Page 4 - Pobeda 1972
P. 4

Венеричме болести у крушевачком крају у порасту CIVJ                       Новости из Радио Нрушевца    ЈЕДИНИ AEK - ХИТНА АНЦИЈА                                           КРЕНУЛА „БАШТА

                                                          ВЕСЕЛИХ КАКТУСА*

          Нова „офанзива" сифилиса мора бити заустављена! Оштре мере
          за сузбијање проституције. Заједничке акције Службе унутра-
                                                      V иовој ирогрг ■:. ::<>ј iiicmii, иро- л.е иоказујс број приспелих писа-
          шњих послова, Санитарне инспекције, заравствених радника и              грам Радио Крушепца јс дежи ;ia ма i:i адресу „Баште веселих как-
          Центра за социјални рад-предуслов за ефикасне превентивне                    ГОМ ир<
          и куративие мере                                                     - За почетак је добро — каже
                                                                     Гадомир Кркић. Настојаћемо дау-
                                                                      дућ,- уведсмо join неке новине
     Опаке полне болести сифилис и  Затраг         нреду-         радпим оргапп-                  i.oje hc, падам се, наши слушао®
    гонореја просто харају иоследњих                 зациЈа.ма.                            гоило по.чдравгп и. По броју теле-
    година крушевачки.м краје.м. На- у свим здравствеппм станицама  Ова превентивна мера прслузи-                 фонских позива приспелих првог
    гли пораст сифилиса забележен је да обавезно шаљу на испитивања маће се и у сви.м стационарним    ирогресивне  MV3IIKC.  ,'a;ia и броју писама, мислим да
    нарочито је у прошлој години. На у кожно-веиерични лиснанзер све                           п садр   h. .io успсти. Наиме, нама је жела
    кожно — венерично.м одељењу лс- папнјенте ia које се објекгпвно дручју Ко.муналног завода Круше- ;               да у овој емисији презенгирамо
    чено је 84 новооболелих од све- nocv.MH.a ла бол\ ју ол венеричцих вац, где he се поред уобичајених               м. niKv која сада највпше заокуп-
    жег сифилиса док је 1966. било са-                рутинскпх анализа крви узимати     Мелодије iaci упл.снс у ,\>ује младе људе. Колико пемо у
    мо 5 оболелих од ове болести. Ме-  Спроводиће се честе ванредне  обавезно и крв на васерман.      ахом хигови са позпагих гоме успеги врсмс he показати.
    ђутим то није укупан број оболе-  контроле свих приватних и дру-  V акцију ће бити, поред по.мену-
    лих, њих је далеко више. Из ле-  штвених кафана, и сва здравстве- тих служби, укључени и Општин-                 Нема cvMii.e, да he овај вредни
    карске праксе је позкато да се  но сумњива лпца биће принудно ско јавно тужилаштво и Онпгпш-   у комиознцију         тандем Кркић — Радоичић заиста
                                                                         ,lcp. некпм изменама и до-
    сваки четврти оболели легално ле  подвргнута лекарској контроли. ски суд који he предузимати одго-               vciie i ii. Јср, неким изменама и ait
    чи док се остали лече илегално  Посебно оштре мере и честе кон- варајуће санкционе мере према                  пупама ова емисија he нмати ре-
    или се уопште не лече. Претпос-  троле биће предузете по кућама лици.ма која директно доприносе  Водител. емиснјс Раломир Kp-  довно своју екнпу слушалаца, ко-
    тавља се да поред 84 регистрова-  за које се зна да илегално точе ширењу заразних болести.    ih п п.егов првп помагач Владп јп hc својим предлозима учинити
    них има још 240 оболелих од сифи-  алкохолна пића. За ефикасно спро                               да иостапе најслушапија мебу мла
    лиса за које се зваиично незна. По  воћење ових мера предвиђене су  Оваква широка акција и превен-               дим љубитељима прогресивне му-
    новну појаву и нагло ширење за-  ригорозне санкције за лица која  тивне мере билс су свакако потре- вол.ии.
    разних полних болести лекари об-  се не придржавају забрана точе-  бне и ранијс, али сада опе су не- веома                    С. РАКИВ
    јашњавају постојањем неконтро-  ња алкохола или пак избегава-  опходне. То је једини начин да
    лисане проституције, које има у  ју коптролу. Казне he изрицати  се отклоне извори зара.зе и спре-
    знатном ооиму у крушевачком  по хитно.м поступку општински су-  чи нова „офанзива" сифилиса и    Нова плоча Продукције Радио Крушевца?
    крају.                             донекле санира један од највећих
                    дија за прекршаје који ће бити  људских порока — проституција,
     Легла проституције су приватне  посебно ангажован у те сврхе. које нажалост има а .за чију су
    кафане, илегалне точионице алко- Једна од нових превентивних ме- појаву прави узроци заиста необ-
    хола и тајне „куће љубави”.   ра која he бити уведена биће оба- јашњиви.
     Забриљава]'ући пораст венери-  везно узимање крви i-.a васерман
    чних болести и проституције у на- свих радника приликом системат-   Александар НЕЈКОВИН
    шем крају достигао је размере ко-
    је ниуком случају не изазивају  Александровац
    спокојство већ неспокојство и оз-
    биљна размишљања здравствених
    и социјалних радника.
     Свеопшта широка акција свих   БОЉИ ПУТЕВИ
    служби и организација које се
    баве овим проблемо.м.
     O овој перманентној опасности
    недавно је расправљао i.a својој     ВИШЕ УДЕСА
    седници и Савет за здравство Ску-
    пштине општине Крушевац. Том
    приликом усвојен је предлог посе-
    бних мера за сузбијање ширења   Y општини Александровац у .за-  Због тога је на поседњој седни-
    сифилиса на подручју крушевачке дње време дошло је до наглог ра- ци Скупштине општине разматра-
    Општине. Енергичне мере које је звоја саобраћаја, локалног и трак- на информација о стању и проб- |
    предложио Секретаријат за ииспе- зитног. Овоме су допринели нови лемима саобраћаја и констатова- I
    кцијске послове СО Крушевац и асфалтни путеви који Жупу пове- но да треба предузети још енер- I
    здравствени радници Кожно — ве зују са Врњачком Бањом преко ичкије мере против несавесних во- I
    неричног одељења Медицинског Гоча и са Београдом преко Кру- зача, возача који возе под утица- 1
    цектра у Крушевцу синхронизова- шевца. На пословима модсрниза- јем алкохола, пепоштују саобра- I
    но ће спроводити Служба унутра- ције путне мреже пуно се ангажо- ћајне прописе и возе иеисправна
    шњих послова, Санитарна инспек-  вала Скупштина општине Алексан- моторна возила.
    ција СО Крушевац, Центар за со-  дровац, уведен је месни самодо-  Судија за прекршаје је у про-     Недавно је Продукција грамофопских плоча Радио Кру-
    цијални рад и сви здравствени ра-  принос у свим насељеним мести- теклом периоду казнио преко 350 I  шевца издала нову плочу Петра Грубића, на којој се нал“е
    дници на  подручју крушевачке  ма а свој допринос дале су радне лица новчаним казнама а некима   компоноване народне песме „Пријатеља нема” и „Читав жи-
     Општине.            организације као и Месне заједни- су одузимане возачке дозволе у  вот пропићу”. Композитор је Жарко Павловић — Вал>евац л
                     це. Y протеклом периоду на терито трајцљу од 30 — 60 дана као ван-  писац текста А. Савић. Плоча је сннмљена уз пратњу ансамола
     Y циљу ефикасног сузбијања  рији општине Александровац би- редие мере безбедности. Треба по-  Жарка Павловића — Ваљевца.
            _____ ______ _ ло је 116 саобраћајних иезгода, 21 менути и мандатне казне које су
     полно — венеричних болести, а                                      То је још један успех истакнутог интерпретатора нарид-
     посебно гонореје и сифилиса из-  повређено лице а 7 лица је изгу- изрицаке несавесним возачима.  не музике, Петра Грубића. Иначс, професионално се бави му-
     вршиће се здравствена кои.трола било живот. Материјална штета  Најопаснији пут за пешаке јс    зиком после великих успеха као певач аматер. Прву плочу сни-
     свих познатих и новооткривених је прилична и иноси преко 450.000 на релацији Александровац — Ви-  мио јс 1966. године за „Спортску књигу” која је продата у
     случајева.           динара.             тково гдс се углавном и догађају  преко 50.000 примерака. Хит са друге плоче снимљене за „Југо-
                                     саобраћајни удеси.         тон” „Покрај старе чесме” компоновао је Аца Степић, уз чији
                                      Донет је закључак да се у току   је апсамбл и снимљсна ова плоча.
                                     ове године прошири пут од Але-
                      OUHPIJSKI PLAMEN                            Даљу каријеру Пстар Грубић паставља са инструмента-
                                     ксандровца до предузсћа „Вино    листом и композитором, Жарком Павловићем — Ваљевцем. За
                     UJEDINJUJE SPORTASE SVETA    Жупа” који треба да буде широк    кратко време у великом тиражу продата је плоча са компо-
                                     преко 10 метара и имаће тротоаре   зицијом на „А” страни „Сад кад си туђа жена” а убрзо се на
                      —SVE NEKA ШЕВ1ШШЕ       са обс стране. Радови су у току   тржишту појављује и љихова нова плоча са новокомпонованим
                                     и до септембра месеца биће за-
                       PLAMEN GORENJE       вршеии. Перманентну опасност за   народним песмама „Ако си жељна туђих пољубаца” и „Чекам
                      koji nagraduje:        пешакс представљају аутобуске    те драга, знај”.
           šrca                         станице и стајалишта аутобуса,      На приредбама и фестивалима Петар Грубић постиже
                                     које су лоциране углавном иа рас-  запажене успехе. Например у Соко бањи на „Пссми СрбиЈе /1
         sportaša                         крскицама путева, па је зато од-   са песмом „Опет нам је стигла јесен рана” добио је прву на-
            za         ♦ 40 PUTOVANJA NA IZVOR     лучено да се на овим местима урс-  граду публике. Сазнали смо да је и учесник предстојећег фе-
          oiamen                         де паркинзи са настрешницама где   стивала новокомпоноване народие песме „Илиџа 72” и ла се
                     DVA NEUGAS4VA PLAMENK.     би се путници склонили од вре-   - нада успсху.
          OLIMPA          U GORENJE I NA OLiMP      меиских иепогода а уједно би ои-
                                      ли и безбеднији.
                                       По речима Милослава Byjiiha, на
                       ♦ televizor ui t>0|l,                      »■ео
                                      челника Одељења унутрашљих по-
                       ♦ kuhtnla1 gorenje      слова, саобраћајном васпитању мо-
                                      ра да се поклони пуиа пажља и    В А Ш
                                      сада је успостављеи контакт са
                       ♦ tetotrtaori,        свим осковним и средњим школа-
                       ♦ fritktori,         ма где ученици у слободним ча-
                                      совима као и за време појединих
                       t&tedniacl,
                                      наставних предмета изучавају са-       П а р а ћ и н
                                     . обраћајно васпитање.
                        domaćinstvo          Са новим мерама и бољим ре-    Ајсо сте кутхилм ваш лжст ,Лобеду', исецмте
                                      шењима верује се да ће се сма-   ов») ваграднм купои, аалешгге ва допмсгшцу “
                     IZVLAČENJE 15 iune.15 iuto,   I љити број саобраћајиих иезгода    вошалите na шнпу адресу. „Будућност* кз Па-
                           15eugu»tB 1     1 у Жупи.
                                                         раћина, осмгурала »ам ј« сваке ведељв ваипв
                                                Ј. ПЕЈЧИК    ваграда.
                           1972
                     OOSECITE KUPON.NALEPITE НА /  л                    Незлборавхте да  „БудуКвсст' n Параћива »
           srca ■       KARTU.OOGOVORITE NA PITA- /                      свом промзводиом  ■ кооаера.тавном аромлту
         dornaćica I       NJA.NAPISITE SVOJU AORE ■ /                      ■ма ■а.јвећм мзбор пронзжода.
                     SU 1 SVE POSALJITE U
          n za          GORENJE TGO                              У еважом броју ДЈоведо* вош следв&и мвградам
          plamen        63320VELENJE^                             кушт.
       gorenje!                                             IX коло
                                                        I награда: Ракић Јовица — Моравац — 18210 Житковац ..слл
                                                        П награда: Пламенко Р. Сандић, В. Мишића 198/1    11
                                                        Обреновац
       ТТОЂБЛ-Д                              ш                                          ЈУЛ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9