Page 1 - sintezans36
P. 1

ГОД. XVII, КРУШЕВАЦ, 1986. БР. 36

  »СИНТЕЗА« — часопис за културу,
  ум етност и друш твена питања

  Редакциони одбор:
  ЗВЕЗДАН ЈОВИЋ, главни уредник
  ДРАГОМИР ЛАЗИЋ, одговорни уред.
  Б. Л. ЛАЗАРЕВИЋ
  МИРЈАНА ДЕЉАНИН
  РАДОМИР БАТУРАН
  МИЛЕНТИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ

  Осннвач:

  Књижевни клуб »Багдала«

  Издавач:
  ИРО »БАГДАЛА«, Крушевац.
  Тел. (037) 26-797

  Цена овог броја: 150 динара. Уплату
  слати на жиро рачун: 61900-601-1759
   1   2   3   4   5   6