Page 1 - sintezans21
P. 1

ГОД. X IV , КРУШЕВАЦ, 1983. БР. 21 ^
    ^СИНТЕЗА'* —  часопис за културу, уме^
    тност и друштвена пнтања.
    Редакцисши одбор:
    ЗВЕЗДАН ЈОВИБ, главни уредник
    Д РА Ш М И Р ЛАЗИБ, одговорни уредник
    Б. Л . ЛАЗАРЕВИН
    РАДОМИР БАТУРАН
    МИЛЕНТИЈЕ БОРБЕВИБ
    МИРЈАНА ДЕЉ АН И Н
    Осиивич:
    Књижевни клуб ,Ј5агдала" ^
    Иадавач:
    ИРО ,ЈБАГДАЛА", Крушевац
    Адреса нСинтезе": Крушевац, Закићева 11.
    Пм«а tmtnr 6Doia: 30.00 шшаоа. Уплату сла-
   1   2   3   4   5   6