Page 3 - Pobeda 1972
P. 3

ПОСЛЕ ПОВЕЋАЊД ЦЕНА МЕСУ

                                 ДРУГИМА МЕСО, А НАМА НИ КОСКЕ!


    Више баиана v Нрушешв-                          Кланична и конзервна индустрија .Агроекспорт*1 незадовољна новом


       нови неспооазуми!                         повишииом и тражи још 3 дннара по кило^раму за јунеће месо са
                                        костима, односно 5 динара за свињско. Крушенаи ociaje без 1ажне
                                        животне намирнице
   У Крушевцу тренутно noc;iyiy три багкарске
   организације. Сукоб између Крушевачке и Југо          Савет за привреду Скупштине продаји на велико и мало остале ског 4.8 одсто. Уствари ова повс-
   словенске извозно кредитне банке. Коме припа-        општинс Крушевац усвојио је пре су под непосредном друштвеном ћања у просеку представљају по-
                                  длог Мећуопштинског завода да контролом цена које he спроводи- већање од 3 одсто колико је про-
   дају депозити Међукомуналног занода sa запо         се повећају цене неких врста ме- ти општине према блнжпм мери- писи.ма дозвољено.
   шљавање? Неопходно је наћи права решења.           са. По томе Крушевљаин he у бу- лима, критеријумима и условима  Поставља се питање ла ли he
                                  дуће јунеће месо куповати по 21, које одреди Република, односно и порсл овог повећања грал под
                                  уместо досадашњих 20 динара. Це аутономна покрајина. Истовреме- Багда \ом би ги с     м ^во љ-
                                  на свињском и живинском месу но је донета одлука да се ц . ним количш.ама свежег и кзали-
     На последњој седници Клуба привреде неколико дирек-
   тора крушевачких предузећа изјавило је да више неће  при-  повећана је за само 50 пара.   свежег меса могу једиио повећа- гстно! меса Је р прс која
                                   Предузећа која сиабдевају грал тн до 3 одсто, оснм аутоиомних се баве снаблевањсм кажу ла по
   мати нове раднике, иако за то има потребе: било да се  ради  свежнм месо.м захтевала су пове- покрајииа. Поред тога речено је овим ценама нису \ могућности
   о новим машинама или пуштању у рад нових фабрика   које  ћање неких категорија меса. Пре- да општина може да одреди це- ла продају месо. Клан1 чн; и кон-
   претпостављају и нова упошљавања. Паметни су били       ма подацима из захтева   повс- ну свежем мссу зависно од набав- icpnna индустрија „Агроекспорт”,
   они који су и досада држали затворене капнје. Њи.ма      ћање цена и откупиим цеиа.ма жи- не цсне живе стокс.      па пример. тражи\а је ла се јуне-
   може пребацитн да су прммалн преко везе или на другн недо-  ве стоке, произилази да су откуп-                he месо повећа   :4.
   звол>еи начин, — било је, примера ради, ie\i:o миш.\>сн>е које  ие цене несумњиво брзо расле. Изпршно већс јс такође потвр-  на 23 динара.
   се чуло па ово.м скупу. Директорп о којима је реч ово су из-                 дило да у промету свих врста и             iacna. Yko-
   рекли у извесној л>утњи, о томе се иису изјашњавали њиховн     ЗАХТЕВИ ВЕЛИКИ, А     категорија меса општине могу да            >антовао да
   колективн, нису разговарали органи управљања нити има так-    МОГУННОСТИ MAAE. .      одобре повећање цена у        неко
   вих одлука, па се ова претња, највероватније, и nehe оствари-
   ти. Али то сада н иије најважиије.               Кол јуиади, на пример, то пове-
     Питан>е је: откуд такав став у крушевачкој комуни у    ћање изиоси 40 одсто, односно ол
   којој радни колективи сваке године запошљавају по хиљаду   10.50 линара (цена у јуну прош-
   ипо до две хиљаде радника, које су, заправо, прихватиле оба-  ле године) повећана је на 15, а за-
    везу према Општннској скупштини да годишње приме по пет   тим 14,50 дш.ара. Повећање код
   ироцената новоупослених. Откуда, на крају, такве изјаве у   говеди и телали за клање такође
   години када се остварује Самоунравни споразум о запошљава-  је велико. Говеда се продај\ . уме-
   h>V и V овој области уводи ред?                сто ранијих 8,50 по 10,50 динара,
      Ако оставимо по страни оне днрекгоре најеђене збо! ка-  што је за око 23 олсто више. Це-
   зни које јс Координационо тело за запошљавање изрекло њи-   на телади је чак порасла за преко
   ховим предузећима, реч је, говорећи отворено, о неспоразуми-  30 одсто. Од 12,50 на 15 линара.
    ма који су створени доласком других банака у град под Баг-   Полумасне и масне  свигће са
    далом. Као што се зна сада у Крушевцу поред домаће нос.\\ ју  6.50 па 8. а потом па 8,50 динара,
    још и Југословснска извозно кредитиа, Београдска и Југобанка.  лок је цена живине порасла за
    Сукоб је, тренутно, избио између Крушевачке и Извозно кре-  око 15 одсто.
    дитнс банке, али је сигурно да he несугласица бити и измеђ\  Све ово утицало је да снабдева-
    других.
      Како је дошло до неспоразума? Међукомуналнн завод за   гим грал би имао ловољне колн-
    запошл>авање више Hehe своје депозите (паре) држатн у Кру-  чине свежег    То повећање
    шевачкој већ у Извозно кредитној банци из Београда. То је   кол јунећег меса требало је ла
    одлука органа управљања Завода, а уследила је због то«ч што  износн од 20 на 24 днг.ара, а сви-
    им Је ова институцнја понудила боље услове. Клуб привреде   њског од 17,50 на 23 лгшара. Жи-   СНАБДЕВАЧИ ТВРДЕ, ЦЕНЕ ЈОШ УЈЗЕК НЕЕКОНОМИЧНЕ,
    је о овоме расправљао, али иије доиео коначну одлуку пошго  винско, које се бар за сада нај-      ПА IiE ПРОДАВНИЦЕ БИТИ СВЕ ПРАЗНИЈЕ!
    сагласности није било. Неколико директора, углавном члаиова  више употребљава, коштало би 17,
    Извршног одбора Крушевачке банке, управо после гога је из-  а раније 15,50 динара.
    јавило да неће примати нове ралнике.              Као разлог за већи пораст цена  до 3 одсто. V оквиру овог просе- снабдевачи, ако иродају месо по
      Можда несугласица и сукоба има (може се радити о нн-   свињског меса од пораста откун-   могуће је дозволити већи про- овим ценама. iiehe стварати губи-
    тересима комуне, предузећа, група илн појединаца) али је са-  них цена живих свиња наводи се  ценат повећања појединих врста тке, што је по њиховом мишл>ењу
   i свим извесно да ово није пут да се они реше! Такав став при-  цена масти која је за више ол 35  меса у зависности од набавних це- сигурно, — 42.000 становника Кру-
    вредника ће напротив, овакво стање само погоршати.      одсто нижа ол откупне цене сви-  на, економског положаја снабде- шевца, који годпшње користе 17
      Y крушевачкој комуни, то је добро позиато. ло краја   ња. Значи, ова разлика је требало  вача, снабдевеиости тржишта, као килограма меса ио једном станов-
    средњерочног периода у нове фабрике hc бити инвестирано    ла се покрије вишо.м цеиом све- и од тога колико he повећање це- нику ocrahe без ose важве живо-
   I око милијарду ипо динара, у привреди је тренутно запослено  жег меса.            на утицати на животни стандард.  тне намирниис.
   I око двадесет хиљада радника, али је, ипак, још три ипо хиља-  Међутим, како су цене свих вр-  Међуопштински завол за цеие
   I де без посла — половииа су школоваии младићн и девојке.    ста производа и услуга биле мак- иа oci ову ових мерила, захгева ор  Савез he, ппаче, о  свсму овоме
   I Ако ни због чега другог — због њих би гребало иалазити пра-  симпране савезним прописима. ни- ганизација, навике потрошача,   1озна1Н одборннке  Општинске
   I ва решења.                          је било могућности за њихову про као и обрачунатог повећања у            Савеза кому-
      ~Ако to не може да учини Клуб привреде (можда то и     мену. Захтевн снабдевачких орга- просеку од 3 одсто, код свих кате-         ки савез и
    киЈе његов посао) то морају урадити друштвено политичке ор  низација нису разматрани.    горија меса лошао је ло полага-
   I ганизациЈе комуне и органи управљања у предузећима. Јер су   Извршно nehe СР Србије је сре-  ка да у укупној потрошњи све- друге лруштвено — политичке ор-
   I оии и најодговорнији за даљи развој општине н радних орга-  дииом јуна донело одлуку о допу-                 ганизације. Уколнко они нешто
   I низациЈа.                           ии Одлуке о максимирању цена  ствују са преко 80 одсто: јунеће хитно не предузму. а гребало би,
                       М. ИВ.АНОВИБ       свих врста производа и услуга.  37. свињско 19, а живпнеко 24 од- „Лгроекспорт” he продавати своје
                                   Према томе, цене свежег меса у                  нроизводе дрггим иолручјнма, а
                                                     На основу тога сачињен је пре-  Кпсшев.мане nehe бити ни ко-
                                                    ллог о повећању цена. односно
   ИзИидустрије „14. октобар'                                                    ске.
                                                    предложено је повећање јуисћег
                                                    меса за 5, свињског 2,8 и жпвин-      Љубиша МАРКОВИН
   У трећем тромесечју

                                                    за успешно изведене радове    нзра.зилн су јавн\ захвалност „Ок
                                                                    гобарцима' за квалететно решсње
                                                    трећој фази познагс скопске
   производња 170 милиона                                      ментаре „Vcje”, која ланас има  транспоргнн.х путева, јер су тран-
                                                                    спортнс траке постављене у лу-
                                                    капацитсте за производњу милион
                                                           гона це.мента годи- жини од пет километара! На кра-
                                                     cro
                                                           највећа југословен-  ју су представиици цементаре из-
                                                    ска фабрика за производњу це-   разили жељу да се и у иарсдним
    Док се на једној страни сумира-   „Рудиапа” и „Мапншопро- ском тржишту пласирано око
   IV полугодишњи резултаги, који мета , закључен је уговор за из- љаду ваљака, типа МВ-6П.    Приликом педавиог пушгања у подухвати.ма поново сретну са
   CV по свему рекордни, у крушсва- воз у Пољску двадесет трактора                рад овог значајног привредног об- „Октобарцима .
   чкој Индустрији „14. октобар” ин- ТГ-170.             Октобарии“ иа одмору      јекта Максдоније и i-аше земље,
    тен.зивно се ради на реализацији                                 прелсгавници скопске цементаре        Здравко КОСТИН
    ЗДдатака предвиђепих у периоду  Обавеза према пољском купцу     у Чехословачкој
    јули — септембар.       извршиће се до краја ове године,
    V овом тромесечју. како нас је  а вредпост аранжмаиа износи пре-                Брус
    обавестио директор Сектора про-  ко милион долара.        Тридессг радника крушсвачкс
    изводње Љубомир Стевановић, оче                 Иидустрије нол>опривредних и гра
    KVje се реализација задатака у  Проширује се сарадња са    ђевинских машипа „14. октобар”,
    вредиости од око 170 милиона дн-                од 15-31. августа, провешће годи-  Сарадња                вене
    нара. Сва производња покривсна    Индонежанима       шњн одмор у позпатом чехослова-
    Је утоворима, како ол домаћих та-                чком летовалишту и спортском
    ко и иностраних купаца. Посебно                 центру Пец, на плапини Крконо-
    CV интересантнн послови који hc  V Индонезијн боравн гснерални ши.                звезде" и ,А„усјанне“
    S« радити за Грчку и Индонези-  директор Индустрије „14. окто-  V исто вре.ме,, триде
    JV. а ту су и неки послови који су  бар”, пиж. Радосав Новаковић, ра-  ка из чехословачког предузеНа
    V Фази уговарања.        ди наставка разговора о пословио  „Славострој” провешће
                    — техничкој сарадњи и коопсраци
    Како је овај период и највишс јн са познатом индонежанском  одмор у Сутомору.         Конфекиија „Црвена звезда   су нм у просторијама фабрике пу-
    На удару за коришћење годишњег фабрнком „Барата”, у Сурабаји.  Ра.змена радника за      Крушевца за производе лечје, жс- тем модне ревнје показаии асор-
    °Дмора, лобром организацијом ра                 одмор између „14. октобра” и                   тимани производног плана.
    Аа учињено је све да се ннстали  Измсђу „14. октобра” и „Барате”  „Славостроја” отвара могућност н кл>учила ie са фабриком „Брусја-  Овом прилнком Драгаи Карајо-
    Раги капацитети у што већој мс одвија се виШегодишња веома ус-  за пословно — технпчку сарадн.у нка” \ Брусу уговор о куповини вић, комерцијални дирекгор пре-
    Ри користе.           псшна сарадња на прои.зводњи   на релацији планоза производње, целокупно! асортимана брусјан- д\ зећа „Црвсиа звезда” је рекао:
                    моторних ваљака, пошто су „Ок-  пошто два колектива пмају и не- книих произвола за јесен и зиму   Из.мећу „Црвсне звезде и фа-
                    гобаоци” иг \онежанском партне-                  1972 1973 године у врелности од брике „Брусјанка" \ Брусу већ
     Трактори за Пољску      ру устлпили лиценцу. а сала су у  кс сродне послове.                       лужс времспа постој i добра по-
                    току разговори да се у Индонези-                 око 20.000 динара.
                                                     Реализован је н- договор ог.их словна сарадња. Из гоАине у годњ
     Крушевачка Индустрија пол>о- ји производе и друге машине из    Похвала из Сковља      двсју ралних оргагизација, те су i.y га се сарадња повећава, о че-
    “Ривредних и грађевинскнх манш- производног програма „14. октоб-                 пословође ii3 четрдесет продавии- му i-ајбоље сведочи .зак \>учењс
    ”а „14. октобар", ових дана, закл>у                               ца нрелузећа „Ирвспа звсзда” из уговора о куповини целокупног
    чила je још један извозни араи-                  Монтерима и лругим радницима  разних градова широм Србије за асортимана         зиму
    «ман. Посредством познатих бе-  Заједничким напорима два пар- крушевачке Инлустрије „14. окго- време седмој\лских празника по- 1972 '1973 године.
    огРадских извозио — увозннх ку- тнера, до сада је на индонежан- бар" упућено је јавно признање сетили фабрику „Брусјанка гдс            A>. БАЛТИН
    Петак, 14. јуЛ 1972.                                                           з ТГОБЕАА
   1   2   3   4   5   6   7   8