Page 3 - recnik
P. 3

.
                     '
               •.                     "
               ' \  ' •'  .               ."
               '·
                                    . . .
                                    ~                                     •.. -. ~                                   f ,
             n РЕ д r ов о Р.

     За цело није само задоволење радозналости, 'већ и права
  потреба имати тачно прибележена имена свију општина, ва­
  роши и села са засеоцима.
     Ro је год био у нрилици, да му је затребало да зца, у
  коме је округу и срезу по неко _седо, . ако то сам иначе није
  знао , није имао при руци такав извор, на који би се у овом
  погледу с' потпуном сигурношћу мог'о ослонити.
   - Писац ових редова ово тврди, и ако има пред очима Г.
  Ј. Гавриловићев геограФско-статистички речник Србије од 1846 ·
  год., као и геограФско-статистички речник, који је 1870 год.
  издао г. Никола Никшић. Јер оно прво дело, као пре дужег
  времена израђено, због разних измена у стањи.ма која су у
  њему изложена, постало је недов.О.IЬНО i а ово, г. Никшићево
  дело, с' таком: је непоузданошћу израђено, .да никакву потребу
  неможе да подмири ; не сам:о што нису сва м:еста и сва тачно
  nобележена, него и бројеви пореских глава одвећ су непоуз­
  даии и нетачни, као што није означено- ни одкуда су исти
  бројеви црп.1Ьени, нити на које се време односе, - а то, на-
  _ равно, чини, да се неможемо у датим приликама истим: делом
  ни послужити.. Писац ових редова, констатујући ово, рад је
  сц,м:о да покаже потребу им:ати . овакав посао израђен прем:а
  најновијим: придикама а са колико је м:огуЋ.е највеliо:м тач­
  ЈЈОmЋ.у, јер само под овим условима и има овакав посао своју
  вредност.
   1   2   3   4   5   6   7   8