Page 5 - Pobeda 1972
P. 5

Забележено на „Морави 72“


                                 НЕМА МЕСТА ЗА СЕБИЧНЕ


   КОМЕ САУЖЕ                                „Да ли је то онај замишљани и најзад пронађени обл.ик

                                        у коме свет постаје колико мој, толико и твој у ohoj
                                        мери твој коллкс и мој . . ."

   ЗАКАЕТВЕ?                                                   (Из заборављеног дневника)
                                  Још ннсу збрани сви утисци о чврста обећања и поново сузе на Тако у недоглед. Ни најпедантни-
                                  прошлој с.мени, а већ је на акци-  растанку, лок су аутобуси тежили ји хрог.ичар, вероватно, nehe мо-
                                  ју „Морава" стигла трећа смена                  ћи да забележи све догодовшгине.
                                  састављена од средњошколске, сту  друму.
    0 социјалпим разликама, насталим богаћењем поједина-    дентске и радничке омладиие. Де                 Као: На крају с.мсне чланови Шта
   цанарачун туђсг рада, у послсдн.с времс доста сс дискутова-  војке и младићи из Загрсба, Л>уб-  Док све ово пишем сетпх сс, слу  ба морају бпти окупанн. То је всћ
   лоусвим друштвсно-политичким форумима у трстеничкој оп-    л.аие, Сарајева, Београда и Новог  чајно додуше, дпевнпка једне бри-  постао неписапи закон. А, закони
                                  Београда, Младеновца, Гроцке, Ва гадирке Папир, нервозно отргиут,
   штини. 0 томе се п дапас дискутујс — оштро алп неаргумен-   љева и Лазаревца настављају оно нашао сам пспред њеног павиљо-  се поштују н извршавају, уоста-
   товано, опширно али нсконкретпо.               нгго су започели њихови вршњаци на. Креоном је записала: „Дала лом. Или, на пзбору за мис '-!'! >
                                  из прошлих смена. Насеље у Лом- бпх све што имам и немам. Чини ћих папталоница, после одлуке жи
    Док одборнпци па ссдпнцама констатују да се Служба     ници препуно је будућих ударни- ми се да ни онда не бих дала све
   друштвеног књиговодства ослања па службс унутрашње кон-    ка, који су одлучили да својс фе што бих хтела да дам...” Потписа  рија, побсдница је хитро окупана
                                                                  у оближњи поточпћ. Кажу: да јој
   троле, које у овој општини постоје само у три радне органи-  pnje, уместо на планини или тамо нема. Није ни важан. Овде се по-  слава не удари у главу! Све је то
   зације (и те три су несфикасне), да јс неопходпо ојачати пн-  негде на мору, проведу на акцији, руке утсмељују у привидно хлад-  део акцнје, дсо младостн која не
   спекцијске службе и појачати сарадњу свпх органа гоњења,   где се младост и жуљсвима иска- не кубике или нско прекрши ку-  признаје утабане путе. Треба из-
                                                  ћни ред, иа масном фарбом испи-
                                  зује.
   појединци се и дал>с богате изигравајући законе, а радници   Иначе, стари акцијаши всле да ше део своје приче.       мислпти нешто ново.
   који живе искључиво од свог рада постају свс незадовољннјн  су први дани најтежи: Радн, па                   Подаци говоре да је акција про-
   и све више губе веру у наш политички систем.         ради, па жуљеви, трасери грлати  А, нова смена је стигла. Сви су  шле годике „изродила” око 500
                                  — вичу, команданти командују, већ један другом знапи. Тако јс нових чланова Савеза комуниста;
     Пре неколико година ова друштвепо-полптичка заједни-   председници бригадни самоуправ- то на акцији. И, када неко заслу- да је сваки другп прпкачио удар-
   Ца је чврсто била решила да стане на пут незакоппто.м богаће-  љају, иптеиданти добар део вре-
                                  мена проводе у кухињи. На другој
   Н>у. Основана је била комисија за испитивање порекла имови-  странн, има и оних који пису та-
   ие. Ова комисија јс радила само неколико дана па се растури-  ко сањарили о акцији. Устаје сс
   ла не обавивши посао. Јсдан од чланова компсијс, образлажу-  рано, дежурни су неумољиви, тра-
   ћизашто више не жели да буде њен члан, рекао је да је један  са чека, а иавиљон мора да буде
                                  уредан. Ту је насељски хигијени-
   домаћин у једном сслу прпредпо за члановс комисије праву   чар, а треоа биги у свему најоољи.
   гозбу и да после тога „пијс и.мало смисла испитивати човека  V почетку, све тешко иде, понеко
   откуд му две бачве випа кад уопште пема виноград”.      зажали за маминим колачима, ио-
                                  неко за девојком која га чека, та-
     Стало сс на становиште да псма мпого смпсла чспркати    мо негдс. А, и у насељу има дсво-
   по прошлости. Незваиично (и са резигпацпјом) ова заједница  јака. Кажу: На акцији сс рађају
   сепомирила са чињеницом да је нсзгодпо истраживати после-   иајјаче љубавн. Многи су то осе-
                                  тили. Наравио, бпло је и суза.
   Дице чији је узрок лсжао у ii>einш сопствсппм пропустима. Да-  — Овде се и ударнички плаче —
   час, међутим, она званично изјављује да „енергичпо трсба ста-  вели мн један бригадиста из иро-
   тинапут сваком нсзаконитом богаћењу, али нпкакве конкрет-   шле смене. Чак му ни име не за-
                                  писах.
   не мере не предузима.
                                   У прошлој смени у насељу „Мла-
     Према извсштају Службе друштвеног књиговодства, за     дост” у Сокобањи иоорагимише
                                  се две бригаде: загребачка и бе-
   последње две годинс 396 лица проневерило је 138 мнлпопа ста-  оградска. Носле брагпмљења насе-
   рих динара. Прошле године је по уговорима о дслу исплаћсно  ље је добило иову бригаду „Брат-
   77 милиона старих динара (то јс месечни лични доходак за 600  ство — јсдинство . Чак су и једно
   радника), а за употребу приватних кола плаћено је близу три  руководство изабралп. Две ватре
                                  стопилс су се у једну, иову, осми-
   И по милиона. Трошкови репрезентације радпих организација   шљенију.
   У прошлој години били су на нивоу мессчпог платног фонда    — Тако је морало бити. Млади
   предузећа које би нмало 500 радника, док су разни колективи  наша два града осетили су потре-
   Уступили радове приватним лицима у вредности 233 мнлиопа   бу да се збратиме, да добро и зло
                                  заједнички деле. Од две бригаде
   старих динара. Недавно је, са горчином, констатовапо да је  створили смо једну. Наши брат-  жи најстрожију казну. Не љути нпчку; да се сваки десетп вратио
                                                   се, човече. У тим тренима, очи у са дипломом у џепу; да је било
   један грађевински техничар прошле годипс далеко више зара-  ски односи трајаће дуго, као што  очи, доиосе се одлуке. Ваљда се највише деце радника. То кажу
                                  је и младост вечна — прича ми
   ђивао од гснералног директора „Петолетке”.                           кигде тако пажљиво не дискутује извешгаји.
                                  Дарко Јеленнћ, раг.ије командант  о сваком прекршају. Одлука мо-
     И ове године свс иде по старом. Зарицањпма се, изгледа,  загребачке „Маријан Бадел”.   ра битн одмерена. А, привилего-  Tpcha смеиа тврдоглаво војује
   ппшта не постиже.                        Ето, у Ломницн пред крај друго-  вагшх нсма.         са трасом, а иавече, наравио, иг-
                                  вања акцијашког, све бригаде сс                 рапка. И ту треба бптп најбољи.
                 Душап МИЛЕНКОВИН         побратпмише, такође. Дата су и   — Заволео сам акцнју. Ово ми  Јер, „ми смо нашој општини обе-
                                                   је осма по реду. Акција је непрс-  ћање дали...”
                                                   сушан извор и нешто више, што   Ирича сустиже причу. Ко he све
                                                   је немогуће објаснити. Тек, ево то у слова да преточи?
                                                   ме по други пут на „Морави” и   — Овде пема место за себнчие!
                                                   догодине ћу доћи, — говори ми
                                                                   — довикну ми један бригадист и
                                                   Милојко Гајнћ, Чађа су га звали.  изгубп се, негдс, у строју за ру-
                                                   Прсдводио је шабачку бригаду.  чак.
                                                   Био је омиљен мсђу својнма.    Ето, г.аслова, помислих.
        УСПЕХ У ГОАИНИ ЈУБИЛЕЈА                                 И, тако редом. Нова имсна, но-  Стварно: Нема места за себичне!
                                                   ви догађајн, нова сс прича снује.        М. КРАГОВИГк
                                                   Омладикци у Брусу
     Када је велико прекоморав  централу. Сада мн је п рад    За Бошковићево радпо ме-
    ско село Бошњане добило ау   много олакшан. Зато им се   сто везане су често и поје-
    томатску телефонску центра                  дине непријатности — дола-   Акцијом решавају проблеме
    лу, многе су похвале упуће-  ја пуиом мером реванширам.   зак телеграма где треба да
    не на име Миливоја Бошко-                   се саопшти тужсна вест. Али,
    вића, управника поште. На-                  он увек саопштава уз изве-
    име, његовим ангажовањем                   сну утеху која је у том тре-   Већ више месеци млади Бруса   Y њима ће се налазити диско —
    као и осталих људи у селу                   нутку итекако потребна.    испољавају пезадовољство када се клуб, чајна кухиња, просторија
    адаптирана јс стара зграда                   — V години мога јубилеја   помсну њихове просторије где се за стони фудбал и просторија ки-
    У веома модериу и монтира                   — прича даљс — свакако да
    на аутоматска телефонска                                   окупљају и започињу своје акци- но клуба.
    Централа.                           ми је најдража награда ауто  је. Садашње просторије су у ве-
                                   матска телефонска цеитрала                    Упоредо са радним акцијама на
     Поред својих свакодневних                  са двадесетак бројева. Y пре  ома лошем стању. Под је пропао,  уређењу диско клуба који носн
    обавеза на послу, то јест на                 дстојећсм псриоду бнће их   а приликом киша са таванице опа-  име популарпе смисије радио —
    радном месту, овог четрдесе                                 да малтер и има доста влагс.  Крушевца „Леди Анабсл Ли”, мла-
    тогодишњег човека интересу                  више. Самим тнм и саопшта
    ЈУ и привлаче и друге акти-                  вање препорука биће доступ    На интервенцију младих који дп су се латили још једиог теш-
    вности. Међутим, рад на при                  није. Амбицпозни су и вред-  су заинтересовани за новс просто- ког посла. Наиме, ових даиа изво-
    Јему и препоруци пошиљки                   ни ови људи и сигурап сам   рпје, Дом културе јс изашао у де радне акције на спортскњм те-
    не обавља тако добро нико                                  сусрет н дозволпо младпма да ко- рснима Гимназије и осковне шко-
    као Миливоје Бошковић —                    да ћу им рсдовно пружати    ристс три просторије у сутерену ле гдс изводе припрсмне радове
    свакодневно говорс мешта-                   своју подршку.
    ни.                                             старе основне школе гдс се нала- за асфалтирање терена. Овим ак-
                                    То би било укратко свс о                   цијама младн вишеструко пома-
     — Петнаест година радим                   човеку који је заволео „ту-  зе и њиховс просторије.     жу Гимпазијн и основној школи
    у поштанској служби — ка-                   ђе” село више него своје.    Млади су прихватили ово рсше-  а и показују да се добровољним
    же Бошковић. Радио сам у                   Успеси других га радују пс-  ње и одмах почсли добровољним  радним акцијама може уштедети
    свом родном Нићевцу, али                   то као своји. Амбициозност   радним акцпјама да реповирају  доста повца.
    овде у овом селу такорећи     МИЛИВОЈЕ БОШКОВИН     на послу му помаже да и    новс просторије и реше јсдпо од
    сам се одомаћио. Људи ми                                   важиих пигања. До сада је изве-
                                                                    Ове акције су само почетак у
    У томе много помажу. На њн                  мештапи њега заволе. Често   дено вишс радпих акцпја, просто- нпзу којима ће млади Бруса по-
    хову иницијативу и уз моју   ЈБпхове молбе око телеграма  кажу да је он створен за свој
    пуну подршку решили смо    и телефонских позива не че-  познв.             рнје су очишћске, уводи се све- кушати да потврде себе п да па-
    један велики проблем — до-   кају дуго.                          тло тако да се очекује да за неко-  ђу своје место у изградњп неко-
                                                                   лико важних објеката.
    били аутоматску телефоиску                            С. Р.   лико дана просторије буду завр-
                                                   шене.                           Ј. Г.

                                                                       в ТГОБНЛ.А
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10