Page 20 - recnik
P. 20

1~              BA-BBH'l .                    в.     1.  В АЈУ ГА     у  срезу  к..ьуqко.11..
     2.  В А К. УП     "  "   алекси н ачко ражањском.
     3.  ВАдАЊОЊЕ      "  "  ...  бољевачком.
     4.  В АЛЕ ВА Ц     " "   заг данском .
     5.  ВАЉЕВО       "  о кругу  ваљев ском.
     6.  ВАПА        "  ср езу  тр навс к. о м .
     7.  ВАРВАРИН     "  "   темниhском.
     8.  ВАРЕ В О      "  "   студеничком.
     9.  ВАРЈА ЧЕ        "   моравичком .
     10.  ВАРНА       "  "   поцерско:w .
                 JI
     11.  ВАРОШ       "  "   алексиначко- р ажањском.
     12.  В АРОШ       "  "   сврљичком .
     13.  Влсиљ          "   заглавском .
     14.  ВАСИЉЕВИЋ.И    "  "   морпвичком.
                 "
     15.  ВЕЗИЧ ЕВI)    "  "   мланском .
     16.  В Е Л АС           д 1т гачевском.
     17.  ВЕiд Е Ж     "  "   Јоша.ни чком .
                 "
                   "
     18.  В Е ЛЕЊ F.    "  "   студе ничком .
     19.  В Е ЛЕРЕЧ     "  "   црногорском ( окр . ру дн . ).
     20.  ВЕЛЕ СНИ Ц А   "  "   кључ ком.
     21.  В Е Л Е Ш     "  "   :~збуковачком .
     22.  ВЕдИКО СЕЛО    ))  "   врачарском .
     23.  В Е дИБ.О С Е ЛО  "    јадранском .
                   "
     24:.  В Е дИl\О СЕЛО  "  "   моравс~tом (окр . пожар . ) .
     25.  ВЕЛИШ Е В ЦИ         колубарском ( окр . ваљевск .) .
     26.  В ЕЈl УЋ Е    "  "   тр стенич к о :11 .
                 "
                    "
     27.  ВЕЉА Г ЛА В А        ко зничком .
     28.  ВЕ Н ЧАНИ     "  "   колубарском (окр. беогр.) .
                 "  "
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25