ТЕОРИЈА СИСТЕМА И РИЗИКА

ТЕОРИЈА СИСТЕМА И РИЗИКА

no title has been provided for this book
У савременом добу системске идеје се развијају у више праваца покривајући различиту проблематику  из области научног и технолошког развоја, социјалну, економску, еколошку и безбедоносну проблематику. Безбедност је  један од основних карактеристика савремених система која је јако повезана са концептима отпорности и ризика. Основни концепт књиге „Теорија система и ризика“ аутора Сузане савић, Миомира Станковића и Горана Јанаћковића јесте повезивање теорије система и теорије ризика у оквиру менаџмента ризика, да би се унапредили заштита и безбедност система. Књига састоји од четири поглавља. У првом поглављу Основи теорије система дефинисане су системске науке, њихов развој, карактеристике кибернетике и општи системски  појмови. У поглављу Истраживање система изложено је како се отклања несклад између захтеваног  и реалног понашања система. У поглављу Основи теорије ризика на основу дефиниције ризика у литератури и односа према квалитету дата је дефиниција ризика. Ризик је стање система које представља  последицу неодговарајућих мера заштите, и који као извор ризичног догађаја доводи до промене квалитета и губитка у систему. Последње поглавље Менаџмент ризиком, описује карактеристике , стратегије и начини структуирања процеса менаџмента ризиком.  Концепт безбедности  у себи садржи концепт рањивости и отпорности. Квалитетним менаџментом ризика се смањује рањивост и повећава квалитет заштите, безбедности и отпорности организације.

Термин management се не може дословно превести на српски језик. При преводу су коришћени термини: управљање, руковођење, вођење, располагање нечим. Међутим, ниједан од ових термина појединачно не одржава суштину значења термина management. Стога се данас овај термин не преводи. Према Хенрију Фајолу, једном од пионира менаџмента, менаџмент представља процес предвиђања, организовања, командовања, координације и контроле. Менаџмент омогућава организацији да достигне своје циљеве путем планирања, организовања и контролисања својих ресурса.