Page 16 - recnik
P. 16

' .

    8             БОШЊ-Бl'ВSВ.

    199.  ВошњлновиЋ    у  срезу  колубарском ( окр. ваљев. ).
    200.  ВОЋ Е       "  "  јошавичком.
    201.  ВРАДАРЦИ      "  "  алексинач ко-ражањском.
    202.  ВРАДАРЦИ      "  "  пожаревачком.
    203.  БРАДИЋ       "  "  јадранском .
    204.  Бнд~' ЉИЦЕ     "  "  моравичком.
    205.  ВРАЈИНОВАЦ     "  "  левачком . .
    206.  БРАЈИЋИ      "  "   црногорском (окр. руднич.).
    207.  ВРАЈКОВАЦ        "  темниhском.
    208.  ВРА ЈКО ВИЋИ    "  11  црногорском (uкр. ужич .).
                 "
    209.  БРАЉИНА      "  "  алексиначко-ражањском.
    210.  ВРА,ЉИНА      "  "  крушевачком.
    211.  ВРАНЕГОВИЋ     "  "   ваљевском.
    212.  БРАНЕЖАЦ      "     златиборском.
                   "
    213.  ГОР. ВРАВЕТИЋИ   "  "  црногорском (окр. руди.).
    214.  дол. ВРАНЕТИЋИ   "  "  црногорском (окр. руди.).
    215.  БРАНКОВИНА     "  "  ваљевском.
    216.  ВРАНЧИЋ.И     "  "  качерском.
    217.  ВРАСИНА           јадранском.
    218.  ВР АТАЧИЋ     "   "  подгорском.
                 "
    219.  ВРАТИНАЦ      "  "  пожаревачком.
    220.  ВРАТИНОВИЋИ       "  црногорском. ( окр. ужич. ).
    221.  ВРА ТИЋИ      "  "  козничком .
    222.  ВРАТЉЕВО      "  "  моравичком.
                   "
    223.  Вн чин       "     алеsсиначко -ражањском.
    224.  ВРВЕНИК      "   "  студеничком .
                   "
    225.  ВРвеницА      "  "    "  "
                 "
    226.  ВРГУЈI Е      "  "  тамнав ском.
    227.  ВРГУ.ЈI Е     "   "  посавском ( окр. ваљ.).
    228.  БРдАРИЦА           посаво-тамнавском.
    229.  ВР Е Ж.А.НИ    "   "  пожаревачком.
    2-30.  ВР Е ЗЈ Е    "   "  1tолубарском. ( окр. ваљев. ).
    231.  БР Е З НА     "  "   црногорском. (oir.p. рудн.).
    232. '- БР Е З НА    "  "   карановачкои.
                "  "           '\ ,
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21