Page 1 - Pobeda 1970 prvi deo
P. 1

После усаглашзвања Сшута СИС са Статутом СКЈ


  Ствзреи Шжтввм  статутарв декуншнт  Општипска оргаиизаиија СК-Крушевац tic почетком фебру-
  ара донети статутарну одлуку  отптвискс организанИЈе у скла-
  ду са статутима СКС и CK.I.
   На содници Ропубличкс кокфсрсн- да када сс буде дснсла статутарна
  ције Сатеза комуииста Орбијс, одр- одлука општинске оргамизацијс.
  жаној .прошлог месеца у Беогрзду,  Некс измемс у Статугу одно-се сс  КРУШЕВЉАНИ СУ BEOMA СВЕЧЛНО ДОЧЕКЛЛИ И НОВУ 1S70. ГОДИНУ. ВЕСЕЛО ЈЕ БИЛО У САЛИ
  између осталог усвојсга јс и Статут  на полгпичку одгогорност чланова     ОПШТИНСКЕ СКУПШТИНЕ (лево) И У ВЕЛИКОЈ СЛЛИ ХОТЕЛА „ЕВ РОПА" (десно)
  Савсза комуииста Србмје ко-ји јс у-  Савсза комуииста. Иамеђу осталих,
  саглашсн са Статутом Савеза комуни  то су: јавно ограђивањс сд схндтаља
  ста Југославијс. Ошнтилска коифс-  и поступака члана Савеза .комуииста
  рснција Савсза ксмужгста — Кру-  песлагаље са одређеним постуицима ВЕСЕЛО ДОЧЕИМ ИОВД Г0Д8В
                  када сс оцени да је то потребио,-
  шсвац, noiBor сазива, почстком феб-
  руара дснеће статутариу сДлуху он-  и изрицањс опсмоне и искључсње
  штинске организццијо У складу са из Савсза комуниста (до сада opra-
  статутима СКС и СКЈ. Тако оу нс- пизација пије изричито обазсзивана
                                    Крушевљапи су и озога пута све- годишњу поћ па Јастрепцу јер су Новогодишње славље трајало ј е не
  којгико рпшецаба, које су биле разли у којјим случајсвима сс доно-си одлу чапо испратили стару и дочекали скоро сви капацитеги већ били угла колико даиа. Посебпом расположе-
  чито регулисане статутима СКС и  ка о искључењу члана из Савеза). пову 1970. годипу. Највећи број се впом распродаги Београђапима. њу доприпела је и чињешгца да мпо
  ОКЈ, усклађснс и остварам јсдаист-  По новсм Статуту, орпани!зација веселио у својим домовима, уз мали
  вен статутарши документ републлка,  може скинути са шладенцијс члана екрап и изузетпо богато припремљеп  Посебпо пријатно било је у Дому  ге радпе оргапизације пису радиле
  аутономиих социјалистичиих пзкра-                                 ЈНА у Крушевцу где је госте забав-  пупа четири дапа, одиоспо од чет-
  јина и општинокмх организација. који дуже враме без оправдаших раз иовогодшпњи програм који је почео  љао, између осталих, и Мића Стоја-  вртка па до понедељка. Најсрећпи-
                  ло-ra нс учсствује у жидоту и раду у 21 час старе, а завршио се око 2               ја је била свакако Јаворка Узелац,
   — Приликом усаглапгавања Стату- Савеза комутиста илм који дуже ни- часа ујутру пове 1970. годтше. повић, прва хармоника Југославије.  мсдпцшгска сестра, која је 1. janya-
  та СКС са Огатутом СКЈ, између јс-повезан ни у једној о-ргапизацији  Крушевљапи с дубљим цеповима  Радпици Скупштмпе општипе дочека  ра, у 3 часа УЈутру, добила сипа. То
  осталог, имали смо у виду три чи- Савеза. Организација, такођс, може дочекали су пову годину у хотелу  ли су и овога пута пову годипу за-
  њенице које у .ранијим статутима приврсмсио скинути с евиденције „Европа", мотелу у Појатама и па  једпо у великој сали Скупштипе и j’e прва беба рођепа у вовогодиш-
  нису биле дсфинисане, — каже Ми- чл.ана гцххпив кога јс покрсиут кри- Јастрепцу. Међутим, мали је број тиме отпоштовали дугогодшпњу тра њој* поћи.
  лисав Миленко1в<ић, првдсодамк Коми вичњи поступак када утврди да за то Крушевљапа који су провели ново- дицију заједпичког дочекивања.
                                                                                  Г.
  оије за статутарна питања. То су: Са има политичких разлога.
  вез комутиста Србијс је самосталпа
  организација и саставни део СКЈ, по  — Посебну новину у Статуту СКС  Уочи нсвагопншњих празкина —___ ____________ ____ _______
  тпуно заступљона равноправност на-  њрсдставља одродба ко-ја продв-иђа
  рода и свих народности Србије и са  образо-вање другарако-г већа, г. што
  мосгалгаост организација СК које чи-  је у складу са Статутом CKj, -- ка-
  пе Савез ксмуниста -Орбије.   же Миленковић. Наиме, oaa одредба  Поново нг <жру у завпЈу!
                  дозвољава могућност да оргапиза-
   СадашнЈИ Статут СКС дозвољава  ција опоразумно с чланом чији се
  могућпост да се статутарним одлука  по-ступци разматрају об-разује и од-
  ма опигпипаких оргапизација консти  рсд-и састав другарског нећа. Зада-
  туише стално радно тело (продсед-  так овог тела јс да раовстли околно-    У Крушевцу одржан састапаЈс с радпицима irojn раде у иностранству
  ништво) које би имало задатак да  сти, утврди чињемично стање и на
  организује припреме, сазива седницс  о-снову тога оцеии да ли постоји и  На ипицијативу Опптгипског син- зеле паше власти и Сипдикат Да би
  конференццје и њима председава.                                                   говорио је радпицима о лравима ко-
                  каква је морална и политичка одго- дикалиог већа, уочи Нове године, у побољшали њихов материјалпи и j’a опи могу, али из пезпања, пе ко-
  истовремено, допушта се избор пре-
  дседника конференције чија би ду-  ворност члана који је у питању. О Крушевцу је одржап састапак са гру- социјални положај у земљама у ко- ристе у земљама у којима раде. Илу
                  свему томе веће доноси закључак с пом радпика из овог краја који се јима се налазе иа раду. Истовреме- страције радм, он j’e павео податак
  жност била да руководи продседгаи-
  штвом. Очекује се да he ово тело  којим упознаје члаиа и оргаигизацију палазе па раду у Западпој Немач- по, ови радпици су упозпати с пер- да мпоги радппци ие примаЈ’у оио-
  моћи континуцрано за читав мамдат  и предлажс о-дгова-рајуће мере, а ор кој, Фрапцуској, Аустрији, Швајцар- спективама привредпог развоја у лико повца колиху су потписали уго
                  гадшзација доноси дсфинитивлу од- ској и скапдипавским земљама. Ови крушевачкој комупи и могућпостима воро.м, или пак да iie користе право
  ни пер-ио|д од две године да прати  луку.
  политичку активност општ.иноке ор-                радпици дошли су у свој завичај да запошљавања у паредпим годипама. па дечји додатак иако им j’e то доз-
  гаиизаццје и контролише реализаци-  Иначе, остала је и даље одредба  проведу повогодишње празпике. Ту  Вредпо је истаћи да су овом сас- вол,епо.
  ју задатака које поставља Конферон- по којој he Општинска коиференци-  прилику искористили су Сш1дикалпо тапку, поред директора пеколико ра  Радници су изразили жељу да j’y-
  ција овојим иззршним органима. Ме ја изабрати за наредни избории пе-  веће и Завод за запошљавање да их дпих оргапизација у Крушевцу, при гословспске власти ocnyj‘y посебпу
  ђутим, oibo he се репулисати тек он- риод Општиноки комитет. Р. Г. упозпају са мерама које су преду- суствовали представпици банке и дп радио стапицу преко Koj’e ће опи
                                                   ректор Завода за запошљавањс Алек редовпо бити упозпати с догађаЈ*има
                                                   сандар Башић. Представпик банке у домовипи и лреко Koj’e могу да до-
  Свечаности —— ---------——-------------------                            упозпао је радпике који раде у ипо- бију одговоре на питања која су од
                                                   страпству о могућпостима и потребч виталпог иптереса за њих. С обзи-
                                                   улагања зарађепих девиза код југо- ром да су ову жељу изразили и мно
     Ii »ЗАбтна пеоа« свечано уручена!                              пака. Председпик Општипског сипди ву из других паших Kpaj’esa земље,
                                                   словепских, одпоспо крушсвачких ба ги радници koj’ii раде у илострапст-
                                                                          да ће се OBaj' предлог
                                                   калпог већа Непад Павловић, који паЈ'вероватниЈ*е
                                                   је такође присуствовао овом скупу. и реализовати.    Р. Г.
  __ Први добитпици овог високог признаља Радничког универзитета су професор Миодраг
  Вујић, дипломирани инжељер Милосав Друловић и Миодраг Јовановић
                                                    N БРИ »СТРА«ЦК« СЕ ДОГО№М№
   На малој свечаности, пгриређеној у Крушевцу установио као највеће зоине и културне институције, ова
  у окгаиру пово'годишњ1их прааника, признање за изразито стааралачке призиања додељена су професору ма
  тројици првих добитника свечано су резултате на подручју образовања тематике МиодраЈту Вујићу, једиом  Ових даиа у Брусу је одржан сас- спву. Истакиуто је највише тешкоћа
  уручене Повеље „Златно перо", које одраслих у крушевачкој општини. од најстаријих стручних сарадиика танак радника запослспих у Фран- имају раднида запослсии у шумама
  је колектив Радничког уииве.рзитета По одлуци Савета ове цењонс обра- ове оргаиизацијјс, Миодрагу Јовано- цуокој и Западној Немачкој који се у Францугакој, јер се послодовци не
                                   сићу, дирсктору предузеђа „Метал- треиутно налазе у свом завшчају на придржавају уговора, радници нема-
                                   тскс" и оанивачу Радиичког универ- годишњем одмору. Састапку су при ју добар смештај а порвд тога врло
                                   зитета и дипломираном инжењеру суство!вала четрдесет и два радника, често из непознатих разлога им се
                                   Милосаву Друловићу, генералиом ди затим председник Скулштине опш- закида од зараде. Интересантно је
                                   ректору ИндустриЈе „14. окгобар". тине Брус Ива;н Кљајић, дироктор да се радници који раде у Западпој
                                    У име радиог колектива Рздјпич- За-вода за запошљавање у Крушев- Немачкој нису уопште жалили на
                                   ког универвитета Повеље је предао цу Алексаигдар Башић и директор услогас рада и зараде, па оу се чак
                                   награђани-ма дирактор ове институ- Коморцијалне баике у Брусу Стевшг веома похвално изразили о бризи
                                   ције Света Љубисављевић, исиичући Макаимовић. Циљ састанка био јс која се у oiuoj зомљи води о њмма.
                                   у својој пригодној чсститки висок да сс уоче проблеми с којима се
                                   допринос и значајан личии аигажман суочавају наши радници у иностран        Љ. БАЛТИЋ
                                   добитиика на подручју образовања
                                   одраслих у крушовачкој општини.
                                   Ово признање постаје традициомал-
                                   по и убудуће he се додељивати про-
                                   светним и друштвеним рздницимд,
                                   ко-ји остваре изузетно В|родне ства-
                                   .ралачке резултате у овој области
                                   друштвеиог деловаља.          iiPETOJim м јмкдг
                                    Овој пријатпој свечаиости у сали
                                   хогела „Европа" присуствовао је и
                                   велики број друштвено — политич-
                                   ких, културних и прооветних радни-   - ШАЖА ЗА НАГРАГО
                                   ка, као и представници власти и
                                   ДРУШТваНО — ПОЛИТИЧ1К1ИХ м тгмгт-rvn-
   1   2   3   4   5   6