тргnn , о метова"  ннзаннје!
    Дома. Због тога се ових дана скуп пр о д а в н ица     А Адам Спасојевић, као председ
    радови на адаптирању другог де.,а
                                    ник и једин и  активни члан орrа11и-
    љају потписи грађана који - с у за
                     Ус коро ће се 1авршити и,гра;r;ьа заrrије, како сам каже, није ништа
    завођење самодопрнио а у  нов11у  новоr локала у коме  ћ е ов.:tашње у•�инио да и у току  1 9 67 . године ор-
                                         б
    од  2  о д  то  и:  п ево у  м а те ријал а.  Трговинско преду"lеће "Трго п р ом е т" rанизовао и један једини састанак ( ! ) ,
            з
           р
    Један део тога новuа употребио би  о т ворити продавницу мета,1н11х и :<е а још мањ е неку акцију . Није во ђ е ­
    се и за довршење вnдо11ода (ок  је
                    мијских п р оизвода. Изгра.:tња ово г на никаква евиденнија, 1шти је напла
    дне четвртине)         локала кошта "Тргопромета" 1 0  ми hивана •1лаварина!
                                                         И Ш И Љ Е Г О В Л Ч К И  К Р АЈ Б Е З  П Е ТРОЛ ЕЈК И
   - Ypf ђују се трот а р и    л�юна старнх динара.       Говорно је приватно, а и н а  већ  I loc:1" ."1nв,1нi1. Г l ,). ыша, Г l с- 1 1 1 1rc. Бо  1 tc•po11;1 jl' 11oc;1c:t11,c ,·,· .. ю ) "руше
             о
                     - Ту ћемо уствари 01ест,п11 на- поменутој сед1шц11 Извршног одбора,
                    шу садашљу продавницу мстал1111х да реформа та п ка у месту, да се она вна, Ву•1.э1<а rr још 11cкo..11rr<o rc;ra. rю Uil ' IKOj 011\IITIIIJII \(()је је доб11.rю е.1ек·
    Послови на уређењу тротоара п о
                    производа, јер нас власш1к зграде, HiJ селу не осећа, а ако се и осећа сле;щ,е1· дана r1рош:1е rn.'\1r11c 11 I (сро r·1н11rrю Ol"HL'T.'1,e1 1 ,e. Т а к о јс крушева,r·
    ред главне улиrtе, који с у  започети
                                                    ва је дnбrr.1a слс1пр11 •11rо n,ве r·.:ы:ње. к н  hOMy1ra ушл11 у 1юв,· r оюrну без
                    г е се ова н а лази, просто нстерујс онда то "м н сељаци осећамо на сво-
    У пролеће прошле године, не пре- д                             Слав:1,е 1,оје ј<' то�r 1 1 р11т1 1юм 1 1 p 1 1 p c­ 11(:'Тј)О.'1Рј1.;(.• \' ('f\.'l l l i\ l i l
                    напоље, н а  с . !О  r1рину!)енн да ,10- јој rrбa -111" ..Јер, говорно је предссд-               fj. 1 1 .
                                                                1
    кидају се ни у ове зимске да не. Ко                            t) e1ro ,1у1 о 11с остат11 у cel1> 1 1 ,y Uepo·
                    кал гpa,11r,1n 11 по овnј 1 H \ fl!  K, i l, �' lflll( .. ,\1 11 c1..: ·1,aua пропадамо, а у Ин-
                                  1
                                                   ј е оскс е.1с" 1 р!Р111е :-1рсже 1 1 \ ·1rc• ;111L' гr>­ П А О Н ТПЖ Н И  в и ноrр д,
                                                       м
    ристи се сваки дан лепог вre�rrн11   ..                         пчn 1111 а .  ,\•\е1rrтй 1111 овоl'а се-ла pi!Jtrr.111
                    У • . Тrгоп ро ,1 е ту    . t) стр11ј11 .. 1 - 1 . 01<тобар" в м а  1 . 700 ( ' ? )
    na се на њн�rа још по нешто уряд11                            су н а  1юстављ,111,у r 1 1 r c"oщ11 ю 1 rcl(c ст­    о
    wзновя 11. 1 1 nonpявli Тяк  јС' ов1r ,       П .  П .  �сжсl1с р адн е снаге" ( в ероватно
        1
                                    �111с.1110 на ,·.1\·жбе11 1 1 1 <с) .  .1. 1 1 : с. О;,) n н.1,1чс11,с 11,>L":ю,1 у1 :1а о 1 ю �1
                                                     1
                                                         1
                                     \'r<ra 1 1,0. r1редсед11ик ш а н а,1кс Мес ј е  долаз 1 1.по због недостатка појсднr1  у Номеноримо
    1 0  М И Н У Т А СА                    1 1 е  орга 1 1 1 1 · 1а1tије ССРН говорио  је врсте �1атернја.1а, слабn�r 1 1 : 1 1 1л;�то�1  Jc11:1,opa:t11 1 1 ч:m «1:tpy 1  а  1(011,v·
                                                     са�rо:10:1рннос,1 11 :tруго1 .
                                    11 11,·1 1111с о c,, ·ry 11 eC'л.,ar t 1 1 � rй.
    Б о р и в ојем Топ о л о в и ћем,                К р ими н а л                          .,у ,ajC,lllO ,·;1 l,JJ\ I J I CB,1'11(();1 IJI\Hap·
                                                                             "
                                                                             <
                                                                     с1<0:,1 1-.уiю" .. Ж.у1 1 , ·1 1 1  руG11 н "  11оди­
                                                                            (
                                                                     "·" 1rов11 1 1 ; r : 1 1 1н1;1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 r о1·р11д у Ka­
    пословођа� h и h е я ачке п р одав н ице                                            "c11r p 1 1 \ l a .  ()11;:ij �1o;l, p 1 1 1 r  в111ю1·рад
                                                                              '
                                                                      1
    " Е лектрон "                          П О Х В АТАН И  О П А С Н И  П Р О В А Л Н И Ц И        0.1. :tiзaдl't'l'T;J к Xl'I, 1·11 р:1 G11l1c за<'аl1с11
    Н о д  п р е ду е ћ е                      Малолетни п р е с туп н и ци - специјалисти за . ф иhе "   града на rr,иxooo\1 1rод1 y•tjy. јер he
                з
                                                                     1r;Jj ·a1Jpcщ 1 1 1 r j 1 1 :- r , o p 1 a \ l a  r1 1 1 юnc ло·
                                                                                1
                                                                         :
                                                                     1(' (ее.,11 1 јо11. ха; б ур1·, афусалr1) .
                                                                            1
                                                                                il I H Teper.:o·
                                                                                 !
                                                                      l(а�1е11арЦ1! L"Y BeO�l a
                                                                     ва1rн
                                                                        ;Ј поли·1а 1 1 , е щ1а111 ;iжrror пнrю
                                                мнтщнје бу Ђорђf'в11l1у, Градr11,r 11ру Радов,1110-
                                     Слу,1,бе 1 r щн 1<рушевачк
                                        1
    ж е л и  С Т Р У Ч Њ О _Не . .                 ухва111.11r су оп1-1х дана rpy11y од чс­ в 1 1ћу, Ста111<у Мнтров1rћу, )l(ap1,y Ву- тако поред у1юслења  највероватније
                      .
                       .
                                                                               рад11е снаге
                                    т11р 1 1 �1алолет11н1<а који су се cnertи· 1<ов11ћу, Драп1ш1r М1r.1орадов11!1 у , Мо
                                                                     постојат11 мoryl1 1 rocт .1а ес изгради
                                    јалнзова;r 11 за крађу или каrю се то м•111лу Стој;:ц11но1шl1у, Дра1·омr1ру Мн
                                                                     11 1,ут ло Коњуха а
                                    ·1ван1Рr1rо r<ажс: 1<pr1Bfl'1нo дело ПОСЈlУ линчиl1у II Д11.,r11тр11ју М11лов:1 11овr1ћу. 11 .'\об1rју а у тоб rr<1· :11 r 1 r 1 1 j y .
                                                                           :,
                                    га мотор111щ воз11Јюм. Ова група јс У овнм с. 11 у чајсвю1а рад.11 се о .. фr1!1 а ­
                                    украдена [(ола r<ор11стила, оси�r за ше ма" 11 крадљ,rв11н с у  с е  r,o.nюra .. CJIY·  Д. п .
     * Ћићевац је једна од малог бро ра уrл а в1юм оних најбољих. Проме
                                                            1
                                    тље rю граду и окс,mши, и за 11ропа.r1 ж11л11" на тај 11ач1 1 1  11л о 611 1 1 р с 1 ло:t·
    ја варошиr.\а која има преко десет ннл а се и стру1пура купаца. Раннје  не 1<р,1ђс. Четвор1<а се спецнјалнзова­ IIO об11л11 .ncr1т11p CT�l<JIO.  OTBOJ)lf.'11 1  '
    висококвалификованих  трговачких су више куrювал11 рад111щ11  (,!бог
                                    ла :'\а .. фнће" и свих десет возила ко врата II одrура:111 кола са 1 1 1 1 p l ( 1 1 p , ,:r 1 r ­ 1
    радника. Многи кажу да је за то 1юrоююсти у добијању кре.:t111а) а
                                     ја су уr<раде11а до оп,ривања би.1а ш r a. К:Јс1111је с у  c1rajaлr1 r<аб. юnс l{il·
    највише заслужно овдашње Тргови rала дал ко Alfrtre по.ъо11р11вредшrци.  су ове ма Р" 1<0 би уr1алилн �rотор и 1<рстаЈ111 у t11c
    нско предузеће "Тргопромет". Шта                               тљу или провалу. Да 611  за13;:�рат1  1
    Ви мислите о томе?       * Ви сте рођени и живите у Ћи­ l( а дЉl!ВЦИ су п а ле у руке МИЛИЦИ·  траг лопови су украдена кола, када
                                      р
                    ћевцу, шта Ви као његов rрађанин јс тет< 1 1 а 1 <011 десете крађе. Крађу "фи
                                                     заврше посао, ост;Јвљали дале1<0 од
     - Ја се са ти�1е rютпу110 слаже,1. мислите о с а радњи ва,uег места с. а  ће" rrp1rjanrio је Димитр11је Ј'v \11лова­
                                                     места где су r1x узели нл11 у Л и пов­
    И ова продавнrmз где  ј а  рял11�1 македонском варо1uнцом Свети Н и  новнћ и м 1 tЛ1rLtионери су rю трагу ус
    п р ипада "Тргопромсту" као II ЩIО· кола?          тановнли да се ради о кол11ма који­ ну како бн се rюсую-ьало на мла;r.нt�с
                                                     нз Васпитно norrpaвнor дома.
    re друге у нашем месту II свуда су            ма су се непознати n р овя.nници до·
                     - За мене је сара.111,а с, 11ашнм
    поr ло вође висококвалификова1111 тр­             в з.1и до п р одавнице пољоrrрнвредве  Захваљујући групи мнлицнонера,
                    пријатељима 113 македонске вароши
    говачки радници. Моје колеге и ј а             задруге у Шавранима коју су обили.  специјалнзованој за хватање ова1ше
                    це Свети Никола више од обичне
    те квалификације смо стекли углав              Већ тада било је ј а сно да се ради о  в р сте престу11ника ( н еr<а врста лете·
                    сара;�.њ . Тр је другарство, прнјате­
    иом захваљујући разумевању и по­               малолетниц м а  Д. А., М. В., С. Р. 11  ће јединице) ; кој и  када нису на дуж
                                         и
                    љство, па ако :<оl1ете и братство!
    моћи нашег предузећа.                      С. С. Један од њих је ухапшен и он  ности незванично трагају за преступ­
                    Ми и нашн пријатељи из Македони
     * Ви у овој продавници  углав- је имамо у ра. внјању наших опшпr­ је одао осталу тројицу. Притешњени  ницима, лнквндирана је ова веома о­
    иом продајете робу такозваног "ви  на много заједничких задатака, же  доказ11ма (двојица су имали огребо­ пасна група провалника. Поред кра­
                                     тине када су једна од украдених ко­ ђе кола четворица малолетннх п р ес­
    шег стандарда", да ли се та роба ља и тешкоћа. Лакше ће 11a�r б11пr
    сада више купује него раиије?                ла сЈЈуnал11 и оставили у Трстенику) тупника за веома кратко вреые обн­
                     ако један другоме по нешто нока­
                                     прнзнали су да су за непуних три ла је три пута Здравствену стан1щу
     - Пре три-четири године  моји жемо, rrо�rогнемо. Моје ће предузе­
                                     месеца украли десеторо кола и у ис­ код Нове 11ијаце, два пута фрюер­
    су · cyrpal)aшt највише купова.,и 11ро ће ове године органи ова111 колек­
    стију, а то значи II јевтинију робу. тивну посету Светом Ннкотr, бићу то време извршили најмање десетак скн саЈюн, два пута ресторан .. Бео·  е н и Ја
                                                     град", три пута монrажну продав1ш­ НајтраИ<
     Данас се они више распитују  за срећан да се блн ж с yrюз1ra�r са �1а: провалних крађа!
    њен квалитет а маље за цену. Про­ кедонским nр11јате.1,и�r а .  Кола су украдена Драгану Сакн­ uу . .Парк" 11 1<афаиу "Фонтана".  nnoчa
     urле године ca:,i продао Я"- ""Р"евизо       П .  П .  ћу, Добривоју Јовановићу, Лрагољу-        д. с.
                                                                          П БЕДА. Ј? i , u "on 1 < 1':О
                                                                           О
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11