Page 6 - recnik
P. 6

Мимо тога, пошто :ri:и иначе нема каквих опреде.11.ења о овоме,
   тешко је сазнати прави, а да је увек. једнаки исти, број за­
   сеока. Нема опреде.11.ења колико треба да је бар далеко неко
   место и са :ко.11.и:ко  пореских г .11.ава - или са ко.11.ико с1·анов­
   ника -  па да се :м:оже узети, да је засеок.
      Но ваљда ье овај речник допринети, да се За свагда
   , остане при оволиком броју засеока , и да се неье друга
   :места ни сматрати :као засеоци , него , и ако им:3 по која
   куЪ.а да је уда.љена од се.11.а, да ће се опет рачунати у то
   село, а не да ће - и ако можда као маха.11.а има неки на­
   р очити свој назив - пос.11.е неког времена појавити се и оно
   као засеок, чега је досада у више при.11.ика бива.11.0. -
      Затим долазе још неки спискови и таблице, које су из­
   рађене на основу оних спискова, о којима је напред био го­
   вор, и које непотребују овде ниRаRвог објаmнења а из " садр­
   жај~" види се шта је изложено у истим таблицама.
      У осталом на све што је у овом речнику изложено, обра­
   ћала се највеl1а пажња, па ако се и покрај тога нађе каква
   неисправност,  би.11.0 у смотрењу назива села и засеока, било
   у смотрењу означених растојања, сваку такву неисправност
   извини Ье сваки онај, коме су познате тешкоће у прибирању

   :ма ка.ких статистичких података.


      У Београду 20. Маја 1872.

                          К. ЈовановиЋ.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11