Page 12 - recnik
P. 12

-~            БАТО-БВ.'10-ПО.Ъ .  ~

    63.  Б л. т о ЧИНА   у  сре3у  де певичком .
    64.  БАТ УША        "  пожарева чко~:.
                "
    65.  БАЧ0ВАЦ      "  "  ЈОmавпчк о1.
    66.  БАЧ Е ВИЦА    "  "  бољева чко~.
    67.  БАЧЕВЦИ        "  ва.ъевск ои.
    68.  БА ЧИНА     » "  ''  темниЬ ском.
    69.  БАШ ИН      »  ))  јасеничком (окр. с1ед.).
    70.  БАШИЋИ      "  ))  црног орском (окр . ужич.).
    71.  БАПIЧ ЕЛУ ЦИ   "  округу подринском код .ilоsнице.
    72.  БАЋЕВАЦ     "  срезу  uосавско.u (окр. беогр.).
    73.  БЕГАЉИЦА     "   "  rрочанском .
    74.  БЕГОВИЋИ     ;,  ,,  црногорском ( ortp. ужичк.):
    75.  Б ЕЛА ВОДА   "   ,"  темниЬском.
    76.  БЕЛА РЕКА    "  ))  :зајечарском .
    77.  ВЕЛА РЕКА    "     поцерско .u.
    78.  БЕЛА РЕКА    "  "   ариљскоя.
                  "
    79.  БЕЛА РЕКА    "  "   тиыочком.
    80.  ВЕдАСИЦА     "  ))  крушевачком.
    81.  БЕЛА СТЕНА   "  ))  моравичком.
    82.  БЕЛА СТЕНА      "  студеничком .
    83.  БЕЛА ЦРКВА    "  "   рађевском.
               ))
    84.  БЕЛЕ ВОДЕ    ))  "  црногор ском (окр. ужич.).
    85.  ВЕЛЕУША     "  ))  ариљско:11.
    86.  В Е ЛИ КАМЕН  "     драгачевском.
                  "
    87.  БЕЛИ поток    ))  "  сту деви чком.
    88.  ВЕЛИ поток    "  "  бањском.
    89.  ВЕЛИ поток         врача.реком.
    90.  ВЕЛИ поток    "  "  сврљичком.
    91.  ВЕЛИЦА      "  "  беличком.
   92.  БЕЛИЋ       "  "  ваљевск ом .
    93.  В ЕЛО ИЊЕ    "  "  сврљичко1.
                  "
               "
   94.  БЕЛОП ЕРИ ЦА   ))  "  црногорском: . (окр. ужичк.).
   95.  ВЕ.110 ПО.Љ Е       црногорском (окр. руди .).
   96.  ВЕ.110 ПОЉ Е  "   "  ету деви-чком.
               "   "
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17