Page 1 - Pobeda 1972
P. 1

li )БЕЛА   КРУШЕВАЦ        7. ЈАНУАР^ТОБРОЈ М73 ЦЕНА1ДИНАР  ПОЛИТИЧКА АКIИВНОСТ
                                                                                   2/
                                                       Награде за претплатнике
  УСВОЈЕК СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ                                     ск
                                                    о.-

                                                    ос  „Победе“ за 1S72. годину
                                                    о?
                                   оосхх?."л вепс клдвзјани? 1                                  %
     На OtuiTTCM сабору друштвсно- политичких оргалнза-      срсдства. да кредкпш пол        За све читаоце „Победе“ који се
     ција крушсвачкс ко.мунс и ссдлици Скупштинс опнпине     II кс Д • ус.мс;>ена на .ква.   о'
     cpe.Ubopo'iiut нрограм добио ..внзу".            ■POMLHie структујИЈ ухурно       претплате за целу 1972. годину
     — ИаЈвећа инвестиција у петогодишњем периоду у нзно-       сбртаз« стсдстава и
     су од 65 милијај>ди старих динара прсдвиђена за изградњу   Kia it-журност и ликвидно    о-  предвиђене су следеће награде:
     Фабрике за промзводњу радкЈалних гума            а   ги пиславне ак>гсб1:                                   9*
                                     На:глашено Је да v н.<:>г
                                   И?оду мораЈу се продужит:     Oi'-   Бесплатна путовања у Италију и Бугарсиу
    Посладљих дана тгрошле годипе њу. пораст животног стан.тарда ста-  на ст . .ардњу <з1ажниЈ гх и:
  одржана је седница Општс; абора новиипггва дал.и рлзвој самоушгао-  СН31Х цс•.игта. кадо вски и ф 1Н
  друштвено :to;:;ri лчких организаци- них друштвсио-ековомских одпоса.  :собних да апсорбуј         Пећ на нафту ,,алфа      Врање (камин)
  ја крушевачке камуне на коме је новшпењс стенсна запослености ак-  и тсхн тчка дсгтитнућа. да  oŠ
                                   зују чаучно :ст;хзжив.)чки ■рад и да
  разматран ирсдлог Плана нриврс- тшшог стантвииштва >■ развој оп-  на наЈбољи Ha'iitH прилагодс по ло- сх- Фрижидер „горење"
  дног и друштвеног развоја за пери- штеоародне одбране.      кље захтевпма домзћег и
  од од 1971—1975. године Ист г да-  — ПотауниЈе и бс.ге коЈмпћс                :>а-
                                                мд на-
  на одржана је и седница Скушигине  iw раслолсжлвих клпацитета јс од стаје кзалитстно ноза ситуација у  oS Три бицмкла „специјал президент
  оппгпше на коЈоЈ Је усвоЈса еред-  no.i6.4or значаЈа за даљч лривре- организадионо-техничкам и друшт-
  љојх>чни п;х>гра.м разноЈа.   дии развој. нлрочито у условмма по всно-економском ами лу коЈа омз-     Годишња претплата 40 динара.
    О срсдњорочном прспхгму раз-
  воЈа привЈ>еднмци, гЈМђани и запо-  већане нелнквндаости и уатлреног гућдва програмирање одтималног ра                            &
                   темил растл средстава за прошх- звоја. бол»>' коришћстбе ра положи-
  слени КЈ>ушевачке општанс разго-  ре.чу релродукциЈу. - нагласио Је Спа вих каллЈгитета. лакпш и С.рже олос  0 осталим наградама и начину претплате,
  варалл су пуну годину даиа. а >ot
  тезивиа јавна джкусиЈа трајала је  сић. Да би се остварио овај зада- дељивлње за раци иалниЈи прог-    читајте на 13. страни ,.По5еде“.
  последља два .месеца У прошлој  так, потребно јс дл радне оргзнзг- р.чм производње и опер.-.тивно пра-
                  зације уложе пооебне напоре за по- ђсње свих прамсна и поЈава.
  години. Уводно излагаље на Опш-
  тс.м сабору о овам документу под-  дизање нивоа ОЈМ-.|И>пациЈс и ошн-  У днскусији су учествов ти Сла-
  н<ч је ИлиЈа Опасић потп;>едседник  те пословне спогобности, да сс бр тко Андријевнћ. Емилнја Попогић.
  Осупштинс општинс. Спаснћ Је пр-  же опредељују за рлциснатаи лрог- Љубжиа Илић. Чедомир Марковић.
  во говорио о друштвено-економскам  рам производње при.ии-ођен захте- .Милли Недељковић, Мнладин И.аи-  Крушсвац и околина у Новогодицјњој ноћи
  развоЈу општанс Крупк вац у про-  вима тржишта.         лозић. Слободан Јсвановић и Ђор-
  теклом периоду у условима слрово-  У дискугиЈи Је истакнуто да no-  ђе Радмановић.
  ђен. 1 мера приврсдне и друштвене стоје врл.. знлчаЈне резерве у кори-  (Наставах на 2. страни)
  реформе, у условима прсласка на шћењу обртамх фондозл. Гсчсжо је
  интскзирииЈн привредни развој. Том да јс коефици;сг1ат обртаја веома                    ВЕСЕЛО И СКУПО
  ПЈЖликам је рекао:        низак, мада сс разлози, порсд ос-
   — Планом постављени задаци талог. налазе у врло нсловољној
  су и.мали за ntch да Cc кроз ефи- структуЈЖ сбртаих с.>ед.тава. За ие
  каспнЈе приврсђиваље. пораст про- стизање потрсбмог, а и могућег нва-                                Угспитсљи хотсла „Ксаимк", М<>
  кзводнм* и продуктивности рада. литета у еконамији обртних сред-                    Хотслски калацктстн бнлн су тсла „Жуплси вннсграда" п Ресто-
  створе услови за стабнлан и бржи става потрсбно Је да се Ј>асподелсм               тесни да приме све посетиоие, иако рана на базст<у. < f и-анизовали lcy
  пораст животног стандарда и ојача дохотка у радним оЈ>гаиизациЈамз                су цене биле прили<ак> високс.  новогодшшву забаву за многоброЈ-
  аитеријална база. као пЈм-тпоставка                                Млади наЈвише у сопственоЈ рс*и не грађане Алексшндровца, док ку
  за даљи квалитативан развој еко-  Са седннце Скупштжне општине Трстеник             Ји, а старн у ресторанн.ма у прива Трстекмчани имали прмлику да сс
  номских и самоуправних односа у                                  тним становима          прнЈатао забаве у Друпггвемом до
  приврсди и друштву.                                                        му. Ипак. наЈвећи део Tjx-nenK’iaMi
                                                                   је „најлуђу н ћ" провсло у своЈим
   Затим јс говорио о друштвено-
 себно о основним циљевасма друшт- Улогоњо зо описмењовсње                     вогодишњу ноћ су нровели веселије  домовима.
                                                    Грађаии крушсвачког краја но-
  економском развоЈу општине за ис-
  риод од 1971—1975. годане, а по-
                                                                    .Мстптани Bapea^stDta су иглунн-
                                                   ио икад. Уз богатс Tptiieae и пуоге
  псно-економског развоја.                                     чаше. певало ое и веселило на све . ли сва места у х<>т«лу „Балсан" и
                                                   стране. а најбучниЈс Је. ипак, би- у малоЈ сали Скутшгтне aiDtrne*-.
   — У складу са цилк-вима дру-    Усвојен средњорочни програгл ис- ло у хотелима где се. уз квалмтстну Највише гостију са стране, лгеђу
  штвсно-економског развоја Федера-   корењивања неписмености                  музику и добру услугу, ваљда ни- коЈима и наЈвише бсограђаиа, «ifi»*-
  циЈе и СР СрбиЈе, имајући у внду                                 кад боље протпрс.мљетгих уг«тите- хкатили су хотсли: „Звеода” „Ф<»»-
 досадашње резултате и проблсме     Трстенику Је ових дана одр ће. п<)Ј>ед одраслих. и cata лнца ко-  ља. славље нијс прскидало до зо тана”. „Парк", Борјак" и  .Cuth
                   У
 у привреди и друштвепим делатно-  жаиа  седница Скуппггине општине Ја због удалгекости школе мии из  ре. Улицс Крззпевца и околних мс- на“ у ВрњачхоЈ Бањи.
 стима општипе, у наредном пери-  на којоЈ је разматрано нсколико ва                ста биле су пусте послс 21 часа да
 оду предстоје. као примарни, сле-  жнесс апггања од општедруштвеног  ноких других разлсга не похађаЈу  би поново оживелс у лрвим минути  Прашично [хгзположење траЈало
 дгћи ци.ксви и задаци. Јачање ква-                осиовну школу. У пј>вом реду. иа-  ма Нове год!ше, хада су грађани Јс  је пуна три даиа тако да су <ки
 лнтативних пдомена у приврсђива- значаја. Одборннци су поссбну па-  глашсио Је на овој седници, потјхј-  дни другима пожелели < )>ећу и све  хотсли били прспуни гостиЈу у све
                  жзку посветилк рредстоЈећоЈ акциЈи  6»io Је да се опречи осипање учеии-              празничне дане.
                  описмсн>аван,а.         ка у школама, наЈХ>чито од четвЈттог  наЈлепше за слсдећих 365 дана.
                                  до ог.мог разЈзедл. како би се cnpe-  За свс osie коЈи су желели да .;наЈ  Иако је повећаним < аобраћајсм
                   Према средњорочном плану о-                                  постоЈала гсрравд.тма боЈазан од »е-
                  пњемсњавања. КоЈи Јс на овоЈ <ед- чио прилив иових неписменнх. Наи-  луђу* ноћ праведу нам својих до-  her 6jx>Ja сдобраћајних прехрзпаја,
                                                   моча. угодну м приЈатну заб.зву <ч>-
                  иици усвојечг. до 1975. године трс-  .ме, око дегет од<то дсце на подру-  гачи овали су: Туристичко-угоспгпе ипак до тежих nj>eKptuaJa имјс до-
                                  чју свс спшпсге прекидл школо-
                  ба да се опи.мени 3.000 лица. Оп-                                 шло. У призничне даие радници
                  штинска заЈсдаица сбразовања, ра-  вање погле четвртог разреда. љско предузсће „Жуна“. у хотелима  СехрстариЈата за упутЈкгшњс посло-
                                    И досадашња активност иа опи
                  дне организације и Заизд за запо-  емењавању неипсзмеимх била Је зл-  на Јастрепцу: ..lUaTop” и „Ратншп-  ве су п< всћали кочтролу и будност
                  шливање радника обезбедиће за о-  пажена. нарочито од 1963. до 1967.  те“ затпм. у хотелу „Европа” на  што је у.мпогсме утицало да воза-
                  ву акцију три милиона динара. Пре                а>топуту код Појата и Турмстичка  ч.и повнтуЈу ПЈХхпгее. Ипак, како су
                  дниђено јс да се опи< 'teatH 590 за-  године. У овом псриоду описмење-  организанија ..Фер — Турист” у
           РОБНА     послоиих радника. 1.330 лица коЈа  но је 430 лица. У ту сврху утрзше-  Пла|иа1араксм дому „Гроа" код Ла- нас сбаве гили из крушевачког Оо-
                  тражс посао преко Завода за запо-  но Јс 45 милиона стзјтих данара. За  раћг.на и у одмзралишту „14 окто- кретариЈата за унутраишве послове.
                                                                   у т<жу новагодшиње нс-ћи било је
          КУЋА      шљавана* радаика. и преко i.noo  лица у Јмдпам односу пллћале су  бар" на Јастрепцу.      девст тежих п лакшик сасбраћајних
                                  радне организације, а за нсзапа-ле
                  пољссцапгх-дних пр извођача. Пла-  не Скупштита оиштгис. НиЈе билз  Млади Крушенљачи су новогодн- незгода. у којима јс теже ловрсђено
          КРУШЕВАЦ    ном јс предвиђено четнорогодашње.  рсткоет да су сами полазници пла-  шњу ноћ провети v своЈпм шхола- три лица и причињсна знатиа ма-
                  шсстогодипш.е и ос.мотодишње об-  ћали за школозање. Од радних ор-  ма. а највише их јс било у бисско- те.ријална штета.
                  разовање.            ганизациЈа предњачњла је „Прва  пу .ЈСруипевац" где Јс пре играмке
                    Акција <мшлм<ч1,.1вања обухвати-петолеткл". Она ]-■ св -‘им н••>; маги-  би? пршгремљен филмски прссрам.  Н.-.Јспећпија у новссодилпвоЈ >«>-
                                  виим актимл одредала да "и Један  Неке радне организације су цри-  ћи слакако Је била Милосава Р.1Д
                                  њсн з&послени рал гик не .може да  редале дочек за својс ратшскс у  мановац, домаЈипи из Ллзарице, ко-
                                  будс без < •магодишње ипголе. За  вилама на Јастрепцу гдс Је вссеље  ја Јс  само сат и -10 минута
                                  ово време 120 нхтних радника за- 1 такође трајало до зо;>е.   после  поноћи родила сина. За
                                                                   бебу
 STAKLO        ’ORCULAN       Исеците озај на-   •jiiim.io јс ооновну школу. Д.зкле.  Многи у.метнипц крушевпчког  дило  комплетау олрсму сбезбс
                       градни купон,     салашња акција јс слмо наставак  irpaja, међу коЈима и Властимир    је Трговипско предузс-
                                                                   he ,,Вукапас< ■Борђениђ Дева”. У
                  ИРО   писницу и поша-    вањл у евој општини.      .'bcBiđi. МихаЈло Викторовић :< Мнки  току iic'hn рођсчге су Јо-ш три бебс
                                  раниЈих акција на пољу <хшемења ,
                       надепите на до-
                                                  Ђуза Сгојиљковић. Олга Crannr’aB-
                                   Уколико се акција успешно оба- <
               pmiičio    љите на адресу     ■и, до 1975. годино б]>ој неписме- Сгамонкстмћ забавлнзлп су се у н:- и то дне дсвоЈчнцс и Јодан дсчак.
                                                                           С. Р. С. К.
                                                  вогодиппбоЈ Hofiit у 1просторијам.з
                                                ИМЛ I
              OHISIHAlilO   ,,П О Б Е Д Е„    иих и полуписмених, којих  бро- позоришта.
                                  »000, НЛИ 23 одсто o.i укупног
                      Уз мало срећв                       Ипак. иајвоћи број Крушепљана
                      можете постати       (Наставак на 2. странм)  исттратило Је стлру и дочекало Но-
           NEMETAII ZAJEĆAR                               ву годину kc,i свсјих кућа у по-
                      добитник вредне                    родичаиом кругу.
                      награде
                                                   Грађлни Бруеа Нову годину су
  (37)        НЕМЕТАЛА“ ЗАЈЕЧАР                              дочека.ти у хотслу „Звезда" и у сво
                                                  Јии домовима. док су младићм и де
                                                  воЈке имали нрилику да сс прмја-
                                                  т'<о забаве у сали Гимнлзије и у
     Звонимир Живадиновнћ. BII 2270/5, 37OOO Крушевац                     До.му омладине.
   1   2   3   4   5   6