Page 10 - Pobeda 1972
P. 10

ДЕЖУРНЕ АПОТЕКЕ:
                                                         Од 14 — 20 „Биљана”, Доситејева бр. 1
                                                         Апотеке „Кедровић” и „Биљана”, раде преко целог дана
                                                       од 7 до 20 часова. Ноћно дежурство почиње, после 20 часова,
                                                       а завршава се наредног дана.
    С краја на нрај града
                                                         БИОСКОПИ:
                                                         „Крушевац” у 17,30 и 29.00 часова
    НОВИ МЛЕЧНИ РЕСТОРАН „БРАНКА ПЕРИШИТА"                                14-16 „Тим револвераша”, премијера, италијански вестерн
                                                       17-19 „Црвепи гусар”, премијсра, СЛД, авантуристички
                                                       20-23 „Велика авапгура скарамуша”, премпјера, италијански
                                                         авантуристички
     У новопзграћеним трговачким   Насупрот овоме, цемента и ке- улици број 14. И поред брзе ин-     „Европа” у 17,30 и 26,00 часова
    зградама Пијачне управе у Ули- рампчких производа за сада нема  тервепције професионалне ватро-
    ци Веце Корчагика у Крушсвцу, у довољним количинама. То се                     14-16 „До последњс капп крви”, премијера италијаски вестерн
    Млинско предузеће „Бранко Псри- посебно односи на цемент, јер, све гасне јединице из Крушевца и  17-19 „Цсна осветс,, реприза, СЛД, вестерн
    шић” је отворило нов млечни ре- одпремљене количине распродају  ватрогасаца Индустријс „14. окто-  20-23 „Звали су је скакавац”, прсмијера, СЛД, драма
    сторан. Y новоотвореном објекту се всома брзо. Цигле, монта —
    грађани ће моћи да се снабдеју опеке и црепа има, али у малим ко бар” и „Милојс Закић", које су      Дом синдиката” у 17 и 20.00 часова
    свим врстама пецива, млечним личинама.             локализовале пожар, па овој сга-  14-16 „Четири командоса за Норвсшку”, рсприза, итал. ратнн
    производима и безалкохолним пи-                                   17-19 „Витсз Буридан” рсириза, пемачки, авантуристички
    ћима.                Годишњи одмор        мбеној згради је потпуно изгорео  20-23 ,’Ватрени караваи”, репрпза, САД, вестерн
     Радове на овом објекту изводи-                 кров.
    ло је Грађевинско предузсће „Ни-     на кредит
    шава” из Ниша, а вредност ра-
    дова је око 330.000 дпиара. Новац                 Штета од пожара се цени ца
    су обезбедили „Браико Перишић”  Туристичка агенција „Ферту- 10.000 динара, а узрок је непозпат.
    и Пијачна управа.        рист” из Крушсвца, ове сезоне                    fstlgDllA! |^ј1Ж]®[Нј[Мј[а]®[А: '
                     организује годишње одморе уз ве-
                     ома повољне услове. Наиме, сви
     Адаптира се прода-       заинтересовапи могу летовати пре Погинуо ударивши
                     ко ове оргапизације на кредит.                      ДОБИЛИ СИНА:       мпла Симић, медицинска сестра11
      вница „Копаоник“       Пре поласка се уплаћује 30 посто                                 Томислав Миловановић, саобра-
                     од одређене суме комплетног пан-    у приколицу        Славица, домаћица и Љубодраг ћајпи техпичар; Крстина Phct®1
                     сиока, а остатак у 3-6 рате ио по-               Митровић, радник; Јованка, лабо- кројачка радпица и Миломир МИ'
     Ових дана се врши адаптација вратку са летовања.                       рант и Велимир Боровчанин, во- лосавл>евић, официр ЈНА; МилаН'
    продавнице  колонијалне робе   Места за летовање на мору још  Слободан Николић, грађевински  зач; Славица, домађица и Југослав ка, Симоповић, домаћица и Мир0-
    „Копаоник”, која се налази у Ули- увек има од 20. јула. Хотелскп сме               Милошевић, пољопривредник; Љи- слав Обрадовић, радник; Сунчин3
    ци Веце Корчагина. Радове изво- штај имају Улцињ, Петровац ua  инжењер из Бивоља, прошлог че-  љана, домаћица и Радован Блажић, Стојковић, мсдицински техничар1'
    ди крушевачко Стамбено предузс- Мору, Бечићи, Херцег Нови, Дуб- твртка је настрадао у саобраћај-  свештеник; Станица, домаћица и Велибор Бпрић, машински ИНЖ^
    ће, а вредност радова износи око ровник, Сутоморе, Будва, Бол на кој несрећи. До овога је дошло Вукомир Милутиновић, машин- њер; Мпрјапа Вукојевић, дома№
    75.000 динара.          Брачу, Сућурај на Хвару, Трогир  око 2 часа ујутру, пошто је Сло-  бравар; Светлана, домаћица и Бра- ца н Милорад Милојевић, трговин- .
     Новац је обезбедило Трговин- и Тиват. Цена диевног пансиона                  ниславСтојановић, радник; Душа- ски радник; Гордана Ракић, до»|а'
     ско предузеће „Крушевац” иа ве- се крећс од 85 до 155 динара. бодап возилом „Застава 750” кру-  нка, домаћица и Станислав Цеса-
     лико и мало, а продазница ће по-  Цена приватног смештаја се  шевачке регистрације ударио у  рец, радник; Милица, домаћица и
     чети да ради током идуће недеље. крсће од 60 до 75 дииара, а слобо- паркирану приколпцу у Улицп Ју- Сава Дачић, радник; Добрила, до-
                     дних места има у Херцст Новом, гословенске народпе армнје.   маћица и Мнлутин Кнежевић, нас-
                     Оребићу, Корчули, Сућурају, Бо. у,                тавник; Нада, домаћица и Мирко
     Гвожђа има-керамк-       Башким Водама, Каштелу и Изо-   Претпоставља сс да је пострада-  Прибановић, електричар; Мила,
                     ли.                               домаћица и Витомир Ивић, пољо-
     чких произвида нема                       ли Николић всћ иа лицу места  привредник; Верица, учитељица н
                      I\p iм aiia.iucuiu чка    остао мртав да су кола у којима Милован Гочманац, учитељ; Ради-
                                                     ца, домаћица и Милнвоје Спасоје-
                                     је био била добро затворена. Тако,
      На стовариштима грађсвинског       хронака        због пребрзе вожње и немарности  вић, пољопривредник; Благородна,
     материјала Трговинског предузећа                                 службеник и Ратко Весковић, ма-
     „Равниште” из Крушсвца, ових да-                 овај познати фудбалер „Борца” из шински техничар; Миљојка, дома-
     на има довољно гвожђа свих ди-                  Бивоља изгубио је живот.    ћица и Светислав Максимовић,
     мензија. Иако је сезона грађевин- Пожар у Топлмчиној                      радник;...
     ских радова у пуном јеку, испо-                           С. РАКИН
     ручиоци редовно шаљу одређене        улици                            ДОБИАИ КНЕРКУ:
     — потребне количине. Како смо
     ббавештепи, нсма бојазни да у   Прошлог четвртка око један час                 Слободанка, технички цртач и Три
     предстојећем периоду иеће бити после поноћи избио је велики по-  ,,11обедн1г‘ водич       фко Симић, лекар; Наташа, дома-
     довољно гвожђа.         жар у Крушевцу у Топличиној                   ћица и Драган Станојевић, служ-
                                                      беник- Драгица, домаћица и Петар
                                                      Николић, радник; Јелеиа, домаћи-
                                                      ца и Градимир Лазаревић, столар;
                                      Кошуље од синтетике и пупли-
                                                      Миломирка, домаћица и Радослав
                                     на по цени од 52 до 71 динар у Нирић, пољопривредник; Марија,
                                     свим величинама продаје продав- радница и Живојин Стефановић, БРАНИСЛАВКА АЛЕКСИН, CAV'
                                     ница „Беко” у Улици Мирка То-  радник; Радмила, домаћица и Ни-  ЖБЕНИК И НЕНАД ЈАНКОВИ11
                                                      кола Миловановић, радник; ...       ЕЛЕКТРИЧАР
                                     мића.
            ВРТИ СЕ У НРП
                                            * * *           ДОБИЛИ ДВА СИНЛ:      ћица и Милосав Миленковић, Ц
                                                                      јач; Буја Кресоја, професор и Ц.
                                                       Живана, домаћица и Обрад Ми-
        Честа је слика ових дана  њачка  Бања. Туристи — пу-   Опрема за камповање и море                   тар Дупић, студент; Божинка
       за време Свечаности слободе  тнику,  који се упутио у   има у Робној кући „Бетекс”. Ша-  ленковић, радпик; ...      вановић, домаћица и Зоран ћ°' а
       да се на-улици сретне иро-  ова два места, или пак, на   тори за четири особе се продају                 вић, металостругар; Славииа ћ,и.
       лазник са питањем: „Где је  другу страну, неће бити све-                      СКЛОПИЛИ БРЛК:      чевић , трговинска радница и
       Слободиште”!... „Археолош-  једно а да не обиђе и посе-   по цеии од 911,25 динара, лежаје-                мислав Драгомило, електроте^
       ки парк”!... Оваква и њима  ти позната крушевачка зна-   ви 243,60, руски лежајеви 157, ду-  Браниславка Алексић, службе-  чар; Душанка Васиљсвић,
       слична питања су током це-  мења из далеке прошло-     шеци од 137 —- 186, а сто и две ница и Ненад Јанковић, електри-  iii 1ца и Слободан Гвозденовип, -
       ле туристичке сезоке. Кру-  сти. Пошто сигурно не поз-   столице на склапање коштају 632 чар; Раденка Смиљковић, медицин  талостругар; Јелпца Цветков
       шевац све више израста у   наје Крушевац упитаће не-                    ска сестра и Мирослав Петровић,  медицинска ссстра и Драган *4
       леп и модеран град, а самим  ког где се калази жељено    дииара.             машински инжењер; Данијела Ра-  ровић, електромехапичар; g
       тим туризму у овом подру-  место. Уколико наиђе на                     довић, домаћица и Мирослав Ми-  Борђевић, хемијски техиич:ар f.
       чју се поклања све више   праву особу добиће и прави          * * *        лојевић, Т. В. механичар; Ружица Драгиша Максимовић, теХ” . je-
        пажње.           одговор. Дешава се, међу-                    Анђелковић, студент и Бранко То-  Анђелка Обрадовић, економск
        Међутим, туристи су често  тим, сасвим другачије. Оби-   Y продавници „Самоизбор" која мић, хемијски лаборант; Милица  хпичар и Добривоје Лапчсвип,
        разочарани по одласку из  чпо су одговори нетачни, а   се налази у Улици Мирка Томи-  Трпчевић, радница и Мирослав   зач; Гордана Пауновић, слу
        Крушевца. Све лепоте које  то наЈчешће од младих тако                    Миљковић, механичар; Љиљаиа цик и Слободан Лекић, суД1!Ј
        има овај град нису им би-  да том човеку неће ни мало    ha, можете наћи велики избор  Анђелковић, трговинска радница
        ле доступне или су им пак  бити пријатио ако после бес-   свиле за хаљине по цени од 31-34 и Стево Радић, подофицир ЈНА;       УМРЛИ:
        недовољно објашњепе. Не-  потребне шетње види да је    динара. Има је у разним дезе- Славица Рутић, телефониста и Ди-
                                                                                   . (47);
        ма, наиме, људи, у овом слу  превареи.           нима.              митрије Јанковић, возач; Светлана Живорад Вељковић, радник; Уд);
        чају туристичких водича, ко-  Намеће се заиста потрсоа                   Миленковић, лабароториски техни Станко Попадић, пензионер, 4(i-
        ји би све праве пријатеље  за два или више туристичка                    чар и Слободан Керкез, професор; Христипа Костантиновић, А° (1ђ,
        града под Багдалом поново  водича. Даиас има много           * * *        Светлана Филиповић, ученица и ца, (78); Добривоје Атанаско
        позвали. Таква ситуација  младих незапослених којима                    Зоран Стојаповић, трговински ра- пољопривредник, (72); Радив°Ј jjji
        траје већ поодавно. Томе се  би ово добродошло да у ле-    Мушке сандале ио цени од дник; Милија Радосављевић, дома- вановић, пензионер, (77); Љ
        и не придаје значајнија па-  тњим месецима зараде неки   69,50 — 96,10 динара продаје про- ћица и Микаило Поповић, керами- Маринковић, дете, (2);..-
        жња, јер се сматра да је Кру  динар. О томе би трсбало                   чар; Марија Рок, службепик и То-
        шевац још увек мали град да  да се побрипе и крушсвачки  давница обуће „Планика” која се                         Дука PAJKOBHf’
        би морао да има и туристи-  Завод за запошљавање, а не   налази на Тргу Октобарске рево-  мислав Алексић, службеник; Рад-
        чке водиче. Y овом случају  би било наодмет ни Омлади-
        то не мора да буде тако.  нској радној задрузи, која    луције. Има их у свим величипа-
        Обзиром, да сви пролазници  је недавно основана. Сигур-   ма.
        не остају дуго у Крушевцу,  ио је да би се оваквим поте-                    Нови претплатници 5По&еДе‘
        али за тај кратак период  зом нешто корисно постигло.
        времена њих треба убеди-   Решило би се у првом реду
        ти да им и идуће годиг.е сле-  материјално стањс пеког сту-                   стичу право на ОссплатнУ
        дује достојапствени одмор.  дента или ученика пли мла-    Купаће гаћице за децу од 2 до 5
         Крушевац је за време ле-  дог интелектуалца — соци-
        Т1ве туристичке сезоне и гла i јално угроженог. Y сваком  година, продаје продавница „За-    жељу Радио Нрумлев1да У
        вна раскрсница за позната  случају штете ке би било.
         летовалишта, као што су у                  натпром” која се налази у згради     емисијл »Од cpu* сгрнУ
         првом реду Јастребац и Вр-       Славко PAKHR     Палате правде. Цена им је 26 ди-
                                       нара, а има их разних дезена.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15