Page 7 - recnik
P. 7

..i ... ~.

                                  v
                                   "    "~


                                       ~
               С АД РЖ А Ј.                  '( ј
                                       ..
                               ИА СТРАВИ,   ..
    1. Р,е~ик . . . . . . . . .  . . . . .  ОД  1. до  86.  .;: ,ј
   · 2-?'Под приметба.ма изложено је, колико и.ма имена на које
     писме ; како су се пређе звала нека :места, и како су
     · се звали неки засеоци око Сокола у којима су Турци
    ' ДО 1862. rодинс ЖИВИ.llИ • •  •  . .  • .  .  • •  .  •  87 и 88.
    3. Списак свакоr поједвноr округа по азбу•шо.м реду, по
     рубрикама : из којих се општина састоји сваки срез,
     колико има пореских r.11ава у свакоме месту, и у коме
     је селу општинска куhа; колико је сахата удаљено
     које село ОА општинске и среске куhе, као и од окруж-
     не варошв . • . . .    . . . . . . ..  од 91 до 182.
    4. Списак свију СЈЧЈзова, из.южених редо.м према ве.11и-
     qин~r броја пореских rлава . . .  . . . . . . .  183.
    5. Списак C811jf окруrа, изложених редом према велиqини
     броја пореских rлава  . . . . . . . . . . . . .  184.
  _,., ··; ~~ ~~свију окружних вароши и варошица, иможених
     p·e,n;o• прека велпqинп броја својих пореских rлава .  185.
    7. Таблица, у којој је ознаqено колико је пореских глава
     било у свакој окружној вароши и свакоме срезу 1865.
     rод. а колико 1870. rодине . . . . ·. . . . . . од 186 до 192.
    8, Таблица под А., у којој изЈiожено, колико има у сва­
     ко.ме срезу кеста и у којој су даљини од среске кан­
     целарије, као п колика ј е средња даљина од среске
     канцеларије и од окружне вароши свију тих места у
     свакоме срезу.
    9. Таблица по,1, Б., у којој је преrледно изложено, ко­
     лико у свако• срезу има: општина, варошица, села и
     засеока, а колико пореских rлава; с означење.м свега
     тоrа за сваки поједини окруr и за целу Србију.
   10. Таблица под В., у којој је преrледiю изложено, ко­
     лико има у ко:ие срезу места са 25, са 50, са 100,
     200, и т д. пореских rлава.
   11. Таблица по11, Г., у којој је преrлеДво изложено, колико
     и.ма у коме срезу општина са 50, са 75., 100. 200,
     итд . пореских rлава.
                --
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12