Page 2 - Pobeda 1972
P. 2

Са Слободишта о Слободишту


    BATPE КОЈЕ СЕ НИКАДА НЕ ГАСЕ


     Ватре у Слободишту угашене су традиција Свечаности слободе са-  Вукосава Џудовић, домаћица нз
    ових дана по осми пут. Лзуди с\ мо је потврла да су људи једно- Ниша:
    долазили, пратили представе са лу душно прихватили ово јединстве-  „Слободиште ми се свиђа и као
    жним поштован>см и одлазили за- но ходочашће.          споменик и као место где л>уди
    довољпи кућама. Долазили су и                   у овако великом броју могу да
    када су тмурии облаци претили   Светлана Кнежевнћ, члач ансам- виде добре представе.
    кшпом, враћали се покисли куНа-
    ма и опет долазили да одају пошту  бла Народног позорпшта у Сара-
    онима који су дали животе на мес јеву:              Јованка Стефановић, зубни аси-
    ту где сс данас налази Слободиш-                 стент:
    те. Л>уди о Слободишту говоре са  „Импресионирали су мс младо-
    пуно пажн>е и љубави, тако да чо ст, ватре, пространост... Све ово  „Слободиште је дивно, прелста-
    вск одлази са уверењем да ватре i оси у себи <начсн>е слободе и пу- ве су квалнтетне, атмосфера вео-
    које су упаљене у Слободишту тра ног припадања њој. Публика је ша ма приска и пријатна. Када би пре
    јно горе у њима.         ренолика и можда то даје снеци- воз био мало боље организован
                    фичан гон предстаза.ма у Слободи- на Слоболишту би било много ви-
                     шту.              ше старијих људи.
     Александар Мићнћ, члан ансамб
    ла Народног позоришта у Сараје-                   Биљана Мишић, инжењер агро-
    ву:                Станко Томић, официр:     номије из Београда:
     „Овде сам други пут. И сала сам  „Слободиште јс један ол рспре  „Мада сам у Крушевцу била ви
    пуно узбуђен, као и на првом сус- зентативних објеката подигнутих me пута, сада први пут да видим
    рету са крушсвачком публиком.  у зпак сећања на оне који су уг- С гободиште, овако, „у живо”. И-
    Са посебним пијетето.м, на овако                 лејно решење споменика мн се до-
    дивном месту тако доброј, много-  радили своје жпвоте у слободу ко  пада, а садржина Свечаности сло
    бројној публици желео сам и ве- ју данас и.мамо. Споменик је лепо  боде нагони ме да о свсму ономе
    черас да се поклоним.      урађен и на његовом одржавању  што је било јуче и што лолази
                                     с'тра много више размишљам.
                                     Програм Свечаностп бно ie заним
                                     љив оно што сам овде вчдела би-
                                     ло ie узбудљиво и луховго всо.ма
                                     богато.
                                      Бранислав Мићић, студеит еко-
                                     номије:
                                      „На Слободишту са.м сваке го-
                                     лине, о \ паљења првих ватпи. Због
                                     недостатка впемена нисам могао
                                     ла пратим све предстзве али сам
                                     се тоулио ла проведем бап јсдно
                                     всче крај прометејских и партизан
                                     скпх ватри.
                                     Слободиште као споменик делу-  ЛУЧОНОШЕ                   Томислав РаичевиИ
                                     ic импресивно својом монументал-
                                     ношћу задивљује и са тако број-
                                     ном публиком јединствен ie v све Сплита. Вечерас сам дошла да ви- споменику и свечаиости на њему-
                                     tv. Из године v годигу интересова  дим завршну представу која је Сигуран сам да смо моји друговИ
                                     ње за Свечаности слободе расте. већ бнла одложена, али осим завр- и ја слободарску ватру на првиМ
                                     Можла ie ове голинс посста била шне речи нисам иишга више впде- Свечаностима слободе носили сз
                                     нешто мања. а узрокс т-^ба тр->- ла. На Слободишту сам бнла и мпого внше одлучности, сигурнос
                                     жити v лошем времену. Можла ie  претходних година и оснозна иде ти и — љубави.
                                     ове голине избор био нсшто сла-  ја Споменика веома је интересан-
                                     биш нсго претходне, али трсба сва  тка, пре свега због специфичног  Раденко Ранђеловић, пољопри!
                                     како похвалити изврсне Сарајлије. евоцирања успомена на радољубе  редник, из Шогоља:
                                                     страдале у овом, последњем рату.
    ПАРТИЗАНСКЕ ВЛТРЕ CY ОСВЕТЛјАВАЛЕ СЛОБОДИШТЕ V           Славица Дашић, ученица:                     Доле крај Завода, где је дана‘
            ВРЕ.МЕ СВЕЧАНОСТИ СЛОБОДЕ                             Мира Всљковић, службеник:   Слободиште, стрељан је јуна 1941
                                      „Ових дана, због логпег впсме-                 годипе, и мој брат. Баш због тога
     Јосип Пејаковић, члан ансамбла млади Крушевљани морали би да  на, нисам могла да видим најбоље  „Ове године због обимних посло а и због сви.х осталих, који су Ш
    Иародног позоришта у Сарајеву:  се више ангажују.        представе на Слободишту. Хтсла ва и неких других обавеза писам том месту нестали, то је за меш
     „Долазак на Слободиште за ме-  Свечакости слободе су свакако  сам и рођаке, које су ми дошле у видела веђину представа на Сло- свето место. Није то нешто гд'
                                     посету. да одведем ла виле npenv- бодишту. Ипак, драго ми је пгго греба да се само лелече, као Н>’
    не представља животни празник.  једна од највећих, ако не и пајве- ни амФитеатар под Багдалом, али сам вечерас овде међу хумкама, нашем сеоском гробљу, всћ неигп
    Сви они који су икада посумњали  ћа културна манифестација ове вр па жалост. r.ehv моћи да им по- међу људима који су дошли, да много веће, узвишеније, дублЛ
    V будућност тсагра по по.чратку са                кажем Слободиште у својој пуној одају пошту палим родољубима.  Продире у људско срце. ДубокС
    Слободишта још више верују у сте у нашој зсмљи. Представе су   величини.
    н>ега. Публика ј дивпа и своју пр- сваке 1одине све боље и боље, а и                                мпого дубоко...      'i
    ву професионалну улогу играо са.м  публика бројни.м присуством то  Лч’љана С.ојановић, ученица из  Миодраг Јовановић, машински
    прошле године, на овом месту. Та-                 Сплита:             инжсњср:             Драги Младеновић, радник
    да, после представе нисам могао  потврђује. Слободиште је још јед-                                 Трмчара:          ’
    да задржим сузе. Осмогодишња на потврда братства и јединства.   „Ових дана допутовала сам из  „За представу „Јастра” дуго смо
                                                     се припремали. На жалост ни сч-  Слободиште је велика ствар.
                                                     ноћ нн вечерас немамо cpche са ни ми се да нчје њега осећала 6i
                                                     времсном. Покушаћемо  поиово, се јсдиа велика празнина. За мч
                      ПРИ ЛИ КЕ                           највероваткије почетком септем- не јс незаборавап трснутак каА-
                    L• .■ ■____________ '                       бра.               голубови пр.хну у пебо. Дуго кр>
                                                                      же изнад Слободишта онако сл*-
                                                      Зоран Миљковић, стоматодог:  бодни, па човск зажели слобоА-
                                                                      сваком живом створу.    у
      За слабе псма места у Партнји                                 му протеклих година потврднле су  Милан Миљковић, пољопрнврс
                                                      „Слободиште и свечаиости иа њс
                                                     да су нашле своје место у наше.м
                                                     граду. Најбоља потврда овога је  ник, из Витошевца:     1'
                                                     и свс бројнија посета зеленим ам  На свих осам свечаности на С/
        Општински комитет Савеза комуниста у      Гледано по старосној структури који су   фптеатрима. Сматрам да су у при  бодишту идох до сада из овог М®
      Крушсвцу на једној од седница имао је на    то чланови који напуштају Савез комуннста,   премању програма ове године тре
      дневном реду тачку: „Обим и појавни обли-   запажа се да је највећи број оних измећу 35  бали да уложе мало више труда. забаченог Витошевца. Пораним 1Г
      ци напуштања чланства Савеза комуниста у    и 40 година. И то оних који имају десет па   Иначе организација на Слободи- порадим, по нешто на парцелаМе
                                                     шту је боља него претходних го- иа се запутим, правац КрушсвР],
      огпптинској организацији”. За последњу годи-  и више година партијског стажа.                         Не могу а да не будсм на Слобј.
      ну дана Савез комуниста је напустило 463                           дина.              дншту. То ме подмлађује, освеиф
      члана. Од овог броја 162 је искључено, 141 са-  Узроци њиховог напуштања чланства мо-     Чини ми се да лучоноше више ва, вссели.          у
      мовољно је напустило чланство а 160* је ски-  гу да се траже само у нереалним прсдпостав-  нс ирилазе својим дужкостима са
      нуто са евиденције. Овакво стање оправдано   кама. Да ли је то време када бни не могу да  пуно дужне пажње према самом        Слободан MAPKOBIIf
      је забринуло чланове општинског партијског   прате развој Савеза комуписта и друштва и
      форума, тим пре што јс тендепција напушта-   да се трансформишу у личности које могу да
      н>а чланства Савеза комуниста настављена ис-  схвате садашњу политику Савеза комуниста
      тим темпом и у 1971. години, као што је то   или је по среди нешто друго? Било како би-                             К У П Ц И ------------- ----------------------------------------------------------------------------- -
      било и у 1970. години.             ло, ово је зрело доба када се од чланова мо-
                              же очекивати велики друштвено-политички до-
        Највећи ироценат оних који напуштају    прннос.
      члаиство Савеза комуниста су радници. Мали
                                Има чланова Савсза комуниста који су
      је проценат из редова службеника, а није за-  постали чланови због личних ингерсса. Када        СВЕ МАЊЕ НЕПИСМЕНИ^
      бележен случај да је чланство напустио и не-
      ки руководилац. Ово наводи да се каже, да   су увидели да не могу олако да остваре за-
      је њихов утицај код одлучивања као и могу-   планиране циљеве, враћају партијске књижи-    Захваљујућп напорима којс ула- ким прсдузећпма, ПољопривредН
      ћности утицаја на рад партијских организа-   це, али при том не износећи праве мотиве
      ција слаб и мали. Ако се има у“ виду, а то   напуштања Савеза комуниста. Добро је што    же основна скола „Купачки пар- задрузи у Купцима и купачкој ћј
      увек мора да се има, да је Савсз комуниста   такви чланови напуштају Савсз комуниста.    тизапп” у Купцима из годинс у го- шти. Настава сс изводи ио nftr
       идејно водећа снага и главни иницијатор ак-  За њих и није било места у редовима кому   дину свс је мањи број неписме- граму прсдвиђш.ом за ову врс(г
       ција радничке класс, тренутно стањс мора оз-  ниста.                    них у купачком крају.      школовања, а и стручно је засту
       биљно да забрине.    >. што ■   ’. хо
                                Све ово намеће обавезу да се повећа ак-
       нрво урадити, морала би, да се створи боља   тивност рада у основним организацијама Са-   И ове као и ранијих годипа око  пљена из свпх предмета. Пр<у
       клима демократичности у одлучивању у са-    веза комдниста и огранцима, а не само у фо-  380 ученика завршило је четврту  оцени и расположењу кандидД|Р
       моуправним оргапизацијама и у основним ор-   румима. Не треба заборавити ни то, да се по-  годину односио осми разред шко-  предпоставља се да he се идуће
       ганизацијама Савеза комуниста. Истина, при-  већаном активношћу рада чланства у оспов-                   дппе удвостручити број полаз^
       меном уставних амандмана  двадесет један,   ним организацијама развијају бољи мсђуљуд-  ле за основно образовање одрас-
       двадесет два и двадесет три, многе неправил-  ски односи, постиже се већа дисциплина и ис-  лих. Скоро толико их јс завршило  ка, и на тај начин неписменост и-
       ности у радним колсктивима hc сс огклони-   кључује се могућност утицаја неформалних   трећу годину ове школе а наста-  се свести па најмању меру.
                                                                      овоме су апгажоване и све друу
       ти којс су до сада иначс умногоме доприно-   група и критизера.              виће и четврту наредне годинс. твено — политичке организаи11^
       силе да један број комуниста напушта члан-
       ство.                                 Мина БЕКРИН      Међу онима који похађају ово у купачком крају.
                                                      ванредно школовање највише је
                                                      радника запослених у крушевач-          Д. ТРИШПР
     ПОБЕДА                                                                     Петак, 14. јул 1'1
   1   2   3   4   5   6   7