Page 9 - Pobeda 1972
P. 9

Хуморескл
    Хумана аки,ија за иример                                     Дрспутина Минића    Повод овом нисму је једиа акци- ра, која је на крај моста постав- лу Србије. Међутим, рибокрадица
    јаодкојеје највише користи има љена попречно на коловоз и при- у последње време има све ви-
    ла једна старица. Реч је, наиме, чвршћена закивцима за доњи део те. Користећи сушни период и ма
    о Роски Миловановић, из Бивоља моста.            лу воду на разне начине уништа-
    код Крушевца.          Зуб времена и велики саобраћај вају кедужни животињски свет.
                   који се одвија преко овога моста Рибе се уништавају разним сред-
    Социјалистички Савез села Биво-  (саобраћај теретних возила за по- ствима и на разне начине. Најчеш-
    ља и остале друштвено — поли-  требе ШИК-а „Црвена застава”, ће тровањем, динамитима, одво-
    тичке организације па својој заје-  Хемијско — гумарске ипдустрије дом воде у други правац и боде-    Злашна
    дничкој седкици донели су одлу-  „Милоје Закић”, Гарнизона, саоб жима.
    ку да су Роски Миловановић мај-  раћај иутпичких возила, аутобуса
    ци палог борца уведе вода у ку-  и запреге) сасвим су унпштнли  Иако постоји чувар риболова на
    ћу. Учешће у овој акцији   главе закивака. Они су сада нза  релацији од Разбојне до Крушев-
         .
             ___
    . .
    су узели Социјалистички i савез шли са површине пода моста n о-  ца, „врсне” ловокрадице успевају
    (приложио је 460 дипара) Спор-  пасно прете возачима.     на овај иедозвољени начии да ло-       рибица
    тско друштво „Борац” са 400 по-  Из дана у дан плоча се све ви-  ве рибу. Ово озбиљно забрињава
    вих динара и удружењс резерв-  ше подижс тако да једног дана  пуноправне риболовце, који сати-
    них офицнра и иодофнцира Биво-  заиста може бити велика опасност  ма седе поред реке, а често оста-
    ља са 250 дипара. Акцији је при-  за возила која саобраћају овнм пу  ну празких руку. Док се риба ни-
    ступио и члан Социјалистичког са-  тем. Надлежне и одговорне орга-  је масовно уништавала они су и-  Лука и Буда били су први суседи. Заједно су се играли
    веза Неиад Митић, који јој је до  низације за одржавање путева н  мали прилично добар улов, али  као деца, заједно касније ишли у школу и, некако у исто вре-
    везао песак и извсо неке радове.  објеката н.а н.има не би требало  ових дана није редак случај да  ме се запослили и оженили. Била би то једна од безброј сли-
    Вредност ових радова је око 1.110  да превиде ову опасност „у пово-  се кући врате празних руку. чнпх прича, да Лука иије нагло почео да се богати. Саградио
    динара.            ју”, јер последице могу бити ог-                   је велелспну кућу, купио најлуксузнији ауто и почео, са поро-
                   ромне.              Уколико се надлежни органи ие   дицом да одлази на летовања, искључиво у иностранство.
     Роска Миловановић је веома за                позабаве сузбијањем овог крими-
    хвална партијској организацији      Живорад МАРКОВИН   иала, постоји бојазан да једног      Буда је био марљив радник у свом предузећу. Говорили
                          НОВИ БРАЧИН
    која је била покретач у сарадњи                дана риба у Расини уопште не бу-   су му: Будо ово је твоје предузеће, радничко. Судбина свнх
    са осталим друштвено — политич-                де. На овај начик се уништавају   нас је у твојим рукама, тојест у рукама радника. И Буда је
    ким организацијама. Ово је први               крупнс рибе и млађ па долази до
    пут да се после низа година помо- Пример који        потпуног истребљења.         радио.
    гло овој жени.                               Драгомир ТРИШИ1Г       Додуше, копкало га је то, што Лука такође од једне пла-
          Мита НЕНАДИГ1 треба следити                    ВИТАНОВАЦ     те живн далеко боље од њега. Чуо је он од многих људи да
             БИВОЉЕ                                      је Лука „мућкарош”, да прима мито, поткрада предузеће...
                                                      али никако није .могао да поверује у „те измншљотнне”. Једно-
                    Y селу Витошевцу у ражаљској  Помо1нимо              га дана, баш када се питао како да отплати последњи кредит,
    Докле без базема?       општини, при Основној школи                     срете Луку и упита га:
                   „Моша Пијаде” радило је прошле  олимииЈца
                   и ове године одељење за основно                      — Побратиме, молим те реци ми како састављаш крај са
     Ко зна колико пута до сада спо-  образовање одраслих. Ове године,                крајем? Како си успео да саградиш толику кућу, да пошаљеш
    мињан је базеи за купање. Ради  такође је радило и одељење чет  Једном ,не тако давно, у вашем  сина на студије и још му купиш ауто, да обиђет цео свет... ?
    се, наиме, о непостојању базена у  врте годнне са око 25 полазника. цењеном лнсту, чији сам претпла
    Крушевцу.           Скоро сви полазници су са успе- тник, прочнтао сам једно писмо      — Пошто си ми добар друг, одаћу ти тајну — осмехну
                   хом завршили започето школова- нашег радника из једног града у   се Лука лукаво. — Уоблнжњој реци живи једна златна рибица.
     Не бих желео да протествујем, ње. А полазници су углавном ом- Немачкој. . Да подсетим, извесни  Ја, с времена на време, пођем на пецање, ухватим је и она ми,
    али када једно село са једва хи- ладинци — пољопривредници ко- друг, не - сећам се како се зове,  увек испуни две до три жеље. Ето, у томе је моја тајна.
    љаду становпика, можда и мање, ји нису завршили основну школу желео је да покрене акцију при-
    има јсдан веом леп и прикладан или су из кеких других разлога купљања добровољних нрилога у      Чувши то, Буда иије имао времена ни да се захвали при-
    базсн, онда се не трсба уструча- прекинули даље школовање.  новцу за Драгољуба Стаменкови-   јатељу. Отрчао  је у град и од последње уштеђевине купио пе-
    вати и рећи да је ово наша немар  Средства за рад овог одељења ћа из Доњег Катуна, учесника у  цачки прибор.  Жени је, преко рамена добацио да ништа не
    i.oct. Зар, Брезовица i недалско од обезбедила је републпчка заједни- преношењу Олимпијске бакље  брине и да ће, најзад и они бити богати и одјурио на реку.
    Стопање може да нма  базсн за ку ца образовања. Свакако је за пох- 1936. године, како би Дракче при         док је дрхтавом руком придржавао штап.
    пање, а град са 42.000 I становника валу ова акција, јер је иницијати суствовао овогодпшњим Олимпиј-  Буљио је у воду
    не може?            ва потекла од самих полазника, а ским играма у Минхену.       Време je пролазило a  он г.ије ухватио ни обичну рибу а камо-
                    у томе их јс помогао сам колек-  Ја се придружујем овој акцијп   ли златну.
     Предлажем да Ваш  и наш лист тив школе. V прошлој школској и желео би да је прихвате сви о-      Изненада, нешто је јако затегло конац и Буда избезум-
    „Победа” покрене акцију за изг- години раднло је одељење трећег ни који знају шта је кад човск  љен тргну штап на коме се закопрца једна повелика ,штука.
    радњу базена у Крушевцу. Уједпо разреда за основпо образовање од нешто воли. Јер, истини за вољу,  „Није златна” помисли он „али можда је то она права”.
    би Ваш задагак био да сва овак раслих, а са успехом је претходни Дракче, писало је у репортажи у
    ва писма и предлоге објављујете разред завршило 20 полазника. И вашем листу, толико воли спорт-    И заиста штука проговори чистим људским гласом.
    како би се акција што пре спровс- материјално добро обезбеђена, и- ске манифестације да просто не   — Добри човече, пусти ме натраг у воду и испунићу ти
    ла у дело.           поред тога што школа није баш може да замисли живот без њих.    три жеље.
            Бранко ТАСИН  мала је разумевање за овакве ак- То је, чини ми се довољно да се     Пресрећан Буда издеклемова три жеље, баци рибу у во-
            КРУШЕВАЦ    ције и пружала је пуну подршку. овом човеку изађе у сусрет.     АУ И потрча кући са надом да ће уместо ње затећи праву па-
                    Овакве акције требало би да се  На крају предлажем да новац    лату и још многа друга чуда. А штука је лагано ронила мрмља-
                    спроведу на целој територији ра- који ће бити намењен другу Ста-  јући у себи:
                    жањске општине. Међутим, код менковићу буде уплаћиван на жи       — Ето, зашто је добро кад се уче страни језици. А осим
    Опасносш на          неких постоји неразумевањс што ро рачун вашег и нашег листа.    тога, имала сам срећу што она будала још верује у бајке.
                                           Миодраг РЛКИН
                    се тиче обезбеђења материјалних
                    средстава за рад оваквих одеље-         ФРАНКФУРТ
    моешу             ња. Пример витошевачке школе
                    треба да следе и друге просветне
                    устакове, а разумевање одговор-
     Од колике су важности савре- них људи бипе знатно веће.      Речи су осшајале, а иуш cbe лошији
    мене саобраћајнице са квалитет-
    ном коловозном траком за норма-     Милорад СТЕФАНОВИГх
    лно и безбедно одвијање саобра-        ВИТОШЕВАЦ     На путу према Трстенпку, на Секција ће насути путеве и кроз Радови поправке су у току, а на-
    ћаја, није потребно много говори-               четрнаестом километру од Круше пол>е и кроз село, али ће зато и дајмо се да ће ускоро битн кона-
    Аути. Мећутим, једна на први по-                вца, налази се Бресно Поље. Село песак са подручја овог села кори- чно и макар колпко побољшани,
    глед безначајна препрскаиа мосту  Ри5е се унишша-       са око сто шездесет кућа. Са јед- стити за своје потребе. И тако део да се више не бн давили у сопстве
    преко Расине, која спаја Крушевац               не стране пут Крушевац — Трсте- по део овог нашег пута који је до ном блату наших путева.
    и приградско насеље Паруновац                 ник, а са друге Западна Морава, сада могао бити замењен асфал-     Љубпца Димитријевић
    прети да постане узрок саобраћај- bajy и у Расини■ тиха, а по некад и немирна.        том, а не шљунком, се поправља.      Бресно Поље — Стопања
    них удеса са материјалким, а мо-
    жда и људским жртвама.                      Лепе су куће и ограде, лепа су
     Реч ie, наиме, о страни моста  Познато је да је Расина прили- дворишта, баште, њиве и ливаде.  Спортском центру у Крушевцу
    према Паруиовцу, одпосно о мета- чпо богата рибом. Можда спада у Свако своје урећује, гаји и одржа
    лној плочи ширине 40 сантимета- ред бољих ловних река у овом де- ва. Али оно што може, сваком гра
                                    ћанину овог села или било ког
                                    другог, пасти у очи су путеви ко-    ПОСТАВЉЕН КАМЕН ТЕМЕЛ>АЦ
                                    ји су ужасни после најобичније
                                    кншице, тако рећи гасиоца пра-
                                    шине. До скора су били ругло. Ако
                                    би неко морао за време кише или
                                    после ње поћи на посао, у школу,   НОВОГ ДОМА ДТВ »ПАРТВЗАН«
                                    продавннцу или ма где, да му цн-
                    лити држање два пса, јер је  пеле не би биле преливене блатом,
     Домоби             овако онемогућено њихово    морао би навући дубоке чизме.   У Спортском центру у Крушев- впнско предузеће „Јастребац”. Сре
                    размножавање.          Сви то виде, а сви ћуте, иико да цу постављен је прошлог понедељ- дства за изградњу Дома, у висини
                                    почне први. Све сс сводило на ре-                од два и .по милиона динара, изд-
      Y Крушевцу се све чешће    — То је ствар комшијског   чи, речи су и остајале, а пут је  ка камен темељац новог дома за војена су из Фопда самодоприно-
     говори о потреби изградње   договора, — рече Драгиша    био све лошији и лошији. Точкови  телесно васпитање „Партнзан”. са за школство.
     дома за омладину. Ни пензи  Лукић, председник Савета.    кола просто су до осовина упада- Дом ће бити завршен до краја го-
     онери немају своју зграду.   И тако остаде.        ли у јаруге ваљајући огромне на- дине, а радове ће изводити Грађе-
     Нема ни дома за пионире.                   слаге блата. Лети би се све ово пре                            Д. р.
                                   тварало у прашину, а она у непод
     И тако, од колевке па до                  ношљиве и нездраве облаке који
     гроба, свима треба иста роба. По iAabu           би се дизали после сваких кола,
                                   којих је све више у нашем селу.      2 D i N S К А
     Комшијски            Y једном статистичком из   Путеве су упропастили тракторн,  V А R А
                    вештају стоји:         камиони, кола којима није забра-
                                   њено да пролазе путевима обавл>а  Т V О R N » С А
                     — У крушевачкој општи-
     На последњој седници Са-                  јући приватне послове који нису
     вета за пољопривреду и шу-  ни има 1,229.230 родних ста-                                          I N
    марство Скупштине општине   бала шљива, а 117.926 станов  повезани ни са селом ни са грађа-  S Т О l
    Крушевац, усвојена је одлу-  ника, значи више од десет   нима села. Путеви су разорени, ис
    ка да Крушевљани не могу    шљива ПО ГЛАВИ становнич    копаии и упропашћени. Недавно   FELEFONI: 44-555, 44-426, i 44-842. TELEX: 23241 YU VTS
                    ка.
    Да држе више од једног пса.                  је донета одлука да се путеви по-
    Неки чланови Савета били    А тек кад „шљивка” удари                    PROIZVODI: stollce, polunaslonjačn, naslonjače, kinn-ttolico, stotovo,
    су мишљења да треба дозво-   по глави...          праве. Остварењу овог плана „по-  ntmeštaj za školsku opremu, namoštaj za ouremu ugoctlteljstva, namočtaj za
                                   правка путева” допринело је Пре-  lemaćlnstvo, tapecirani namežtaj, metalni namoštaj, opružno madrace i drvenc vuuu.
                                   дузеће за путеве „Крагујевац". Ова
                                                                             ттотелЈ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14