Page 8 - Pobeda 1972
P. 8

1

       КУЛТУРА * ОБРАЗОВАЊЕ * УМЕТНОСТ * КУЛТУРА » ОБРАЗОВАЊЕ * УМЕТНОСТ     У Станишинцима                           За будуће студенте


     ОТВОРЕНО ДЕЧЈЕ                              ЕЛЕНГРОТЕХНИЧНИ: Ш МА МЕСГЛ 31H


     ЛЕТОВАЛИШТЕ


                                      Капацитети Електротехпичког испит he се обавити 5, 6 и 7. сси- огека „Свсгозар Марковић" опре-
                                     факултета у Београду су до сада тембра а квалпфикациопп исппт м.мена богатом стручном литера-
     Прошлог уторка, на празник посредш,- дечју заштиту Града Бе- редовно оили мали да приме све 8. и 9. септембра.        туром.
     Дан борца, у Станишинцима у ограда 3,5 милиона и Фонд за со- оне који су желели да се упишу   Студије трају четирп годинс   Они.ма који се буду определпли
    присуству многобројних гостију цијалну заштиту Града Београда на прву годину студија. Ове годи- или оса.м семсс гра а уз коикрстан за овај факултет ирепоручујемо
    отворен је суперлуксузан објекат око 2,2 милиона динара.    не Факултет може да упише 300 рад, вежбе и предавања факул- де гаљне припреме у току лета за
    Управе дечјих летовалишта и опо-  Од посеоног значаја је и чиње- редовнпх и исто толико ванред- тет сс може завршптп у року пли квалификациони и иријемни ис-
                                     ни.х студената. Конкурс је всп ра- за пет и ио година колики је нро- niri ia које постоје програми обја-
                                     списан, бројке за појсдине одсеке сек сгудирања на овом факу \ гсгу. пл>снп па огласиој табли Факулте-
                                     су већ коначне. Наиме, постоји  Факултсч се налази на Булевару та или се могу добити у Секрета-
                                     три одсека: Одсек за електрогику Рсволуцијс бр. 73 у Бограду, нма рп јат у Факултета.
                                     ће уписати 110, Енергетски одсек своје чнтаоницс, библиогеку а у
                                     105 и одсек за техничку фи.зику близинп је упиг.. р.зитстска бпблп-       Ј. ГОЛУБОВИК
                                     85 студената.
                                      На конкурс сс мргу пријавити
                                     ученици који су завршили гимпа-
                                     зију, одговарајућу четворогодиш-
                                     њу стручиу школу, школу за ква-
                                     лификоване радиикс и лнца која
                                     немају назначену снрему али ко-
                                     ја су радила у струци иајмање
                                     четири годш.с. Ова лица полажу
                                     прпјемни исшгг из Матсматнке,
                                     Физике и Српскохрватског јс.зи-
                                     ка па тек опда са осталим канди-
                                    датима полажу квалификациоии
                                     испит из Фи.зике и Матс.матикс.
                                     Приликом копкурисања обаве.за
                                    је кандидата да назначи и одсек
                                    који жели да студира п евенту-
          ЛЕПОТИЦА НА ПЛАНИНИ — ЛЕТОВАЛИШТЕ V         ални други одсек уколико не буде
                СТАНИШИНЦИМА               примљен на онај који јс жслео.
                                     Носиоци Вуковс награде нс по-
    равилишта Града Београда. Прису ница што ће у овом објекту би-
    тне госте поздравио је директор ти запошљено око 20 радника из  лажу квалификациопн испит већ
    Управе дечјих летовалишта и опо- овог врло сиромашног села, а се уписују одмах по прпјави на
    равилишта, професор Радивоје Је- створиће се и веће могућкости да конкурс. Сви осталп кандидати
    фтић. Свечаном отварању су при- пољопривредни произвођачи своје  полажу квалификацнонп испит.
    суствовали председник СО Врња-  производе могу продавати овде и
    чка Бања Богољуб Вуковић, секре-                 Пријавс па копкурс се подносе
    тар ОК СК Нада Цветковић и пре-  у Врњачкој Бањи.        Секретаријату факултста од 25. ав-  ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕИТАР: МНОГИ СВРШЕНИ УЧЕНИЦИ
    дседник ССРН Врњачка Бања Дра-         Н. РЛДУЛОВИН   густа до 4. септсмбра, пријемки       ОТИНИ НЕ ИА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
    гослав Јовановић.
                                                                          ____ __ *
     Овај изванредно леп објекат на-  У сепима варвзринске општине —               —— ———
    стао је адаптацијом постојећег ко-
    ји је изгледао врло сиромашно у
    погледу кватитета смештаја и оп-
    реме. Реконструкцијом, адаптаци-      Књига постаје све дражи гпст
    јом и доградњом објекта у Стани-
    шинцима — капацитст је повећап
    са 110 на 245 места. Захваљујући
    потпуном урећењу објекта и уво-  Жеље и планови да се села у кав други часопис били су пепри- новим књигама и часописима, а мим тим активиран је рад месни*
                                                     најзапаженија активност је била за.једница у овим местима на обе-
                    општини Варварин претворе у кул ступачни. Народна библиотека у
    ђењу централног грејања обезбе-  турне центре постепено се оства- Варварину је зато прошле године на упису нових чланова и стица- збеђивању просторија у домов®13
    ђује се рад летовалишта током це-  РУЈУ-            највише пажње посветила отвара-  њу сарадника. Највредније из ове културе. Меспа зајсдница у БоШ'
    ле године и боравак за око 3000  До прошле године мештанима њу библиотека и читаопица по се  акције је рад на отварању библи- њапу је, на примср, реновираЛ’
    деце.              неколико села књига или било ка- лима. У тој акцији обогаћена је отеке у Обрежу и Бошњану. Са- две просторије у Дому културе 1
                                                                      дала их па бесплатно и трајно
     Поред миоштва рекреативних                                                    ришћење. Y овој акцији је окре
    активности у раду летовалишта ће                  Време садашње                          чен хол, прозори застакљени 11
                                                                      прекривени завесама, тако да А?'
    бити присутка и рекреативна нас-                                                  пас Дом културе у овом селу Aa^
    тава у природи ,у току јесени и                                                  праву слику културне институ®1'
    пролећа, коју радо користе бео-                                                  је. Y Дому је смештена и гадер11'
                                                                      ја наивних уметника Маскара
     градске школе и са задовољством                                                  Бошњана. Стварањем услова 3
     долазе у ово планинско место.          Успех~„виза“ за упис                               рад наиваца сликара омогуће1’
     Средства од око 5,7 милиона ди-                                                 им j’e организовање удружене И3
                                                                      ложбе сликара.
     нара обезбедили су: Фонд за не-
                                                                       Активност Месне заЈ‘еднице 0“
                         Већ више година приликом уписа учени-  ове године, већ ће она важити и код свих бу-  режа у овом послу дала је нсТ
                       ка у средње школе постоји недоумица којим  дућих уписа ученика у средње школе.       рсзултатс. Поред отварања од^
                       основцима дати преимућство за упис у сред-   Добро је што су одборници Општинске     ња Библиотеке помогао је и „жУ
                       ње школе: да ли се искључиво руководити   скупштине Крушевац били категорични ишто    ски рубин” из Крушевца нао»
                       постигнутим успехом ученика у основној шко-  су коначно прекинули једну дилему. Поједи-   ком витрина у вредпости 3.50СI AL
                        ли или узимати у обзир и друге чиниоце.   ни замерају да је овако категорична одлука   нара. Библиотека има око
                        Под тим „другим чиниоцима” обично се ми-  Општинске скупштине сечење Гордијевог чво-    књига, углавном нових. На краЈ-
                        сли на социјално стање ученика, место стано-  ра без већег улажења у суштину свих чини-   прошле годнне имала је више од
                        вања, па чак и из које је кандидат општине. лаца н деликатности посла приликом одлучи-   200 чланова са близу 5.000 читаШ
                         Недоумица се појавила и ове године. Она  вања код уписа основаца у средње школе.     публикација.
                        је кроз материјал Секретаријата за привред-  При томе се најчешће помиње узнмање у об-    Ове године библиотека највИ^
                        ни и друштвени развој Скупштине општине   зир социјалног стања ученика и деце из гра-
                        Крушевац дошла и до одборника. Y том ма-  да. Каже се да се баш из тих средина у нај-   ради на повсћању фонда кнШ1^
                        теријалу се каже да се приликом уписа уче-  више случајева регрутују малолетни престу-   Предвиђено је да се набави
                        ника у августу у крушевачке средње школе  пници, па би требало, макар и мимо одређе-    500 наслова научно популарн®
                        приоритет да ученицима из града. Истина, то  них норми укључити у школовање и тако их    друштвено-политичке литератуР®
                        се образлаже чињеницом да се у јуну из се-  спасити улице. Одборници, бар већина њих,   50 свезака приручника за инф®Ј|
                        ла уписало у средње школе 75 одсто основа-  а и добар део социолога и педагога, мисли   мативну службу. Поред тога »
                        ца. Y том материјалу даље се каже да ће 303  другачије. Они сматрају да би таква пракса  блиотекс ћс бити опремљене са ®
                        ученика остати неуписано у средње школе,  довела до још већих поремећаја код слаби-    ше од 1.000 књига из књижевнос
                        јер за њих, једноставно, неће бити места. Од-  јих ученика из одређених средина, јер би до-  за одрасле.
                        борницима je остало да се углавном одлуче  ста рано стекли утисак, а то је донекле и та-   Млади нису заборављени.
                        из којих средина и по каквим мерилима тре-  чио, да их друштво по сваку цену афирмише   250 наслова из књижевности за А
                        ба да буду тих 303 ученика.         и да ће то чинити и доцније без обзира на
                          Учињено је оно што се до сада није де-  резултате рада. Када одрасту и постану ствар  цу, сматра се, биће довољно А
                        сило. Одборници су упутили више замерки   ни произвођачи видеће да је ипак само свој    млади заволс књигу.
                        информацији Секретаријата за привредни и  учинак једино мерило успеха у животу. И та-    Народпа библиотека у
                         друштвени развој. Поред тога што ту инфор-  да настаје велика празнина, велики јаз изме-  ну са своји.м одсљењпма у
                         мацију није разматрао Савет за школство Оп-  ђу онога што су они мислили и што је ства-  жу и Бошњапу посебно ће РаА".3.
                         штинске скупштине, одборнике је још више  путеви воде на — странпутицу!          на прикупљању књига за ствар
                         наљутио предлог да се приоритет уписа уче-  рни живот. Тај јаз је тешко премостити и сви  ње Завичајпе библиотеке.
                         ника у средње школе да деци из одређених    Ти који тако мисле су у већини. И зато
                         средина. Информација је враћена да је прво  је сигурно да ће одлука Општинске скупшти-    Y овим селима, иначе, бибМ1*
                         размотри Савет за школство уз једногласну  не бити спроведена у живот. То је, уствари,   теке су посталс други дом меИ1
                         препоруку одборника да убудуће једино ме-  одлука да је рад, успех у раду, главно мери-
                         рило буде показан успех ученика у основној ло вредности човека. Још од његовог раног    на. Поред њиве и својпх кућа 0
                         школи. И то током свих осам година! Препо-  детињства.                   се најчешћс окупљај’у у овим КУ
                         рука одборника не односи се само за упис              П. ПЕТРОВИП      турним установама.
        МИЛ>А БОРБЕВИК: ЦРТЕЖ                                                             Љ. MAPKOBfifi

       ПОВНД.Д
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13