Page 13 - recnik
P. 13

БЕ.110-ПОЉ.:-БИЉ.           5

                у  срезу  посавском: (ок'р. ваљев.).
                 округу ваљевском код Ваљева.
                "  срезу јасеничк.ом: (окр. краг.).
                "     посаво-тамнавском.
                "  "
                :1    мачванском.
                   "  рађевском.
                "  "
                "  "  ваљевском.
       ВвлоmЕвлц     "     крагујевачком.
                   "
        Б в лrшит.    "  "  .11евачком.
        Б Е .Ъ!ЈК1      . ~  деспотова чком .
        Б Е.ЫЕ      "     јошаничком.
        в 1 "1в     "  "  посаво-тамнавском.
                   "
                "
        :Sl -"IB!       "  косм:~јском.
        в 1"1 вл     "     трнавском.
                   "
        В ао rрАд    "  округу београдском. ·
          8 Ј'&Е В ИЋ  "  срезу  подгорском.
         IOЦI      "     студеничком.
        Ввочвт.и     "  "   бе.11ичком:.
        Ввнњ в      "  "   пожаревачком.
        ВЕР &ОВЦ'И    "  "   колубарском ( окр. ваљев.).
        ВЕРЧВИОВАЦ    "  "   заr.11авском.
        ВЕРШВЋИ     "  "   црногорском (окр. руди.).
        ВЕ С!Р ОВИНА   "   "  рачанском.
        ВЕЧ!Њ      "   "  моравском (окр. руди.).
        ВЕ ЧВАРИ     "   "  студеничком.
        ВЕЧЕ ВИЦА.    "  "  гружанском.
        ВВЕИИЦА.     "  "  козничком.
        Взовик      "   "  студеничком.
        ВИВОЈЬЕ      "  "  крушевачком.
    126.  ВиrРЕНИЦА     "  "  параhинскuм.
    127.  ВИЈОСКА.     "   "  златиборском.
                 "
    128.  ВикињЕ         "  rолубачком.
                "
    129.  Викотинци    "  "
                        "
    130.  Виљановац       "  јошаничком.
                "  "
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18