Page 24 - recnik
P. 24

16             ВРБОВ . -ВУКОН.

   131.  ВРБО ВАЦ      у  срезу  бањском.
   132.  ВРБОВАЦ       »  »   подунавском.
   133.  ВРВОВАЦ       "  "   бољевачком.
   134.  В РВОВНА      »  "   посавском ( окр . беогр.)
   135.  ВРДИдА       "  ,,  rшраповачком .
   136.  ВРЕ КИТ.И      ,,  "   јошаничком .
   137.  ВР Е д А      »  »   црногорском (окр. ужич.).
   138.  ВРЕ.110      "   »   та,мнавском.
                 "
   139.  В Р ;:;_1 ци   "  "   ко.11убарском (окр. беогр .).
   140. BP.llAH       "  "   ресавском.
   141.  ВР.llЕТНИЦЕ     "     моравичком.
                   "
   142.  ВРМБАЈЕ     •  "  »     i )
   143.  ВРМЏА        "  "   бањском .
   144.  ВРНЧАНИ       "  "   црногорском (о ~р. ру дн.)
   145.  ВРНЧА Н И      "  "   моравсrим (окр. рудн . )
   146.  ВРЊЦ И       "   "   трстеничком.
   147.  ВР'овинА      "  "   тамнавском .
   148.  ВРТИГ.llАВЕ     "  "   колубарском (окр. ваљев.) .
   149.  ВР:ТИНЕ       "  "   студеничком . '
   150.  ВРПЦИ        "  »   златиборском.
   151 .  ВРЧИН          "   грочанском.
                 "
   152.  ВРХ        »   "   студеничком .
   153.  ВРЋ Е НОВИЦА    "  "   бугар -моравском .
   154.  ВУЈИН ОВА ЧА       "   ваљевском.
   155.  ВУЈЕТИ Н ЦИ    "   "   моравском (окр. рудн.) .
                 "
   156.  ВУК.А.ЊА         "   бугар-моравском.
   157.  ВУКАЈ.llОВИТ.И   "  "   црногорском (окр. ужич.).
                 "
   158.  ВУКАШИНОВАЦ    "   "   а.11ексиначко-ражањском.
   159.  ВУКИТ.ЕВИЦ!       "   посавском (окр . ваљев.)
                 "
   160.  ВУКМАН ОВАЦ    "   "   .11евачком .
   161.  ВУКОВАЦ      "  "   омољском.
   162.  ВУКОВИЋ      "   "   rодубачком.
    163.  ВУКОЈЕВИТ.И    "  "   моравичком.
   164.  ВУ КО Н А           тамнавском .
                "  "
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29