Page 9 - recnik
P. 9

.
                ,.
                ·-
                   дд-.АЏ • .           . 1'

                    А.
     1.  Ад нн и       у  срезу  карановачком.
     2.  АдРОВАЦ       "  "   .11епеничком.
     3.  д. АдРОВАЦ    "  "   буrар-моравском.
     4. rop. АдРовлц    "  "    "    ;,
     5.  АЗАЊА             јасеничкои ( окр. смедер. ).
  ' -~             "  "
     6.  АЈДУЧКО БРДО    "     моравичком.
                    "
     7.  А.11лзовинл    "  "   црногорском (окр. ужичк.).
     8.  Алдвнци      "  "   заrлавском.
     9.  А.11 .к &СИВАЦ     окруrу алексиначком
     10.  Алк а н Поток   "  срезу златиборском.     ,
     11.  Аљ Јд ов о     "     млавском . .
  -·.  12.  Амл ЈИТ.     "  "   рађевском.
     13.  АМЕРВТ.      "  "   космајском.
     14.  Анд РИЋ.И     "  "   моравичком.
     15.  APAHТ.E.IIOBA ц  "  "   јасеничком (окр. краr.).
                 "
                    "
     16.  Анповлц      "  "   колубарском (окр. беоrрад.).
     17.  АРБУ.llВТ.И      "   :моравичком.
     18.  АРИЉЕ       "     ариљско:м.
     19.  А:РннЕво     "  "   посавском ( окр. беоrрад. ).
                 "
    20'.  А р н А у т-п о п о 'ВА ц "  "  иоравском ( окр. пожаревач. ).'
    21.  АРСИ ЋИ         "   црноrорском (окр. ужичњ.).
    22.  АС.А.ново     "  "   моравичком.
                   "
     23.  АТЕНИ ЦА     "     трнавском.
                 "
    24.  сrари АџВЕrо в лц "  "   орашком.
     25. · нови АџвЕr о !ЈАЦ   "
                 "  "     "
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14