Page 4 - recnik
P. 4

11


      У оста.11.о:м: писац ових редова сматра за своју дужпосr,
    да избЈЈиже означи шта има у овом: " речнику" и на основу
    чега је то све урађено.
     ' Тако у ово111 " речнику " има :
      1. Азбучни списак - прави речник -  свију места у
    Србији, у којима људи на скупу живе, дак.11.е списак свију. ва­
    роши, варошица, r.e.11a и засеока, с' означењем у ком: је срезу
   које место. - Па како од 65. срезова што данас постоје, им:а
   их неко.11.ико с' једним истим именом у по два округа ' то ~
   означенје само код оних места и округ, која пос·rоје у коме
    од оних срезова, којих има у по два округа с' једним истим:
   вазивqм:. Тако на при.11.ику за Араповац означено је, да је у срезу:
    "колубарско,1~ (окр. беоzрадском)," јер познато је да и у ва­
   љевском округу има срез ко.11.убарски. Ro пак неби иначе звао,
   у коме је округу који срез, изложени су на страни VI. сре­
   зови по азбучном реду и тамо је показано, у коме је округу
   сваки срез. - Списак, о ко:ме је овде реч, израђен је на основу
   спискова поднесених министарству унутрашњих де.11.а од стране
   окружних наче.11.ничества, и обухвата сва она места, која с'у у
   истим списrtовима изложена би.11.а, пошто су исти спискови најпре
   озбиљно прегледани а по потреби и накнадно објашњени.
      2. Пос.11.е овог речника изложене су три примедбе, од ко­
   јих прва показује, колико има имена на које писме. Ово ко­
   лико је занимљиво толико и потреuно , јер сума оних бројева,
   што су наведени код сваког појединог писмена, уједно је у
   неку руку контрола, да су у речнпк доиста ушла сва места,
   а то се увиђа, када се та сума упореди са сумом изложеном
   у таблици под В. при крају овога речника. -  Под другом при­
   медбом набројана су места, која се данас другче зову - уко­
   лико се то мог.110 сазнати, - а под трећом примедбом: споменути
   су они засеоци, што су до 1862. год. постојали око Сокола,
   у којК:а су турци живе.11.И. Свакојако и једно и друго, што је
   под овим примедбама изложено, може имати своје историјске
   вредности.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9