Page 8 - recnik
P. 8

VI
                    1


                СРЕ 8 ОВ И:

       •
    1. Азбукова'lки  у окр. подринском.  34. .IJ.eJ&'ll.B  у окр. јаrодивском.
    2. А.ае11..-ражањс11.и • • а.11ексиначком.  35. Лепеии'l&и  "  •  краrује1"чк.
    3. Ариљски  •  » ужичком .  36. Мач:вавски  "  •  шабачком.
    4. Бањски   •  • а.11ексипачком.  37. М.11авски  •  • пожаревачк .
    5. Бе.аички  •  " јагодинском.  38. Моравички  » • ужичком .
    6. Бољевачки  "  » црноречком.  39. Моравски  • •  пожаревач11 .
    7. Брзопа.11аначки  •  " храјинс11ом.  40. Моравсхи  "  • рудничком .
    8. Буrар-иоравски "  " а1.е11сивачкок.  41. Омољски  •  »  пожаревач11.
    9. Ваљевски  »  » ваљенско11.  42. Орашки   " смедеревск.
                             "
   10. Врачарски  » " београдском.  43. ПараЪински  » • Ъупријском.
   11. Го.11убачки  »  »пожаревачком.  44. Подrорски  " ваљевском.
   12. Грочански  •  • беоrрадском.  45. Подунавски  "  • смедеревск .
                            •
   18. Гружански  » • краrујевачком.  46. Пожаревачки  •  пожаревачк.
   14. Деспотовачки  » • Ъупријском.  47. Пожешки  "  Yll!.11..'IKOИ.
                              •
   15. Драгачевски  •  » ЧаЧ&НСl!.ОМ .  48. Поречко-речки  •  " крајинском.
   16. 3аr"авски  » • књажевачком.  49. Посаво - тамuавски. • шабачком.
   17. 3ајечарс1tи  •  »  црноречком.  50. Посавски  •  " беоrрадскок.
   18. 3виждски   • пожаревачком·  51. Посавски  •  " ваљевском.
            "
   19. 3.11атиборски  • •  ужичком.  52. Поцерски  • •  шабач:11юм.
   20. Ј1Јдрански  •  подриясхом .  53. Рам ски  •  пожаревач:х.
   21. Јасенички  "  " крагујевачком.  54. Рачански  "
                            » • ужичком .
           •
   22. Јасеяичхи  » • смедеревском.  55. Рађевски  » • подринском.
   28. Јошанич11и  • •  11рушева чком.  56. Ресавс11и  •  • t.упријскои.
   24. Карановач11и  • •  чачанском .  57. Сврљвчки  • •  књажева чк.
   25. Ка'Iерски  •  " рудии'!ком.  58. Студенички  •  " чачанском .
   26. Кључки   » " крајинскок.  59. Та:11вавски  » " ваљевском.
   27. Козиички  •  • крушевачком .  60. Текниl.ски  " јаrодинском.
   ' 8. Ко.аубарски  » београдском.  61. Тимочки  "  • 11.њажевачк.
   29. Ко.аубарс1ш  "  " ваљевском.  62. Трнавски  "  • чачанском.
            "
   30. Космај св.и  • •  београдс&0м.  63. Трстеввчкв  •  " круmевачк .
   31. Краrује1ач11и  "  • крагујевачком.  64. Црногорски  • рудничком.
   32. Крајински  " "  крај писком.  65. Црвоrорски  "  " ужичком .
   33. Круше~ а чки  " круше11ачко:и.       "
            "
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13