Page 18 - recnik
P. 18

10             БРОВ . -БУ.Љ.

    267.  В Р ОВИЋ.    у cpesy  посавском (окр. ваљев.).
    268.  БРУС       "  "  козничком.
    269.  Б Р УСНИК     "  "  крајинско11.
    270.  ВРУСНИ lt    "  "  моравичком.
    271.  БРУ С НИЦА    "  "  црногорском (окр. рудн.).
    272.  В Р ШТИЦА     "  "   раqевском.
    273.  Б РЂ АНИ     "  "  моравском (окр. ру д н.)
    274.  Б РЂ АНИ     "  "  црногорском (окр. ужич.).
    275.  Б РЂА НИ          козничком.
    276.  Вн Р       "  "  црногорском (окр. ужич.).
    ~ 277.  ВУВУШИНАЦ    "  "  пожаревачком .
                 "
                   "
  r·
  \ .  278.  ВУДИЛОВИНА   "  "  козничком.
    279.  ВУДИШИ'l\.    "  "  раt,евском.
    280.  В У ДОЛО1 ЉА        моравичком.
    281.  БУн чи'Јi     "  "  ваљевском.
                 "
    282.  ВУ .ЈИЋ.И     "  "  моравичком.
    283.  ВУЈМИР         "  алексиначко-ражањском.
                   "
    284.  ВУ Ј МИР     "  "  бугар-моравском.
                 "
    285.  ВУКОВАЦ      "  "  колубарск')М (окр. ваљев.).
    28'6.  БУКОВАЦ     )1  "  деспотовачком.
    287.  ВУКО ВИК        "  јасеничком (окр. краг.).
    288.  ВуrtовицА     "  "   крушевачком.
    289.  В У КОВИЦА    "  "   карановачrщм.
    290.  l' OP. ВУ!tОВИЦА  "  "  аsбуковачком.
                 "
    291.  ДОЉ. ВУКОВИЦА   "     ваљевском.
    292.  дољ. ВУК.ОВИЦА    "   аsбуковачком.
    293.  ГО l' . ВУКОВИЦА  "  "  подгорском.
    294.  В У КОВО     "   "  зви.ждском.
    295.  БУКОВЧ Е     "   "  беличком.
                    "
    296.  В У ковч r,    "   "  краЈИНС!tОМ.
                 "
    297.  В У КО Р           поцерск о м.
    298.  ВУКО Р ОВАЦ    "  "  краrуЈевачком.
                 "
                    "
    299.  ВУЛИН ОВАЦ          заrлавском.
    300  БУЉАВИ       "   "  параhинском.
                 "  "
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23