ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ

ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ

no title has been provided for this book
Макроекономија се бави проучавањем друштвене привреде, где се добијени резултати користе као глобалне величине које служе за испитивање каматних стопа, државне потрошње, пореза – што заједно утиче на развој привреде. Аутори проф. др Миомир Јакшић, проф. др Никола Фабрис и проф. Александра Прашчевић у својој књизи „Основи макроекономије“, коју користе студенти прве године на Економском факултету у Београду као универзитетски  уџбеник, дају основе макроекономије кроз четири дела публикације: Макроекономска теорија, Макроекономска анализа, Макроекономски модели и Макроекономска политика. Главни циљеви овог уџбеника би били поред описа различитих варијанти макроекономске политике и да пруже студентима основна знања из макроекономије. У првом делу књиге читаоци се упознају са макроекономијом као економском дисциплином и са неколико макроекономских теорија (кејнезијанска, монетаристичка, новокласичарска) и са основним карактеристикама монетаризма. Други део књиге се састоји од поглавља о Равнотежном дохотку (микроекономија и макроекономија) и Друштвено рачуноводство.Трећи део књиге говори о макроекономским моделима (X IS – LM MODEL, XI FILIPS-OKUNOV MODEL, XII AS – AD MODEL). У четвртом делу се говори о новцу у макроекономији, монетарној политици и централној банци, макропруденционој политици, фискалној политици,буџетској политици, економском расту и отвореној макроекономији. Ова књига је уџбеник, али у исто време одличан водич кроз макроекономију који показује да је економија комплексна и да представља само оквир за политику, да увек постоји избор и други рок, а не само краткорочни успех, и да успешна монетарна и фискална политика могу стабилизовати привреду једне државе.

Кејнсова економска теорија

„Идеје економиста, и када су у праву, и када греше, далеко су моћније него што се мисли. Практични људи, који верују да су потпуно ослобођени интелектуалних утицаја, у ствари су робови давно умрлих економиста.“ Написао је Џон Мајнард Кејнс.

Утицај Кејнсових идеја на креаторе економске политике у међуратном периоду, а нарочито после Другог светског рата био је огроман.