Page 22 - recnik
P. 22

14             вишес.-вrлж.

     63.  ВИШЕСАВА      у  срезу  рачан ском.
     64.  ВИШЊИЦА      "  "   врачарском.
     65.  ВЛАДИМИРЦИ     "  "   посаво-тамнавском.
     .66.  В.НЈttОВЦИ    "  "   КО3НИЧКОМ.
     67.  ВЛАК ЧА           јасеничком (окр. краг.).
     68.  Вл АО ВАЦ     "  "  црноrорскох (окр. ужич.).
     69.  ВЛА.ОЛЕ      "  "   ОМО.IЬСКОМ .
     70.  ВЛАСА.НИЦА     "  "   посаво-тамнавском.
     71.  Вллсово      "  "   сту деничкои.
     72.  ВллстЕљицк     "  "   драгачевском.
     73.  ВЛАХОВО      "  "   сврљичком.
                  "
     7 4:.  ВЛАШКА       "   космајском.
     75.  ВЛАШКА       "  "   параћинском.
     76.  ВЛАШКИ до'     "  "   рамtком.
     77.  ВЛАШКИ дол '   "  "   :моравском ( 01r.p. пожар.).
     78.  ВЛАШКО поље    "  "   ::~аг.11авском.
                 •
     79.  ВодАњ         "   подунавском.
     80.  Вод ИЦА      "  "   јасеничком ( окр. смедер.).
                    "
                 "
     81.  ВОДИЦЕ            моравичком.
     82.  ВоЈилово      "  "   rолубачком.
     83.  ВоЈиновлц     "  "   крагујевачком.
     84.  ВоЈковци      "  "   качерскоъ1.
     85.  ВоЈми.11овиЋи   " " "   јошапичком:.
     86.  ВО Ј НИК      "  "   деспотовачltом.
     87.  Во ЈС КА      "  "   ресавском.
     88,  ВолУЈА       "  "   3ВИЖДСКОМ.
     89.  ВОЛУЈАК      "  "   левач ком.
     90.  Во.11.Унц     "  "   поцерском.
     91.  Вољлвчл      "  "   бели чком.
     92.  ВОЉЕВЦИ      "  "   азбуковачком. 1
     93.  ВОША.НОВАЦ     "  "   моравском ( окр. пожар.).
     94.  ВОТ.ЊАК      " "   јадранском.
     95.  ВРАГОЧ!НИЦА    "  "   подгорском.
     •96.  ВРАЖОГРНАЦ     " "   зајечарском.
                  "  "
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27