Page 10 - recnik
P. 10

Б.   1.  в А.А.      у  с: резу црногорском (окр . руднич.).
   2.  ВА. Б А Ј И Ћ   "  "   колубарском ( окр. ва.мв.).
   3.  ВА. БЕ       "  "   космај еком.
   4.  ВА.Б ИН      "  •   аабуковачком.
   5.  В А.Б ИН А. .11. УКА  "  "  ваљевском .
   6.  В А.БИН П ОТО&  "  "  ЈОШани ч ком.
   7.  В А. Б ИТ.И    "  "   иораничком.
   8.  B AБ Crt o по.љ в  "  "  трнавском.
   9.  В АГР,Џ Н     "  •   крагујевачком.
   10.  В А ДАЊ      "  "   јоmаничком.
   11. rop. В А.ДАЊ А.  "  "   јадранском.
   12.  ДОЉ. ВА Д АЊ А  "  "     "
   13.  ВАд Љ Е ВИЦА   "  "   подунавском.
   14.  ВА ДЊЕВАЦ     "  •   лепевичко11 .
   15.  В А.дови нци   "  "   11ачвавс:ко1.
   16.  ВА. ЖА .11И         с:ту деИl!ЧКОЈ: .
   17.  В А.ЈЕВ АЦ     "  "   та1иавс:ко1.
                  "
               "
   18.  ВА Ј И НА БА Ш ТА  "  "   рачавс:ко1: (види Пљесково).
   19.  ВАЈИНОВЦИ           црвоrорс:ко1 (окр. ужич.). '
   20.  ВА Ј Ч 0 ТИВ А   "  "   гру~ав с:ко1 .
               "
                  "
   2 l.  ВА. к и о н и ц а  "    пожеmко1:.
   22.  ВАЛ. АЈ ИН А Ц  "  "   деспотовачко1.
   23.  В А.11А.ЯО В АЦ  "  "   заг.11.авс:ко1 .
   24.  В А.11. ИН А Ц     "
                 "
                       "
   25.  В А.11.И'И О ВИЋ  "     ва.ъевск:91 .
   26.  В А. Л ОСА. В Е  "  "   гружан ско•
               "
   27.  ВА.11. УГА       "   трнавско1.
               "
   28.  ВАЛУ ГА.      ~  "  моравск.01. (ottp. рудвич. ) .
                  "
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15