Page 5 - recnik
P. 5

З. Покрај овога · из.11ожен је сваRи округ за себе са свима
    срезовима по рубрикама: из којих се општина с·астоји сваки
    срез, а из којих опет се.11а и засеока , односно вароши и ва­
    рошица, свака општина; даље, у коме је се.11у општинска кућа~
    колико су у да.љена остала села и засеоци од онога сма, у коме
    је опmтimска кућа; колико су у да.љена сва села и засеоци .од
    среске канцеларије и од окружне вароши, као места окружних
    надлежателства. Растојања појединих села и засеока од м:ест_а
    среске и окружне власти потребно је, поред осталога, знати и
    у прили.кама, када се издају разна административна наређења.
      Мимо тога у овим сrшс.ковима означено је уједно, RО­
    лико пореских г.11ава има у сва.кој вароши, варошици, селу и ­
    засео.ку, а коли.ко према томе у свакој општини. - - Сви бро-·
    јеви о пореским главама показују ·стање, какво је било о Ми­
    трову-дне 1870. године, а остали одношаји, као на прилику
    која се.11а састављају и.оју општину и које општине потпадају
    под који срез, изложени су на основу стања, какво је било ·
    1'6. Маја ове године, та.ко да сви ти одношаји, ван броја по­
    реских глава, показују најновије стање.
      Но што се тиче засеока, мора се овде приметити да њи­
    хов број није посве поузд~н , јер нема се никакво друго за­
    коно определење да би се могло рећи, да ли је које место
    село или засеоR, до једино то, и то посредно опредељене према
    закону о устројству општина и општинских ВЈЈ.~сти, да .11и које
    место има свога кмета, односно кметовског помоћника. Јер ако
    га које место нема, то значи , да Т/!-Ково место - разуме се
    ако не спада у ред вароши или варошица -    није се.110 већ
    да иде уз друго које село, да је дак.11е засеок. Али наравно, ово
    није потпуно довољно, јер могло би се десити, да се изабере и
    одобри од стране непосредно надзорне ВЈiасти кметовски помоћ-   1 <
   • н~к и без одобрења од стр.ане више ВЈiасти, те тим путем по
    себи такав би засеок постао село према напред наведеном: опре-  •·
    делењу закона општинског. А отуда се на неки начин и обја­
    шњава онај појав, да има већих засеока, но што су по нека сма~
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10