Page 14 - recnik
P. 14

' ;:
                                 \' " :t'·
                       •
   6             БИВ.-ВО:КtЈI.

   131.  ВиниЋи      у срезу  сту ден ич ком.
   1-32.  ВиновАц     "  "  подуиав ско11.
   133.  ВискУП.IЬЕ    "  "  рамском.
   134.  Би СТРИЦА    "     колубарско• (окр. беоrр.). .
   135.  БИСТРИЦА     "   "  млавском.
                  "
   136.  ВЈЕДИНА В.!РОШ "      моравичком.
   137.  БЛАГОЈЕВИЋИ   "   "  црногорско• (окр. ужич.).
                  "
   138.  В.11АЗНАВА       "  јасеничком (окр. краг.).
   139.  В.11ЕНДИЈА    "   "  бањском.
               "
   140.  ВлизнАк     "   "  ОМО.IЬСКОМ.
   141.  ВлизоњЕ      "  "  ваљевском.
   142.  В.IЬУВАНОВАЦ   "  "  крајинском.
   143.  БОБИЋ.И      "  "  моравичком.
   144.  ВО БОВА      "  "  ресавском.
   145.  ВововА      "  "  поџорском.
   146.  Вововик      "   "  посаво-тамнавском.
   147.  Вововиштв     "     алексиначко-ражањском.
                  "
   148.  ВовотЕ         "   козничком.
   149.  Вовлн       "     алексина чко-ражањском.
                "
   . 150.  ВОЋАН         "  крушевачком.
   151. BorABA       "  "  деспотова чком.
   152.  Воrлљинлц     "  "  .11евачко11.
                "
                  "
   153.  БоrАТИЋ.        "   мачванском.
   154.  БОГАТИЋ.     "   "  ваљевском.
   155.  ВоrдлницА     "  "   пожешком.
   156.  ВогдАЊ Е     "   "  лева чком.
                "
   157.  Вог дин Ац    "   "  бањском.
   158.  Боrиш       "     КОЗНИЧКО!.
   159.  БОГОЈЕВИЋ.И    "   "  ариљско~.
   160.  ВО ГО САВ АЦ   "   "  поцерск ом .
   ] 61.  БОГУТОВАЦ       "  карановачко11.
   162.  ВождАРЕВ.А.Ц   "  "   ПОСl\.ВСКОМ: ( окр. беогр.).
   163.  ВожднЕВАЦ     "   "  качерском.
                   "
                "
   164.  БожЕвАц           пожаревачком.
                "   "
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19